Show simple item record

dc.contributor.advisorKEREM GÜNEL, Mintaze
dc.contributor.authorSEL, Sinem Asena
dc.date.accessioned2018-09-10T12:54:41Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-08-28
dc.identifier.citationSel A.S., Serebral Palsili Çocukların Ebeveynlerinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ev Programına Uyumlarını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4829
dc.description.abstractThis study was planned to conduct validity reliability analysis of Questionairre of Parents of Children wıth Cerebral Palsy Complience on Physiotherapy Home Program, which was developed to determine compliance with home program of parents of children with Cerebral Palsy (CP). Stages of development of this scale were completed and applied to 155 parents of children with CP between ages of 2 and 18 years. Demographic and clinical information of children and parental information were obtained. Pediatric Data Collection Instrument (PODCI), State-Trait Anxiety Inventory (STAI-I and STAI-II), Beck Depression Inventory, and WeeFIM were administered to assess parents' anxiety and depression and quality of life of their children. Scale was found valid and reliable (p<0,05). Scale was structured as 28-item long and 9-item short form. According to results from scale, %52,9 of parents applied home program on a regular basis and found significant relationship with functional level of CP (p<0,05). It was determined that physiotherapists were directly related to adaptation to the home program (p<0,01). There was a significant relationship between use of assistive equipments and compliance with home program (p<0,01). Although there was a significant difference between age of child and adaptation to home program (p <0,05), there wasn’t relation between adaptation to home program and family characteristics and other factors related to child (p>0,05). In conclusion, it has been determined that environmentol, personal factors, therapists CP typs, severity, affects adherence to home program and each affecting factor must be solved differently in each parent and child to improve compliance.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE ETİK HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER x SİMGELER VE KISALTMALAR xii TABLOLAR xiii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Serebral Palsi 4 2.1.1.Görülme Sıklığı 4 2.1.2.Etiyoloji 5 2.1.3.Sınıflandırma 6 2.2. SP’de Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları 8 2.3. SP’li Bireylerin Fonksiyonel Seviyeleri ve Yaşam Kaliteleri 9 2.4. SP’li Çocuklar ve Ebeveynlerinin yaşadığı sorunlar 10 2.5. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Ailenin Önemi 12 2.6. Ev Programı 13 2.6.1. Ev programına Uyum Kavramı 14 2.7. Ölçek Geliştirme ve Ölçeklerde Geçerlilik Güvenirlik Çalışmaları 15 2.7.1. Ölçme ve Ölçek Kavramları 15 2.7.2. Geçerlilik ve Güvenirlik 16 2.7.3. Ölçek Geliştirme Aşamaları 17 3. BİREYLER ve YÖNTEM 20 3.1. Bireyler 20 3.2. Yöntem 21 3.2.1. Değerlendirme Yöntemleri 21 3.3. İstatistiksel Analiz 27 4. BULGULAR 29 4.1. Ebeveynlerin Demografik Özellikleri 29 4.2. Çocukların Demografik Özellikleri 29 4.3. Araştırma Bulguları 31 4.3.1 Faktör Analizi ve Güvenirlik Analizi Sonuçları 31 4.3.2 Ev programı uygulama sıklığı 33 4.3.3. Ölçek Maddeleri Arasındaki İlişki 33 4.3.4. SP’li ocukların motor fonksiyonel seviyesi ile ölçek toplam puanı arasındaki ilişkinin incelenmesi 35 4.3.5. SP klinik tipleri ile ölçek toplam skoru arasındaki ilişkinin incelenmesi 37 4.3.6. Ölçek toplam skoru ile , çocuğa ve aileye ait özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi 38 4.3.7. Ev programına uyumu ile PVTA, STAI-I,STAI-II, Beck Depresyon Envanteri arasındaki ilişki 40 4.3.8. Ev programına uyum ile fizyoterapiste ait özellikler çevresel faktörler arasındaki ilişki 42 4.3.9. Ev programına uyum ile çevresel arasındaki ilişki 43 5. TARTIŞMA 46 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 59 7. KAYNAKLAR 61 8. EKLER Ek 1. Etik Kurul Ek 2. Serebral Palsili Çocukların Ebeveynlerinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ev Programına Uyumlarını Değerlendirme Ölçeği-Kısa Form Ek 3. Ölçek maddeleri arası korelasyon ilişkisi ve maddelerin yüzdelik dağılımları Ek 4. Digital makbuz 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectölçek Geliştirmetr_TR
dc.subjectev Programı
dc.subjectserebral palsi
dc.subjectfizyoterapi ve rehabilitasyon
dc.titleSerebral Palsili Çocukların Ebeveynlerinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ev Programına Uyumlarını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetBu çalışma, Serebral Palsi (SP)’li çocuk sahibi ebeveynlerin ev programına uyumunu belirlemek amacıyla geliştirilen “SP’li Çocukların Ebeveynlerinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ev Programına Uyumlarını Değerlendirme Ölçeği”nin geçerlilik güvenirlik analizini yapmak amacıyla planlandı. Bu amaçla bu ölçeğin geliştirilme aşamaları tamamlanarak, 2-18 yaş arası SP’li çocuk sahibi 155 ebeveyne uygulandı. Çocukların demografik ve klinik bilgileri, ebeveyne ait bilgiler alındı. Ebevenylerin kaygı ve depresyonu ve çocuklarının yaşam kalitesini belirlemek amacıyla Pediatrik Veri Toplama Aracı (PVTA), Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI-I ve STAI-II), Beck Depresyon Envanteri ve WeeFIM uygulandı ve ölçekle ilişkisi incelendi. Geliştirilen ölçek geçerli ve güvenilir bulundu (p<0,05). Sınıfiçi korelasyon katsayısı 0,93, cronbach alfa katsayısı 0,65 olarak bulundu. Geliştirdiğimiz ölçek 28 maddelik uzun form ve 9 maddelik kısa form şeklinde yapılandırıldı. Ölçeğin uygulanmasından alınan genel sonuçlara göre ebeveynlerin %52,9’unun ev programını düzenli bir biçimde uyguladığı, belirlendi. Ev programına uyumile SP’nin fonksiyonel seviyesi arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,05). Fizyoterapistlerin ev programına uyum ile direkt olarak ilişkili olduğu belirlendi (p<0,01). Yardımcı ekipman ve cihaz kullanımı ile ev programına uyum arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,01). Çocuğun yaşı ile ev programına uyum arasında anlamlı bir farklılık bulunurken (p<0,05), ev programına uyumu çalışma kapsamında değerlendirilen aileye ait özellikler ve çocuk ile ilişkili diğer faktörler ile ev programına uyum arasında bir ilişki bulunmadı (p>0,05). Sonuç olarak; Ev programına uyumu, çevresel faktörlerin, kişisel faktörlerin, fizyoterapistin, SP’nin şiddetinin etkilediği belirlenmiştiR uyumu arttırmak için, her bir etmenin her bir ebeveynde ve çocukta farklı olarak ele alınması gerekmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-03-15T12:54:41Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record