Show simple item record

dc.contributor.advisorARMUTLU, Kadriye
dc.contributor.authorERDEO, Fatma
dc.date.accessioned2018-12-06T08:22:21Z
dc.date.issued2018-05-27
dc.date.submitted2018-11-27
dc.identifier.citationErdeo F. Multipl Skleroz’lu Bireylerde Gövde ve Alt Ekstremite Ataksisinin Yürüme ve Denge Parametreleri Üzerine Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı, Doktora Tezi, Ankara 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5425
dc.description.abstract. The aim of this study was to investigate the effects of lower extremity and trunk ataxia on walking, plantar pressure and balance in ataxic Multiple Sclerosis (MS) patients and determine their differences with truncal ataxia. 60 MS patients who could walk independently between 3 and 5 in the EDSS (Expanded Disability Status Scale) score were included in the study. In patients, it was decided by EDSS which of the trunk and extremity ataxia was predominant. According to EDSS, 36 subjects with predominant trunk ataxia and 24 patients with extremity ataxia (limb ataxia) were included. 32 healthy subjects were included in the control group. Functional Reach Test (FUT), International Cooperative Rating Scale (ICARS), Dynamic Gait Index (DGI), Pedobarography (PBG) and Stabilometer were used to evaluate balance and gait. Pedobarography (PBG) and stabilometer were applied to the subjects in the control group. Spatiotemporal parameters of MS patients with ekstremty ataxia and trunk ataxia and healthy individuals showed statistically significant differences (p <0,05). Patients with lower extremity ataxia had lower velocity and cadence than the group with ataxia (p <0,05). Foot angle and step length were lower than the control group and no significant difference was found between the groups. There was no significant difference between the groups when the duration time of stance was examined (p> 0,05). Statistically significant differences were observed in the static and dynamic plantar pressure distribution of MS patients with ekstremty ataxia and trunk ataxia (p <0,05). When the static plantar pressure distribution was examined, the pressure in the lateral of back foot of the extremity ataxia group was significantly higher than the trunk ataxia and the control group (p <0,05). Dynamic plantar pressure was found to be lower in the forefoot and middle foot lateral to healthy individuals. Dynamic plantar pressure was found to be lower in the middle and lateral hind of foot compared to healthy individuals (p <0,05). Stabilometric evaluation of the trunk ataxia individuals eyes open and eyes closed swing length, was found to be higher than the extremity ataxia. Lower extremity ataxia was found to be more effective than the body ataxia. Trunk ataxia was shown to affect the balance more than the lower extremity ataxia.The importance of determining the type of ataxia that predominates in the person with MS, taking into account the treatment approaches to increase the plantar pressure and balance activities was emphasized.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiii 1.GİRİŞ 1 2.GENEL BİLGİLER 3 2.1. Normal Yürüyüş 3 2.1.1 Yürüyüş Döngüsü 3 2.1.2. Yürüyüşün Zaman ve Mesafe Parametreleri 4 2.1.3. Yürüyüş Analizinin Önemi 6 2.2. Serebellum 7 2.3. Ataksi 9 2.3.1 Ataksiyi Tanımlayan Diğer Terimler 12 2.4. Postural Salınım ve Denge 13 2.5. Multipl Skleroz 13 2.5.1. Epidemiyoloji 14 2.5.2. Etyoloji ve Patogenez 14 2.5.3. MS’de Bulgu ve Belirtiler 15 2.5.4. MS alt tipleri 16 2.5.5. MS’de Ataksi 17 2.5.6. MS’de Denge 18 2.5.7. MS’de Yürüyüş 19 2.5.8. MS’ de Değerlendirme 20 3. BİREYLER VE YÖNTEM 25 3.1.Bireyler 25 3.2. Yöntem 27 3.2.1. Fiziksel özellikler ve hikayenin alınması 27 3.2.2. Yürüyüşün Değerlendirilmesi 30 3.2.3. Dengenin Değerlendirilmesi 32 3.2.4. İstatistiksel analiz 34 4. BULGULAR 36 4.1. Demografik ve Fiziksel Bulgular 36 4.2. Yürüyüşe Ait Bulgular 37 4.2.1. Yürüyüşün Spatio-temporal Parametrelerinin Değerlendirilmesi 37 4.2.2. Dinamik ve Statik Plantar Basıncının Değerlendirme Sonuçları 41 4.3. Dengenin Değerlendirilmesi 46 4.3.1. Uluslararası Ataksi Oranlama Ölçeği Değerlendirme Sonuçları 46 4.3.2. Fonksiyonel Uzanma ve DYİ Değerlendirme Sonuçları 46 4.3.3. Stabilometre Testi Sonuçları 47 5. TARTIŞMA 49 6. SONUÇ 59 7. KAYNAKLAR 61 8. EKLER Ek 1. Etik Kurul Onayı Ek 2. Araştırma Amaçlı Çalışma İçin Aydınlatılmış Onam Formu (Hasta Grubu) Ek 3. Araştırma Amaçlı Çalışma İçin Aydınlatılmış Onam Formu (Kontrol Grubu) Ek 4. Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği (EDSS) Ek 5. Dinamik Yürüme İndeksi Ek 6. Uluslararası Ataksi Değerlendirme Skalası Ek 7. Orjinallik Ekran Çıktısı Ek 8. Dijital Makbuz 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMultiple skleroztr_TR
dc.subjectekstremite ataksisitr_TR
dc.subjectplantar basınçtr_TR
dc.subjectyürüyüştr_TR
dc.titleMultiple Skleroz'lu Bireylerde Gövde ve Alt Ekstremite Ataksisinin Yürürme ve Denge Parametreleri Üzerine Etkisinin Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, ataksik Multipl Skleroz’lu (MS) bireylerde alt ekstremite ve gövde ataksisinin yürüyüş, plantar taban basıncı ve denge üzerine olan etkilerini araştırmak ve gövde ataksisi ile olan farklılıklarını belirlemektir. Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uygun Expanded Disability Status Scale (EDSS) puanı 3 ile 5 arasında bağımsız yürüyebilen 60 MS’li birey alındı. Hastalarda, gövde ve ekstremite ataksisinden, hangisinin baskın olduğuna EDSS ile karar verildi. EDSS’ye göre, gövde ataksisi baskın olan 36 ve ekstremite ataksisi baskın olan 24 MS’li birey alındı. Kontrol grubuna ise 32 sağlıklı birey dahil edildi. Dengeyi ve yürüyüşü değerlendirmek için Fonksiyonel Uzanma Testi (FUT), Uluslararası Ataksi Oranlama Ölçeği (UAOÖ), Dinamik Yürüyüş İndeksi (DYİ), Pedobarografi (PBG) ve Stabilometre kullanıldı. Kontrol grubundaki bireylere sadece Pedobarografi (PBG) ve stabilometre uygulandı. Ekstremite ataksisi ve gövde ataksisi olan MS hastalarının ve sağlıklı bireylerin spatiotemporal parametrelerinde istatiksel olarak anlamlı farklılıklar görüldü (p<0,05). Alt ekstremite ataksili MS’li bireylerin ivme ve kadansları gövde ataksili gruba göre düşük, adım genişliği yüksek bulundu (p<0,05). Ayak açısı ve adım uzunluğu kontrol grubuna göre düşük, gruplar arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmadı. Duruş süresi incelendiği zaman, tüm gruplar arasında anlamlı bir farklılık çıkmadı (p>0,05). Ekstremite ataksisi ve gövde ataksisi olan MS hastalarının ve sağlıklı bireylerin statik ve dinamik plantar basınç dağılımları yönünden istatiksel olarak anlamlı farklılıklar görüldü (p<0,05). Statik plantar basınç dağılımı incelendiği zaman ekstremite ataksili grubun arka ayak lateralindeki basınç, gövde ataksili gruba ve kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0,05). Gövde ve ekstremite ataksili grubun dinamik plantar basıncı, sağlıklı bireylere göre ön ayak orta ve lateralinde düşük, orta ve arka ayağın orta ve lateral bölgesinde sağlıklı gruba göre yüksek bulundu (p<0,05). Stabilometrik değerlendirmede ise gövde ataksili bireylerin gözler açık ve gözler kapalı salınım uzunluğu, ekstremite ataksili bireylere göre fazla bulundu. Alt ekstremite ataksisinin yürüyüşü ve taban basıncını, gövde ataksisine göre daha fazla etkilediği bulundu. Gövde ataksisinin ise alt ekstremite ataksisine göre dengeyi daha fazla etkilediği gösterildi. Ms’li bireyde baskın olan ataksi türünü belirlemenin, yürüyüş, plantar taban basıncı ve denge aktivitelerinin arttırılmasına yönelik tedavi yaklaşımlarında göz önünde bulundurulmasının önemi vurgulandı.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.contributor.authorID205493tr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record