Show simple item record

dc.contributor.advisorKORKMAZ, Fatoş
dc.contributor.authorÜLKER, Türkan
dc.date.accessioned2018-08-17T07:56:42Z
dc.date.available2018-08-17T07:56:42Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-08-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4779
dc.description.abstractÜlker, T. Nursing Students' Self-Assessment of Professional Competence Scale’ Validity and Reliability, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences, Fundamentals of Nursing Program, Master Thesis, Ankara, 2018. This study was conducted methodologically to determine the developed scale’s validity and reliability for assessment of nursing students competency level. The study consisted of 335 nursing students enrolled at Hacettepe University Faculty of Nursing. The study carried out for Turkish adaptation, validity and reliability analyses of The Competency Inventory of Nursing Students – CINS consisted of 43 item. In order to ensure the validity; the scale was translated from English to Turkish and Turkish to English by experts, later final checks were provided by Turkish and English experts. For the content validity of the scale and sub-dimensions 5 experts were consulted and the required corrections were provided to ensure the content validity of the scale. Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis were used in order to ensure the construct validity. KMO= 0.969 and Bartlett’s test for sphericity was found as p<0,05. As a result the scale consisted of 6 sub factors like the original scale and those factors explained 73.48% of the total variance. Compliance indices in Confirmatory Factor Analysis were X2/ df= 2.021, CFI=0, 943, RMSEA value 0.055 indicated good compliance level. The Cronbach’s alpha coefficient was calculated to provide reliability analysis of the scale, sub-dimensions’ values were found between 0,799 and 0,974 and the total value was 0,978, which indicated high reliability. After the Split Half method, the Spearman Brown coefficient was found to be 0.907 and the correlation between the two sections was found to be 0.829. As a result of the corrected item total correlation’s values ranged from 0.339 to 0.836 and no item was extracted. In conclusion, scale was determined as valid and reliable tool which evaluates the professional competence of nursing students, contributes to the professional development with feedbacks, and enables the educators to evaluate the competency of the learners in Turkish population. Keywords: Nursing students, competency, the competency inventory of nursing students, validity and reliabilityen
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectHemşirelik öğrencileri
dc.subjectyetkinlik
dc.subjecthemşirelik öğrencileri yetkinlik ölçeği
dc.subjectgeçerlik ve güvenirlik
dc.titleHemşirelik Öğrencilerinin Kendi Mesleki Yetkinliklerini Değerlendirme Aracının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetÜlker, T. Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Mesleki Yetkinliklerini Değerlendirme Aracının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018. Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin yetkinlik seviyesini belirlemeye yönelik geliştirilen ölçüm aracının geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amacıyla metodolojik olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde okuyan 335 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada orijinal adı The Competency Inventory of Nursing Students – CINS olan, 43 maddeden oluşan Hemşirelik Öğrencilerinin Yetkinlik Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin dil geçerliğinin sağlanabilmesi için uzman kişiler tarafından İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirileri yapılmış, daha sonra Türkçe ve İngilizce uzmanı tarafından son kontrolleri sağlanmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliği için maddelerin ilgili alt boyutu ölçüp ölçmediği 5 uzmana danışılmış ve gerekli düzeltmeler sağlanarak ölçeğin kapsam geçerliği sağlanmıştır. Yapı geçerliği için Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri yapılmıştır. KMO= 0,969 ve Bartlett Küresellik testi p<0,05 olduğu belirlenmiş ve faktör analizi sonucunda ölçeğin orijinali gibi 6 alt faktörden oluştuğu ve toplam varyansın %73,48’ ini açıkladığı belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde uyum indeksleri sonucunda X2/ df= 2,021, CFI=0, 943 ve RMSEA değeri ise 0,055 bulunmuş olup ölçeğin iyi uyum düzeyinde olduğu saptanmıştır. Ölçeğin güvenirlik analizinin sağlanabilmesi için Cronbach alfa katsayısı hesaplanmış, alt boyutların güvenirlik değerleri 0,799 - 0,974 arasında, ölçek toplam güvenirlik değeri 0,978 bulunmuş ve ölçeğin yüksek güvenirliğe sahip olduğu bulunmuştur. İki yarıya bölme yöntemi sonrasında Spearman Brown katsayısı 0,907 ve iki bölüm arasında 0,829’luk korelasyon olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam analizi sonucunda korelasyon değerleri 0,339 ile 0,836 arasında değişmekte olup madde çıkarımı yapılmamıştır. Sonuç olarak ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiş ve hemşirelik öğrencilerinin mesleki yetkinliğinin değerlendirileceği, geri bildirimler ile mesleki gelişimine katkı sağlanacağı ve eğiticilerin öğrencinin yetkinlik değerlendirmesini yapabileceği bir araç Türk toplumuna kazandırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, yetkinlik, hemşirelik öğrencileri yetkinlik ölçeği, geçerlik ve güvenirlik  tr_TR
dc.contributor.departmentHemşirelik Esaslarıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record