Show simple item record

dc.contributor.advisorSenemoğlu, Nuray
dc.contributor.authorDemirkaya, Abdul Samet
dc.date.accessioned2018-10-22T09:01:50Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-07-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5252
dc.description.abstractDifferentiated instruction is a teaching approach which advocates planning, implementing, and evaluating instruction, diagnosing and addressing the individual characteristics of the students. The purpose of this research is to determine the elementary school teachers’ perception on differentiated instruction competency and implementation levels, to reveal the factors restraining teachers to implement differentiation. The research sample is composed of 1078 elementary school teachers, determined through stratified sampling method. In this descriptive study, the data is obtained through differentiated instruction teacher competency and implementation perceptions scales, and interviews. In the data analysis process, descriptive statistics, dependant and independent sample t-tests, one way variance analysis, content analysis and descriptive analysis were implemented. It is revealed that the elementary school teachers perceptions of their differentiated instruction implementation level correspond to good, and competencies correspond to the very good level. A significant difference is found between their implementation and competency perception levels, in favor of competency levels. Female, experienced, and private school teachers’ differentiated instruction competency and implementation perception levels are revealed to be higher. Inadequacies of schools’ physical attributes, lack of teachers’ differentiated instruction competencies and experiences, parents insufficient support, inadequacies and limitations of educational policies, and overloaded curriculums were the most expressed factors restraining differentiated instruction. It also arised that elementary school teachers need theoretical and practical training on differentiated instruction. It is stated that the physical attributes of the schools need to be improved, classroom populations should be decreased, and necessary policies should be developed for classroom teachers to better differentiate the instruction.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFarklılaştırılmış Öğretim
dc.subjectSınıf Öğretmeni
dc.subjectÖğretmen Yeterlikleri
dc.subjectPlanlamayı Farklılaştırma
dc.subjectEğitim Durumlarını Farklılaştırma
dc.subjectDeğerlendirmeyi Farklılaştırma
dc.titleSınıf Öğretmenlerinin Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Yeterlik Ve Uygulama Düzeylerine İlişkin Algılarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetFarklılaştırılmış öğretim, öğrenciyi tanıma sonucu öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde, öğrencilerin bireysel özelliklerine hitap eden öğretim hizmetlerini sağlamayı benimseyen bir öğretim yaklaşımıdır. Araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretime ilişkin yeterlik ve uygulama algı düzeylerini, öğretimi farklılaştırmalarını güçleştiren faktörleri, eğitim ihtiyaçlarını ve uygulamalarını geliştirme önerilerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemi, tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen, 1078 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında, betimsel yöntem işe koşulmuş, araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen farklılaştırılmış öğretim yeterlik ve uygulama algı ölçeği ve görüşmeler yolu ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel istatistikler, bağımsız ve bağımlı gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi, içerik analizi ve betimsel analiz işe koşulmuştur. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretim uygulamalarına ilişkin algılarının iyi ve yeterliklerine ilişkin algılarının çok iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, farklılaştırılmış öğretim yeterlik algı düzeyleri ile uygulama algı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet açısından kadın, kıdem açısından deneyimli, okul türü açısından özel okulda çalışan sınıf öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretime ilişkin yeterlik ve uygulama düzeylerine ilişkin algılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin öğretimi farklılaştırmalarını güçleştiren faktörler araştırıldığında, okulların fiziki yetersizlikleri, öğretmenlerin farklılaştırmaya ilişkin yeterlik ve deneyim eksiklikleri, ailelerin ilgisizlik ya da kaynak yetersizliği sebebiyle çocuklarını yeterince destekleyememesi, eğitim politikalarının yetersizliği ve sınırlamaları, eğitim programlarının yoğunluğu, kurumlara ve uzman kişilere ulaşılamaması gibi faktörlerin öğretimi farklılaştırmayı güçleştirdiği açığa çıkarılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretime yönelik kuramsal ve uygulamalı eğitime ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin farklılaştırma uygulamalarını geliştirmeleri için, okulların fiziki ortamlarının iyileştirilmesi, sınıf mevcutlarının azaltılması, yönetici desteğinin sağlanması ve gerekli eğitim politikalarının geliştirilmesini talep ettikleri belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorID114276tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record