Show simple item record

dc.contributor.advisorErdağı Doğuer, Fatma Binnur
dc.contributor.authorDuman Kaya, Ezgi
dc.date.accessioned2018-11-06T08:42:32Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-10-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5351
dc.description.abstractThe aim of this study is to objectively evaluate what is done within the context of the activities of the Turkish Language Reform between 1932 and 1983, the followed ways and in what extend they were achieved on the basis of Haugen (1983)’s language planning model. In the first section, purposes, models and types of language planning are given after handling the term “language planning” throughly. The second section of the study is dedicated to the examples and implementations of language planning in other nations such as France, Germany, Hungary, Norway, and Israel. In the third section, the movements in Turkish language throughout the history (from VI. Century until Rebuplic period) are mentioned. In the fourth section, the Turkish language reform is examined under the headings of "selection, codification, implementation and elaboration" of the language planning model of Haugen (1983). In the conclusion section, the studies carried out within the context of the language reform between 1932 and 1983 are summarized in the light of the given model, the results are evaluated and prospective proposals are made. Key Words Language Planning, Turkish Language Reform, Turkish Language Society, Turkish Language, Haugentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDil Planlaması
dc.subjectTürk Dil Devrimi
dc.subjectTürk Dil Kurumu
dc.subjectTürk Dili
dc.subjectHaugen
dc.titleDil Planlaması Açısından Türk Dil Devriminin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, Haugen (1983)’in dil planlaması modeli esas alınarak, 1932-1983 yılları arasındaki Türk dil devrimi etkinlikleri çerçevesinde neler yapıldığını, bu etkinliklerinde nasıl bir yol izlendiğini ve ne derece başarıya ulaşıldığını yansız bir bakış açışıyla değerlendirmektir. Birinci bölümde, “dil planlaması” kavramı ayrıntılı bir biçimde ele alındıktan sonra, dil planlamasının amaçları, dil planlanması modelleri ve türlerine yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümü, diğer uluslardaki dil planlaması örneklerine ayrılmıştır. Bu bölüm Fransa, Almanya, Macaristan, Norveç ve İsrail’deki dil planlaması uygulamalarını içermektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde Türkçenin tarih içindeki (VI. Yüzyıldan Cumhuriyet dönemine kadar olan) dil hareketlerinden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümünde ise, Türk dil devrimi, Haugen’in (1983) dil planlaması modelinin aşamaları olan “seçim, kodlama, uygulama ve genişletme” başlıkları altında incelenmiştir. Sonuç bölümünde, 1932-1983 yılları arasında dil devrimi kapsamında yapılan çalışmalar bahsi geçen model doğrultusunda özetlenmiş, sonuçları değerlendirilmiş ve ileriye dönük önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Sözcükler Dil Planlaması, Türk Dil Devrimi, Türk Dil Kurumu, Türk Dili, Haugentr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record