Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Ayşe Nevin
dc.contributor.authorÖzyurt, Metin
dc.date.accessioned2019-06-27T12:05:49Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-19
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7672
dc.description.abstractIn the literature, there are studies on BMX and Downhill extreme sports that predominantly reflect the characteristics of youth subcultures. However, there have been no studies on civil cycling groups. Therefore, in this thesis, I examined whether the Çaycuma Cycling Group, which is a civil cycling group, is a subculture. In doing so, I first examined the subculture theories of the Chicago School and the Birmingham Center for Contemporary Cultural Studies, the postmodern subcultural theories, and the literature of sports subcultures. Since this thesis is an ethnographic study, I gathered the research data through a four-month field study using participant observation and in-depth interviews. In the analysis of the data, I used the Symbolic Interactionism Approach. I analyzed the data obtained from the field study considering the subculture theories in the subsections that enable us to define the group as a subculture (clothing style, rituals, power and hegemony, escape from the city, jargon, lifestyle, gender issue, family and alcohol use). This thesis claims that Çaycuma Cycling Group is a subculture that complies, especially, with the subculture definitions of postmodern subculture theories and the Birmingham Center for Contemporary Cultural Studies, as Çaycuma Cycling Group has different norms and values from the local community such as socialization practices, clothing style, rituals, place and lifestyle; and as Çaycuma Cycling Group exhibits an attitude towards driving automobile in the city, gender norms and clothing codes suppressed by these norms.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER 8 1.1. KÜLTÜRDEN ALTKÜLTÜRE KAVRAMSAL GELİŞİM SÜRECİ 8 1.2. CHİCAGO OKULU VE ALTKÜLTÜR KAVRAMI 11 1.3. BRİTANYA GELENEĞİ VE ALTKÜLTÜR ÇALIŞMALARI 16 1.4. ALTKÜLTÜR KAVRAMINA POSTMODERN YAKLAŞIMLAR 26 1.5. SPOR VE ALTKÜLTÜR KAVRAMI İLİŞKİSİ 38 2. BÖLÜM: YÖNTEM VE ÖRNEKLEM 43 2.1. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEMİN BELİRLENMESİ 43 2.1.1. Alan Çalışması 44 2.1.1.1. Katılımlı Gözlem 44 2.1.1.2. Derinlemesine Görüşmeler 47 2.1.1.3. Alan Notları 49 2.1.2. Örneklemin Belirlenmesi 50 2.2. VERİLERİN ANALİZİ 53 2.2.1. Sembolik Etkileşimcilik 53 3.BÖLÜM: BULGULAR 56 3.1. ÇAYCUMA BİSİKLET TOPLULUĞU’NUN ÖRGÜTLENME SÜRECİ VE GELİŞİMİ 56 3.2. ÇAYCUMA BİSİKLET TOPLULUĞU ÜYELERİNİN ÖZELLİKLERİ 61 3.2.1. Giyim Tarzı 61 3.2.2. Ritüeller 67 3.2.3. Güç ve Hegemonya: Bisiklet vs. Otomobil 70 3.2.4. Şehirden Kaçış 79 3.2.5. Jargon 81 3.2.6. Altkültürel Yaşam Tarzı 83 3.2.7. Cinsiyet Meselesi 89 3.2.8. Topluluk ve Aile 94 3.2.9. Topluluk içinde Alkol Kullanımı 97 SONUÇ VE TARTIŞMA 98 KAYNAKÇA 112 EK 1. ORİJİNALLİK RAPORU 122 EK 2. ETİK KOMİSYON MUAFİYET FORMU 123 EK 3. ALAN ÇALIŞMASINDAN GÖRÜŞMELER 124 EK 4. GÖRÜŞME SORULARI 125 EK 5. ARAŞTIRMAYA KATILIM İÇİN BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU 128tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAltkültürtr_TR
dc.subjectBisiklettr_TR
dc.subjectÇaycumatr_TR
dc.subjectTopluluktr_TR
dc.subjectPostmoderntr_TR
dc.subjectSportr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimler::Sosyolojitr_TR
dc.titleÇaycuma Bisiklet Topluluğu’nun Bir Altkültür Örneği Olarak İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetLiteratürde, gençlik altkültürlerinin özelliklerini baskın bir şekilde yansıtan BMX (gösteri bisikleti) ve Downhill (tepe inişi) ekstrem sporları üzerine yapılmış çalışmalar mevcuttur. Ancak sivil bisiklet toplulukları üzerine gerçekleştirilmiş çalışmalara rastlanmamıştır. Bu sebeple, bu tezde sivil bir bisiklet topluluğu olan Çaycuma Bisiklet Topluluğu’nun bir altkültür olup olmadığını ele aldım. Bunu yaparken öncelikle, Chicago Okulu ve Birmingham Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi’nin altkültür teorilerini, postmodern altkültürel teorileri ve spor altkültürleri literatürünü inceledim. Bu tez etnografik bir çalışma olduğu için, araştırma verilerini dört ay süren bir alan çalışmasıyla, katılımlı gözlem ve derinlemesine görüşmeleri kullanarak elde ettim. Verilerin analizinde ise Sembolik Etkileşimcilik Yaklaşımından yararlandım. Alan çalışmasıyla elde ettiğim verileri, topluluğun altkültür olarak tanımlanmasını sağlayan altbaşlıklarda (giyim tarzı, ritüeller, güç ve hegemonya, şehirden kaçış, jargon, yaşam tarzı, cinsiyet meselesi, aile ve alkol kullanımı) altkültür teorileri çerçevesinde inceledim. Çaycuma Bisiklet Topluluğu içinde bulunduğu yerel toplumdan farklı sosyalleşme pratikleri, giyim tarzı, ritüelleri, mekanı ve yaşam tarzı gibi kendine özgü norm ve değerler barındırdığı; şehir içinde otomobil kullanımı, toplumsal cinsiyet normları ve bu normların baskıladığı giyim kodlarına karşı bir tutum sergilediği için, bu tez özellikle postmodern altkültür teorilerinin ve Birmingham Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezinin altkültür tanımlarına uyan, bir altkültür olduğunu iddia etmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-06-27T12:05:49Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record