Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelik , Yusuf
dc.contributor.authorAyaad, Omar
dc.date.accessioned2019-03-04T09:02:39Z
dc.date.issued2019-01-03
dc.date.submitted2018-12-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6068
dc.description.abstractOutsourcing in the healthcare system has been continuously extended and reached a significant financial size in developing countries’ healthcare systems such as Jordan. The primary aims of this study were to explore the current status of outsourcing adoption in Jordanian hospitals including the extent, reasons, advantages, disadvantages, barriers of currently outsourced services, and to identify the general perception of Jordanian hospital managers regarding the benefits, risks, and barriers for outsourcing. 83 hospitals (29 public hospitals, 2 university hospitals, and 49 private hospitals) were surveyed using a self-administered questionnaire. Sampling was not taken in order to reach the universe as a whole. The data was analyzed using SPSS version 21. The results showed that all hospitals outsource one or more services. The waste disposal was the most outsourced service (n=79; 95%). The managers indicated that the currently outsourced services contributed positively in hospitals works mainly in decreasing the workforce (n=65; 78%), and contributed negatively mainly in the loss of privacy and confidentiality (n=34; 41). The primary challenge of the currently outsourcing processes was political interference (n=61, 73%). The most frequently used strategy for monitoring was the regular meetings with the supplier (n=61; 73%). The results showed that the managers strongly agree or agree (at least 76% of them) with the general benefits of outsourcing, and strongly agree or agree (6%-32% of them) with the general risks of outsourcing. The results concluded that outsourcing is widely adopted for both medical and supportive services, and it is perceived as a strategic advantage in Jordanian hospitals. Qualitative studies and financial analysis were recommended to be performed in order to complete the full picture of outsourcing process in Jordan.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSağlık Hizmetleri
dc.subjectHealth Services
dc.subjectDestek Hizmetler
dc.subjectSupport Services
dc.subjectÜrdün
dc.subjectJordan
dc.subjectDış Kaynaklardan Yararlanma
dc.subjectOutsourcing
dc.subjectHastaneler
dc.subjectHospitals
dc.titleOutsourcing In Jordanian Hospitalseng
dc.title.alternativeÜrdün Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetDış kaynak kullanımı, karşılıklı sözleşme veya ortaklık yönetimine dayanan bir dış satıcıya iç hizmet sunmaktır. Sağlık hizmetlerinde dış kaynak kullanımı sürekli olarak artarak ve Ürdün gibi gelişmekte olan ülkelerin sağlık sistemleri de dahil olmak üzere üretim yönetimi sürecinde önemli bir finansal büyüklüğe ulaşmıştır. Bu çalışmanın temel amaçları, Ürdün'deki hastanelerde mevcut dış kaynak kullanımının mevcut durumunu, kapsamını, nedenlerini, avantajlarını, dezavantajlarını, hâlihazırda dış kaynak kullanım hizmetlerinin önündeki engelleri de içerecek şekilde araştırmak ve Ürdündeki hastane yöneticilerinin, dış kaynak kullanımının faydaları, riskleri ve engelleri ile ilgili genel algılarını belirlemektir. Bu çalışma, bu hastanelerdeki üst düzey yöneticiler tarafından gerçekleştirilen anket formu kullanılarak incelenen 83 hastaneyi (29 devlet hastanesi, 2 üniversite hastanesi ve 49 özel hastane) kapsamaktadır. Bütün evrene ulaşmak için örneklem seçiminde bulunulmamıştır. Veriler SPSS 21 sürümü kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar tüm hastanelerin (n = 83; % 100) bir veya daha fazla hizmet sunumu için dış kaynak kullandığını göstermiştir. Atık bertarafı en çok dış kaynaklı hizmettir (n = 79; % 95). Yöneticiler, hâlihazırda dış kaynak kullanım hizmetlerinin, temel olarak hizmet maliyetini azaltmada (n = 60; % 72) yönde etkilediğini belirtmişledir (n = 34; %41). Hastaneler tarafından dış kaynak kullanımına başlanması öncesinde en sık kullanılan süreç ilişki stratejisinin tedarikçi ile belirlenmesi (n = 45; % 54) olmuştur. Dış kaynak kullanım süreçlerinin öncelikli sorunu siyasi müdahaleler olarak karşımıza çıkmaktadır (n = 61; % 73). Sürekli izleme için en sık kullanılan strateji ise tedarikçi ile yapılan düzenli toplantılardır (n = 61; % 73). Sonuçlar yöneticilerin, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum şeklinde vermiş oldukları yanıtlarla (en az % 76'sı) dış kaynak kullanımının viii genel faydaları ile dış kaynak kullanımına yönelik olumlu yönde güçlü bir fikir birliğine varmış olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte yöneticiler gizliliğinin ihlali ve mahremiyetin korunmasının zayıflaması ile dış kaynak genel riskleri konusunda da kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum diyerek görüş bildirmişlerdir (katılımcıların %6`sı ve %32`si). Sonuçlar, dış kaynak kullanımının hem tıbbi hem de destekleyici hizmetler için geniş çapta benimsendiği ve Ürdün hastanelerinde stratejik bir avantaj olarak algılandığı sonucuna varmıştır. Ürdün'de dış kaynak kullanımı sürecinin tam resmini tamamlamak için nitel çalışmalar ve finansal analiz yapılması önerilditr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Yönetimitr_TR
dc.contributor.authorID10227523tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record