Show simple item record

dc.contributor.advisorBadavan, Yusuf
dc.contributor.authorGülsoy Kerimoğlu, Pınar Necmiye
dc.date.accessioned2019-01-30T06:08:06Z
dc.date.issued2019-01
dc.date.submitted2018-12-05
dc.identifier.citationGülsoy Kerimoğlu, P. N. (2018). Türkiye ve Güney Kore Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Hacettepe Üniversitesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/tr_TR
dc.identifier.other10229926
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5739
dc.description.abstractThe purpose of this research is to examine the historical development stages, organizational structures, administrative and supervision subsystems of educational systems of Turkey and South Korea, the similarities and differences between them. The research was carried out via literature survey method. In this regard, legislations of educational systems, documents on official websites, international organizations’ reports, books, theses, and published papers on comparative education were utilized. With the help of experts from Permanent Representation of the Republic of Turkey and South Korea of UNESCO in Paris, Embassy of South Korea in Ankara, Ankara Korean Cultural Center and Embassy of South Korea in Doha, primary sources were reached. The Korea Section of Turkish National Library, various university and state libraries were also searched. Aforementioned education systems were examined as part of certain sub problems. Findings and comments regarding historical development stages of both were mentioned. Organizational structures and legislations were studied. In conclusion, relevant study findings about administrative, supervision subsystems and financing were shared. It was found out that both countries had encountered various difficulties influencing education. It was observed that they had centralized structure within the scope of legal legislation in their organizational implementation. However, in practice, South Korea is giving more authority to local governments. According to findings; frequent changes in legal regulations lead to irregularities, the high amount of financing allocated to education has positive effect on education. Furthermore, solving problem, having supervision and carrying out development studies can be made easier in institutions where centralization and bureaucracy decrease.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİçindekiler Öz i Abstract ii Teşekkür iii Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 4 Araştırma Problemi 5 Sayıltılar 5 Sınırlılıklar 6 Tanımlar 6 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 8 Araştırmanın Kuramsal Temeli 8 İlgili Araştırmalar 20 Bölüm 3 Yöntem 23 Araştırma Yöntemi 23 Kaynak Tarama Süreci 23 Bölüm 4 Bulgular 25 Türkiye ve Güney Kore Eğitim Sistemlerinin Tarihsel Gelişim Aşamaları ile Benzer ve Farklı Yönleri 25 Türkiye ve Güney Kore Eğitim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimlerindeki Benzer Yönleri 58 Türkiye ve Güney Kore Eğitim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimlerindeki Farklı Yönleri 62 Türkiye ve Güney Kore Eğitim Sistemlerinin Örgütsel Yapıları ile Benzer ve Farklı Yönleri 65 Türkiye ve Güney Kore Eğitim Sistemlerinin Örgütsel Yapıları Bakımından Benzer Yönleri 77 Türkiye ve Güney Kore Eğitim Sistemlerinin Örgütsel Yapıları Bakımından Farklı Yönleri 78 Türkiye ve Güney Kore Eğitim Sistemlerinin Yönetim ve Denetim Alt Sistemleri ile Benzer ve Farklı Yönleri 80 Türkiye ve Güney Kore Eğitim Sistemlerinin Yönetim ve Denetim Alt Sistemi Bakımından Benzer Yönleri 90 Türkiye ve Güney Kore Eğitim Sistemlerinin Yönetim ve Denetim Alt Sistemleri Bakımından Farklı Yönleri 91 Bölüm 5 Sonuç ve Öneriler 94 Sonuçlar 94 Öneriler 97 Kaynaklar 100 EK-A: Tez Çalışması Etik Komisyon İzin Muafiyeti Formu 112 EK-B: Etik Beyanı 113 EK-C: Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu 114 EK-Ç: Thesis/Dissertation Originality Report 115 EK-D: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 116  tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKarşılaştırmalı Eğitimtr_TR
dc.subjectEğitim Sistemitr_TR
dc.subjectTarihsel Gelişimtr_TR
dc.subjectÖrgütsel Yapıtr_TR
dc.subjectEğitim Denetimitr_TR
dc.subjectEğitim Yönetimitr_TR
dc.subjectEğitim Finansmanıtr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectTürkiye Eğitim Sistemitr_TR
dc.subjectGüney Koretr_TR
dc.subjectGüney Kore Eğitim Sistemitr_TR
dc.titleTürkiye ve Güney Kore Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeEducation Systems of Turkey and South Korea: A Comparative Studytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, Türkiye ve Güney Kore eğitim sistemlerinin tarihsel gelişim aşamalarının, örgütsel yapılarının, yönetim ve denetim alt sistemlerinin işleyişlerinin nasıl, benzer ve farklı yönlerinin neler olduğunu karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırma, bilimsel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemine dayalı olarak yürütülmüştür. Taranan kaynaklardan, iki ülkenin eğitim sistemleriyle ilgili yürürlükteki mevzuattan, resmi internet sayfalarında kayıtlı bilgi, belge ve dokümanlardan, uluslararası kuruluşların ilgili raporlarından, karşılaştırmalı eğitim alanına ait kitaplar, tezler ve yayımlanan makalelerden yararlanılmıştır. Paris’te Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Kore UNESCO Daimi Temsilcilikleri, Ankara’da Güney Kore Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Kore Kültür Merkezi, Doha’da Güney Kore Doha Büyükelçiliği’nden uzmanlarla irtibat kurulmuş, yardımlarıyla birincil kaynaklara ulaşılmıştır. T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Kore Kitaplığı ile çeşitli üniversite ve devlet kütüphanelerinin kaynakları taranmıştır. Türkiye ve Güney Kore eğitim sistemleri bazı alt problemler çerçevesinde ele alınmıştır. Öncelikle iki ülke eğitim sistemlerinin tarihsel gelişim aşamalarına ilişkin bulgu ve yorumlara yer verilmiştir. Ardından eğitim sistemlerinin örgütsel yapıları incelenmiş, yasal mevzuata değinilmiş ve teşkilat yapılarına yer verilmiştir. Son olarak, Türkiye ve Güney Kore eğitim sistemlerinin yönetim ve denetim alt sistemleri ile finansmanları hakkında araştırma bulguları paylaşılmıştır. Çalışmada, her iki ülkenin de tarihsel süreçte ülke eğitimine etki eden zorluklarla karşılaştığı tespit edilmiştir. Örgütsel yapılanmalarında yasal mevzuat çerçevesinde merkeziyetçi yapıları olduğu gözlenmiştir. Ancak uygulamada, Güney Kore’nin yerel yönetimlere çeşitli yetkiler verdiği öğrenilmiştir. Ayrıca, sık değişen yasal düzenlemelerin düzensizliklere yol açtığı, eğitime ayrılan finansman miktarlarının yüksekliğinin eğitimi olumlu etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmada ortaya çıkan bir diğer sonuç ise, merkeziyetçiliğin ve bürokrasinin azaldığı kurumlarda sorun çözme, denetleme ve gelişim çalışmalarının daha kolay yapılabildiğidir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-01-30T06:08:06Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record