Show simple item record

dc.contributor.advisorSeferoğlu, Süleyman Sadi
dc.contributor.authorÇelik, Aygül
dc.date.accessioned2018-10-30T12:59:18Z
dc.date.available2018-10-30T12:59:18Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5323
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine students’ awareness level of copyright issues in relation to digital products. In addition, the divergence between the various demographic characteristics of students, such as socioeconomic characteristics, ICT access, literacy levels and awareness about copyright issues in relation to digital products was investigated. The study group of this research, which is a descriptive study, consisted of 902 students attending in education faculties of different universities in Turkey. Findings showed that the vast majority of education faculty students have insufficient knowledge of copyright concepts and software types. Education faculty students’ behaviors about copyright differ with gender, class level, daily Internet usage time, computer usage level and Internet usage level. Students in the CEIT department exhibit more copyright infringement behaviors with digital products. As with the level of computer usage, users who have Internet usage ability at "advanced" level also show more copyright infringement behaviors. Those who think that they will be caught when they downloaded content in violation of copyright are found to be in less copyright infringement behaviors. In this study, it is emphasized that educators, students and their families should be informed about computer ethics and Internet ethics and IT related legal issues. In addition, well-structured training programs are at the forefront in reducing the most of the problems that arise. It is also suggested that increasing the users’ awareness level about open source software might help the prevention of copyright infringement.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini vii Şekiller Dizini ix Simgeler ve Kısaltmalar Dizini x Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 6 Araştırma Problemi 6 Sayıltılar 8 Sınırlılıklar 8 Tanımlar 8 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 9 Etik Kavramı 9 Etik ve Hukuk 11 Fikri Mülkiyet Hakları 11 Telif Haklarına İlişkin Kavramlar 12 Uluslararası Düzenlemeler 20 Türkiye’de Telif Haklarına İlişkin Gelişmeler 23 Telif Hakları İhlallerinde Uygulanacak Hukuk 23 İlgili Araştırmalar 25 Bölüm 3 Yöntem 47 Araştırmanın Yöntemi 47 Çalışma Grubu 47 Veri Toplama Araçları 51 Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi 53 Veri Toplama Araçlarının Uygulanması 55 Verilerin İşlenmesi ve Çözümlenmesi 55 Araştırmanın İç ve Dış Geçerliği 58 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 59 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Telif Haklarına ve Bu Konudaki Kavramlara İlişkin Bilgi Düzeyleri 59 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Telif Hakları İle İlgili Davranışları 61 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Telif Hakları ile İlgili Davranışlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Farklılaşma Durumu 64 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Telif Hakları İhlallerine İlişkin Görüşleri 80 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Telif Hakları İhlallerinin Nedenlerine İlişkin Görüşleri 81 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Telif Hakları ile İlgili Davranışlarının Telif Hakkı İhlalleri ile İlgili Görüşlerine Göre Farklılaşma Durumu 83 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 90 Sonuç ve Tartışma 90 Öneriler 93 Kaynaklar 97 EK-A: Telif Hakları ile İlgili Farkındalık Anketi 108 EK-B: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 111 EK-C: Etik Beyanı 112 EK-Ç: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 113 EK-D: Thesis Originality Report 114 EK-E: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 115tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjecttelif hakkı, etik, internet, yazılım korsanlığı, telif hakkı ihlalitr_TR
dc.titleEğitim Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Ürünlerle İlgili Telif Hakları Konusundaki Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerinin dijital ürünlerle ilgili telif hakları konusundaki farkındalık düzeylerini incelemektir. Araştırmada ayrıca öğrencilerin, sosyoekonomik özellikleri, BİT’e erişim ve okuryazarlık düzeyleri gibi çeşitli demografik özellikleri ile dijital ürünlerle ilgili telif hakları konusundaki davranışları arasındaki farklılaşma durumlarına bakılmıştır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmanın çalışma grubu Türkiye’deki farklı üniversitelerin eğitim fakültelerinde okuyan 902 öğrenciden oluşmaktadır. Bulgular, eğitim fakültesi öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun telif haklarına yönelik kavramlar ve yazılımlar konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Eğitim fakültesi öğrencilerinin telif hakları ile ilgili davranışları; cinsiyet, okudukları bölüm, bulundukları sınıf düzeyi, günlük İnternet kullanım süresi, bilgisayar kullanım düzeyi ve İnternet kullanım düzeyine göre farklılık göstermektedir. Bu bulguya göre BÖTE bölümü öğrencileri, dijital ürünlerle ilgili telif haklarını daha fazla ihlal etmektedirler. Bilgisayar kullanım düzeyinde olduğu gibi İnternet kullanım düzeyinde de “ileri” düzeyde İnternet kullanım becerisine sahip kullanıcılar daha fazla telif hakkı ihlali içeren davranışlar sergilemektedir. Telif haklarını ihlal edilerek içerik indirildiğinde yakalanacaklarını düşünenler daha az telif hakkı ihlal eden davranışlarda bulunmaktadırlar. Bu sonuçlar göz önünde bulundurularak, eğitimciler başta olmak üzere öğrencilerin ve ailelerin bilgisayar ve İnternet etiği, bilişim hukuku konusunda bilgilendirilmelerinin önemli olduğu vurgulanabilir. Ayrıca, ortaya çıkacak sorunların en aza indirgenmesinde iyi yapılandırılmış eğitim programları da ön plana çıkmaktadır. Telif hakkı ihlallerinin önlenmesinde ayrıca, bireylerin açık kaynak kodlu yazılım konusundaki farkındalık düzeyinin artırılması önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record