Show simple item record

dc.contributor.advisorSoysal, Mehmet
dc.contributor.authorSoyal, Barış
dc.date.accessioned2019-07-05T08:39:12Z
dc.date.issued2019-07-04
dc.date.submitted2019-06-11
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7744
dc.description.abstractIn the defense industry, where product lifes are decreasing and product complexity is increased, the success of new product development projects has become more of an issue for companies to survive. In the defense industry, technologically superior new product, which is manufactured in a shorter time and high performance, gives the countries a strategic advantage. In Turkish defense and aerospace industries, the transition from ready-made products to the development of original products continues rapidly. During this transition phase, it is becoming crucial to identify critical success factors that affect new product development projects and to improve effective factors. The aim of this study is to examine the relationship between the critical success factor perception and the perceived project performance of the design engineers working in the Turkish defense and aviation industry projects. The contribution of the study to the related literature is that it is the first study to examine the relationship between perceived critical success factors and perceived project performance in research and development projects in Turkish defense and aviation industry. In the data collection phase of the study, 211 design engineers were interviewed face to face in two separate times. Correlation analysis revealed a positive relationship between perceived critical success factors and perceived project performance. In the regression analysis, a significant relationship was found between troubleshooting, project mission, client acceptance, technical task factors and perceived project performance.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii ADAMA SAYFASI iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii TABLOLAR DİZİNİ x ŞEKİLLER DİZİNİ xi GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: ARGE PROJELERİNDE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİ VE PROJE PERFORMANSINI ETKİLEYEN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ 4 1.1. YENİLİK TANIMI VE ÇEŞİTLERİ 4 1.2. YENİ ÜRÜN KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 7 1.3. YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMENİN FİRMALAR AÇISINDAN ÖNEMİ 9 1.4. FİRMALARIN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME NEDENLERİ 11 1.4.1. Kısalan Ürün Yaşam Eğrisi 12 1.4.2. Demografik Yapıdaki Değişimler 14 1.4.3. Küreselleşme 15 1.4.4. Firmaların İş Yapma Modelindeki Değişimler 16 1.4.5. Teknolojik Değişim 16 1.4.6. Hukuki Değişiklikler 17 1.4.7. Hammadde Tedarik ve Maliyet Değişimleri 17 1.5. FİRMALARIN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI 17 1.6. SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ 20 1.6.1. Dünya ve Türkiye Genelinde Savunma ve Havacılık Sanayi 21 1.6.2. Savunma ve Havacılık Sanayinde Yeni Ürün Geliştirme Süreci 27 1.7. LİTERATÜRDE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİNDE KULLANILAN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ 37 2. BÖLÜM: AR-GE PROJELERİNDEKİ KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANAN PROJE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE İNCELENMESİ 51 2.1. ÇALIŞMANIN AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEMİ 51 2.2. PİLOT ÇALIŞMA 54 2.3. SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 56 2.3.1. Araştırmanın Geçerliği ve Güvenirliği 59 2.3.2. Korelasyon Analizi Sonuçları 62 2.3.3. Regresyon Analizi Sonuçları 65 SONUÇ ve GENEL DEĞERLENDİRME 69 KAYNAKÇA 74 EK 1. UYGULANAN ANKETİN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ 88 EK 2. UYGULANAN ANKETİN ORİJİNALİ 96 EK 3. ETİK KURUL İZNİ 113 EK 4. ORİJİNALLİK RAPORU 114tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYeni ürün geliştirmetr_TR
dc.subjectSavunma sanayitr_TR
dc.subjectHavacılık sektörütr_TR
dc.subjectKritik başarı faktörleritr_TR
dc.subjectProje performansıtr_TR
dc.subject.lcshManagementtr_TR
dc.titleAr-Ge Projelerindeki Kritik Başarı Faktörlerinin Algılanan Proje Performansı Üzerindeki Etkileri: Havacılık Sektöründe Bir Araştırmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÜrün ömürlerinin azaldığı ve ürün karmaşıklığının arttığı savunma sanayisinde, yeni ürün geliştirme projelerinin başarısı, şirketlerin ayakta kalabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Savunma sanayisinde teknolojik üstünlük içeren yeni ürünün daha kısa sürede ve yüksek performansta üretilmesi, ülkelere stratejik bir üstünlük sağlamaktadır. Türk savunma ve havacılık sanayisinde hazır ürün alımından özgün ürünler geliştirme aşamasına geçiş hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bu geçiş aşamasında yeni ürün geliştirme projelerini etkileyen kritik başarı faktörlerinin tespiti ve etkili faktörlerin iyileştirilmesi giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk savunma ve havacılık sanayisindeki projelerde çalışan tasarım mühendislerinin algıladıkları kritik başarı faktörleri ile algılanan proje performansı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın literatürdeki farkı Türk savunma ve havacılık sanayisinde Ar-Ge projelerindeki algılanan kritik başarı faktörleri ve algılanan proje performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen, bilinebildiği kadarı ile ilk çalışma olmasıdır. Çalışmanın veri toplama aşamasında, 211 tasarım mühendisi ile yüzyüze görüşerek iki ayrı zamanda anket uygulanmıştır. Korelasyon analizinde algılanan kritik başarı faktörleri ve algılanan proje performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Regresyon analizinde sorun giderme, proje misyonu, müşteri kabulü ve teknik görevler faktörleri ile algılanan proje performansı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCID0000000279106478tr_TR
dc.subject.jitaJITA Classification System of Library and Information Science::Managementtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record