Show simple item record

dc.contributor.advisorKaya, Sıdıka
dc.contributor.authorÖzgöbek, Hatice Reyhan
dc.date.accessioned2019-03-04T08:51:01Z
dc.date.issued2019-01-21
dc.date.submitted2019-01-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6059
dc.description.abstractQuality is vital for those who takes long term care(LTC) in long-term care services. The number of the elders who takes care service is suitably increasing in terms of the demographic change. The rate of individuals with mental disorder, retardation or disease, such as Alzheimer's patients, who are necessarily in need of care, increases in the population. It is obvious the necessity of providing the care of those who needs with special approaches. There is a difficulty in expressing wishes, needs and satisfaction in Alzheimer's disease. Therefore, the quality of care depends on the caregiver’s preference. In this study, it was aimed to define good care based on the perception of caregivers and care services quality standards for good care. In the literature on care services, it has been understood that the provision of quality care services by relatives (informel) or professionals (formel) and sustainable financing and quality are the main elements that constitute the LTC system. In addition, it has been seen that LTC services borrow quality from concepts defining quality in health services (such as individual service, presentation, effectiveness, reliability, coordination of health and care services). In this study, it is emphasized that USB services have an inherent internal dynamics, and therefore, It is necessary to establish quality concepts to develop capacity in maintenance services. It was aimed to learn how good care is perceived to take steps to improve the quality of l Alzheimer's patients’ life. That’s why, qualitative research method is used to learn the perceptions of the participants. In the research, It is used in-depth interviews and purposeful sampling method. Data are collected from the participants' feelings and thoughts about good care perception by using coding method. In conclusion,It is found that the quality concepts and elements as defined the good care for Alzheimer's patients, are respect for the patient values, effectiveness, security, coordination, privacy, caregiver attitude, values, communication, using initiative, taking responsibility, making self-sacrifice, calming, persuading, empathy. Also, caregivers of Alzehimer patients, point out the subjects such as, information technologies and burnout / helplessness issues. In the study, it is seen that the concepts defining quality in health services of Donabedian are perceived differently in the care services. There is a different sense of trust between the institutions and services, the continuity of service between the care service providers and the individual care approach in from the point of these concepts. In the thesis, it has been concluded that USB services should be considered as a system for improving the quality of life of Alzheimer's patients and original concepts / approaches for good care should be taken.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY………………………………….…………………………………..i BİLDİRİM………………………...……………………………………………………ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI…………….....……iii ETİK BEYAN…………………………………………………..………...……………iv TEŞEKKÜR …………………...……………………………………………………….v ÖZET………………………………………………………………….………………..vi ABSTRACT……………………………………………………...……………………vii İÇİNDEKİLER…………………………………………………….…………………viii KISALTMALAR DİZİNİ ……………..…………………...…………………………ix TABLOLAR DİZİNİ ……………..………………………………..…………………..x ŞEKİLLER DİZİNİ …………….…………………………………………………….xi ÖNSÖZ …………………………………………………………………..……………xii I. BÖLÜM UZUN SÜRELİ BAKIM HİZMETLERİ ve KALİTE 22 1.1. UZUN SÜRELİ BAKIM SİSTEMİNE AİT TEMEL KAVRAMLAR 23 1.1.1. Uzun Süreli Bakım Hizmetlerin Tanımı 23 1.1.2. Formel / Enformel Bakım 25 1.1.3. Uzun Süreli Bakım Hizmetinin Sağlık Hizmeti/Sağlık Bakım Hizmetinden Farkı ve Rehabilitasyon 26 1.1.4. Dünyada Bakım İhtiyacının Değerlendirilmesi 27 1.2. UZUN SÜRELİ BAKIM FİNANSAL ERİŞİM 28 1.3. YAŞLILIĞA İLİŞKİN ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE UZUN SÜRELİ BAKIM ÇALIŞMALARI 30 1.4. UZUN SÜRELİ BAKIMDA KALİTE NEDİR? 35 1.4.1. Uzun Süreli Bakım Hizmetlerinde Kaliteyi Tanımlayan Kavramlar 36 1.4.2. Uzun Süreli Bakım Kalite Göstergeleri 39 1.4.3. Uzun Süreli Bakım ve Yaşam Kalitesi 41 1.5. UZUN SÜRELİ BAKIM HİZMETLERİNDE YATAY VE DİKEY KOORDİNASYON. 44 1.6. UZUN SÜRELİ BAKIM HİZMETLERİ KALİTE ÇALIŞMALARI 47 1.6.1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Kalite Çalışmaları 47 1.6.2. Dünya Sağlık Örgütü Kalite Çalışmaları 50 1.6.3. Birleşmiş Milletler Kalite Çalışmaları 56 1.6.4. Avrupa Birliği Kalite Çalışmaları 57 1.7. UZUN SÜRELİ BAKIM HİZMETLERİNDE KALİTE ÇALIŞMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI 65 1.8. UZUN SÜRELİ BAKIMDA KALİTE BELGELENDİRME 67 1.8.1. Kalite Belgelendirme- Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu 67 1.8.2. Akreditasyon 70 1.8.3. Uzun Süreli Bakımda Kullanılan Diğer Kalite Belgelendirme Mekanizmaları 73 1.9. UZUN SÜRELİ BAKIM HİZMETLERİ VE İSTİSMAR 74 II. BÖLÜM TÜRKİYE’DE UZUN SÜRELİ BAKIM HİZMETLERİ 78 2.1. TÜRKİYE’NİN UZUN SÜRELİ BAKIM HİZMETLERİ POLİTİKASI 79 2.2. TÜRKİYE’DE BAKIM İHTİYACI 90 2.2.1. Nüfus İstatistikleri 90 2.2.2. Türkiye’de Aile Yapısı 93 2.2.3. Türkiye’de Yaşlıların Bağımlılık Düzeyi ve Beklentileri 95 2.2.4. Türkiye’de Bakım İhtiyacının Değerlendirilmesi 100 2.2.5. Bakım Hizmetine Yönlendirme 102 2.3. TÜRKİYE’DE UZUN SÜRELİ BAKIM HİZMETLERİ 104 2.3.1. Kurumsal Bakım 106 2.3.2. Evde Bakım 113 2.3.3. Rehabilitasyon Hizmeti 127 2.4. UZUN SÜRELİ BAKIM HİZMETİNDE GÖREV ALAN İNSAN GÜCÜ 130 2.4.1 Enformel Bakımda İnsan gücü Kaynağı 135 2.5. TÜRKİYE’DE UZUN SÜRELİ BAKIM ÖDEMELERİ 139 2.5.1. Türkiye’de Uzun Süreli Bakım Hizmetlerinin Finansmanı 141 2.6. BAKIM HİZMETLERİNDE KALİTE ÇALIŞMALARI 149 III. BÖLÜM ALZHEIMER 156 3.1. ALZHEIMER 156 3.1.1. Türkiye’de Alzheimer Hastası Olmak 159 3.2. ALZHEİMER HASTASI ÖZELİNDE UZUN SÜRELİ BAKIM HİZMETİ 161 3.3. ALZHEİMER HASTALARININ UZUN SÜRELİ BAKIM TERCİHLERİ 165 3.3.1. Alzheimer Hastaları Özelinde Toplum Temelli Bakım Tercihi 167 3.4. ALZHEİMER HASTALARININ BAKIM YÜKÜ 172 3.4.1. Alzheimer Hastalığı Özelinde Bakım Veren Kadın Olmak 175 IV. BÖLÜM ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 180 4.1. NİTEL ARAŞTIRMA 180 4.2. ÖRNEKLEM 183 4.3. VERİ ÜRETME YÖNTEMİ - DERİNLEMESİNE GÖRÜŞME 184 4.4. ETİK 187 4.5. ARAŞTIRMANIN ANALİZ YÖNTEMİ 188 V. BÖLÜM BULGULAR VE TARTIŞMA 193 5.1. KALİTE ALGISI 193 5.2. BAKIM HİZMETİNDE KALİTE TANIMI 225 5.2.1. Metaforlar 227 5.2.2. Empati 228 5.3. HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK ÖNERİLER 229 5.4. KALİTE ANLAYIŞINDAKİ FARKLILIKLAR VE BENZERLİKLER 230 VI. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER 233 KAYNAKÇA 249 Ek 1: GÖRÜŞME YAPILAN KİŞİLERİN RUMUZ VE ÖZELLİKLERİ 268 EK 2: GÖRÜŞME YÖNERGESİ 269 EK 3: ORİJİNALLİK RAPORU 270 EK 4: ETİK KURUL İZNİ 271 EK 5: AÇSB ARAŞTIRMA İZNİ 272 EK 6: ÖZGEÇMİŞ 273tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectUzun süreli bakımtr_TR
dc.subjectYaşam kalitesitr_TR
dc.subjectAlgıtr_TR
dc.subjectAlzheimertr_TR
dc.subjectNitel Çalışmatr_TR
dc.subjectLong-term careen
dc.subjectQuality of lifeen
dc.subjectPerceptionen
dc.subjectAlzheimeren
dc.subjectQualitative studyen
dc.titleUzun Süreli Bakım Hizmetleri Sunumunda Kalite Algısı: Alzheimer Hastalığı Özelinde Nitel Bir Çalışmatr_TR
dc.title.alternativeQuality Perception in Long Term Care Services Delivery: A Qualitative Study Specific to Alzheimer Diseaseen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetUzun süreli bakım (USB) hizmetlerinde kalite, hizmet alan için yaşamsal önem arz etmektedir. Bakım hizmeti alan yaşlıların sayısı, dünyadaki demografik değişime uygun olarak artmaktadır. Bakım ihtiyacı olan yaşlılardan Alzheimer hastaları gibi mental bozukluğa, geriliğe ya da hastalığa sahip bireylerin, nüfustaki oranları artmaktadır. Bu grupların, özel yaklaşımlarla bakım ihtiyacının giderilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Alzheimer hastaları istek, ihtiyaç ve memnuniyetlerini aktarmada güçlük çekmektedir. Dolayısıyla bu kişilere bakım verenlerin inisiyatifinde bakım kalitesi gelişmektedir. Bu araştırmada, bakım verenlerin ve bakım hizmetleri kalite standartları belirleyenlerin algısına dayalı olarak “iyi bakım” tanımlamak istenmiştir. Bakım hizmetlerine ait literatürde evde veya kurumda, yakınların (enformel) ya da profesyonellerin (formel) sürdürülebilir finansman ile kaliteli bakım hizmetlerini vermesinin, USB sistemini oluşturan ana unsurlar olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca USB hizmetleri, kaliteyi sağlık hizmetlerinde tanımlayan kavramlardan (bireye özgü hizmet, sunum, etkililik, güvenirlik, sağlık ve bakım hizmetlerinin koordinasyonu gibi) ödünç alındığı görülmüştür. Yapılan bu çalışmada, USB hizmetlerinin kendine ait bir iç dinamiği olduğu, bu nedenle de bakım hizmetlerinde kapasitenin geliştirilmesi için bu alana ait kalite kavramlarının oluşturulması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Alzheimer hastalarının yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla adımlar atılması için “iyi bakım”ın nasıl algılandığı öğrenilmek istenmiştir. Bu nedenle tezde katılımcıların algılarını öğrenmek için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır, Araştırmada, amaçlı örneklem yöntemi ile seçilen katılımcılarla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Katılımcıların, kodlanarak, iyi bakım algısına ilişkin duygu ve düşüncelerinden veriler derlenmiştir. Sonuç olarak, Alzheimer hastaları için “iyi bakım”ı tanımlayan; hasta değerlerine saygı, etkililik, güvenlik, koordinasyon, mahremiyet, bakım verenin tutumu, değerler, iletişim, inisiyatif kullanma, sorumluluk alma, özveride bulunma, sakinleştirme, ikna etme, empati kurma gibi özgün kalite kavramları ve ögeleri bulunmuştur. Ayrıca Alzheimer hastalarına bakım verenler, bakımda bilgi iletişim teknolojileri kullanımı ve tükenmişlik / çaresizlik konularına dikkat çekmişlerdir. Araştırmada, Donabedian’ın sağlık hizmetlerinde kaliteyi tanımlayan kavramlarının, bakım hizmetlerinde geçerli olduğu lakin faklı algılandığı görülmüştür. Bu kavramlardan; güvenlik kadar güven hissinin oluşturulması, kurumlar ve hizmetler arasındaki koordinasyonun dışında bakım hizmeti verenler arasında hizmetin devamlılığının sağlanması, bireye özel bakım yaklaşımının yaşanmışlığa özgün tasarlanması gibi farklı anlam yüklendiği anlaşılmıştır. Tezde, Alzheimer hastalarının yaşam kalitelerinin artırılması için USB hizmetlerinin bir sistem olarak kabul edilmesi ve iyi bakım için özgün kavram / yaklaşımların olması gerekliliği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Yönetimitr_TR
dc.contributor.authorID10230547tr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2021-03-05T08:51:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record