Show simple item record

dc.contributor.advisorKurbanoğlu, S. Serap
dc.contributor.authorYıldırım, Tuba
dc.date.accessioned2019-07-08T12:34:19Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7761
dc.description.abstractYouth unemployment is an important problem in Turkey as it is in the whole World. Unemployment of university graduates negatively affects the national economy and causes both financial and psychological problems for the individual. In order to be employed, it is of great importance to have technical knowledge about the discipline of graduation as well as non-technical skills which are called employability skills. Employability skills are skills that are common to all areas of business that are necessary for the person to get employed, to be successful in their business, to make progress and to improve themselves. Employability skills include basic skills, thinking skills, personal skills, resource use skills, interpersonal skills, system and technology skills, foreign language skills and information (literacy) skills. Employability skills are largely overlap information literacy skills. This study aims to investigate the state of 2017-2018 academic year graduates of Hacettepe University with regard to their employability skills. Within the scope of the study, a questionnaire was applied to both students and faculty members on a stratified random sampling strategy to determine the importance of the employability skills and the competence of the students. 362 students and 168 faculty members participated in this study. Research findings indicate different achievement/competence levels of the students’ employability skills. Students are least successful in foreign language skills. The findings also indicate that there is a difference between the importance given to employability skills and achievement assessments, and the level of importance given to the skills is higher than the success assessment, and the success evaluations of the faculty members are lower than the students’ self-assessments. It is also understood from the findings that the importance given to the students’ employability skills and some of the success self-evaluation changes according to demographic characteristics such as gender, discipline and academic success. In addition to that large proportion of the students think that they gain their employability skills at the university.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİstihdamtr_TR
dc.subjectİstihdam edilebilirlik becerileritr_TR
dc.subjectMezun istihdamıtr_TR
dc.subjectBilgi okuryazarlığıtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Bibliyografya. Kütüphanecilik. Bilgi kaynakları ::Kütüphanelertr_TR
dc.titleÖğrencilerin İstihdam Edilebilirlik ve Bilgi Okuryazarlığı Becerileri: Hacettepe Üniversitesi Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGenç işsizliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorundur. Üniversite mezunlarının istihdam edilememeleri ulusal ekonomiyi olumsuz etkilediği gibi birey için hem finansal hem de psikolojik sorunlara neden olmaktadır. İstihdam edilebilmek için mezun olunan alan ile ilgili teknik bilginin yanı sıra istihdam edilebilirlik becerileri olarak adlandırılan teknik olmayan becerilere de sahip olmak büyük önem taşımaktadır. İstihdam edilebilirlik becerileri kişinin işe girmesi, işinde başarılı olması, ilerleme kaydedebilmesi ve kendini geliştirebilmesi için gereken ve tüm iş alanları için ortak olan becerilerdir. İstihdam edilebilirlik becerileri temel beceriler, düşünme becerileri, kişisel beceriler, kaynak kullanım becerileri, kişilerarası beceriler, sistem ve teknoloji kullanım becerileri, yabancı dil becerileri ve bilgi (okuryazarlığı) becerilerinden oluşmaktadır. Bilgi okuryazarlığı becerileri ile büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu çalışma 2017-2018 Akademik yılında Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olacak lisans öğrencilerinin istihdam edilebilirlik becerileri açısından durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında mezun durumundaki 362 öğrencinin istihdam edilebilirlik becerilerine verdikleri önem ve başarı öz-değerlendirmeleri ile mezun durumundaki öğrencilere ders veren 168 öğretim üyesinin istihdam edilebilirlik becerilerine verdikleri önem ve öğrencilerinin başarıları ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anket uygulanmıştır. Çalışma kapsamında iki aşamalı tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğrencilerin istihdam edilebilirlik alt becerileri açısından farklı başarı/yeterlik düzeylerine işaret etmektedir. Öğrencilerin en az başarılı olduğu beceri yabancı dil becerisidir. Bulgular ayrıca, istihdam edilebilirlik becerilerine verilen önem ile başarı değerlendirmeleri arasında fark olduğunu ve becerilere verilen önem düzeyinin başarı değerlendirmesinden yüksek olduğunu, öğretim üyelerinin başarı değerlendirmelerinin öğrencilerin öz-değerlendirmelerinden daha düşük olduğunu, öğrencilerin istihdam edilebilirlik becerilerine verdikleri önem ve başarı öz-değerlendirmelerinin bir kısmının cinsiyet, disiplin, akademik ortalama gibi demografik özelliklere göre değiştiğini ve öğrencilerin büyük bir oranının sahip oldukları istihdam edilebilirlik becerilerini üniversitede kazandıklarını düşündüklerini göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.subject.jitaJITA Classification System of Library and Information Science::Users, literacy and reading::Literacytr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record