Show simple item record

dc.contributor.advisorDEMİRCİOĞLU, Haktan
dc.contributor.authorGÖKBAYRAK, Sümeyra
dc.date.accessioned2018-07-24T08:34:24Z
dc.date.available2018-07-24T08:34:24Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-22
dc.identifier.citationGökbayrak, S., Ebeveynlerin Bebeklik Döneminde Karşılaştığı Problem Davranışlar ve Çözüm Yaklaşımları, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4721
dc.description.abstractIn this study, problem behaviours that parents encounter in toddlerhood and their approaches for solutions are investigated with the developed Toddler Problem Behavior Scale (TPBS) and by mixed research. At first, it was tested that TPBS is reliable with 295 parents who has child between 19-36 months and was registered the Family Health Centers in Ankara province Keçiören county; with 0.89 Cronbach’s Alpha Coefficient, the scale was reliable. Second, there was a mixed research that 404 parents who lived in Ankara and whose child was between 19-36 months participated, they were chosen by simple random sampling. Quantitative research’s results were showing that there was TPBS mean score significance between the toddlers who is educated in a preschool and not educated, between the parents who has only one child and two children, between the parents who has only one child and three and over children, between the toddlers who has first birth order and second and over birth order, between the parents who follow up family elders as a source of child education and the parents not follow up them, between the parents who use inscribed sources for child education and parents not use them. Qualitative research’s result showed that the parents mostly talk with toddler, distract the toddlers attention, wait for toddlers calming down, have physical contact with toddler, warn the toddler against problem behaviors.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 1.1. Kapsam 1 1.2. Amaç 2 1.3. Varsayımlar 3 1.4. Sınırlılıklar 3 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. 19-36 Ayda Gelişim 4 2.1.1. Kaba Motor Gelişim 4 2.1.2. İnce Motor Gelişim 5 2.1.3. Sosyal ve Duygusal Gelişim 5 2.1.4. Dil Gelişimi 6 2.1.5. Bilişsel Gelişim 7 2.1.6. Özbakım Gelişimi 8 2.2. Problem Davranış 8 2.2.1. Problem Davranışın Ortaya Çıkma Sebepleri 9 2.2.2. Bebeklik Döneminde Sık Karşılaşılan Problem Davranışlar 21 2.2.3. Problem Davranışın Yapısı, Gelişimsel Beklenen Davranış ile Farkları 29 3. YÖNTEM 33 3.1. Araştırma Modeli 33 3.2. Evren ve Örneklem 33 3.2.1. Geçerlilik-Güvenilirlik Evreni ve Örneklemi 33 3.2.2. Çalışma Evreni ve Örneklemi 39 3.3. Veri Toplama Araçları 50 3.3.1. Geçerlilik-Güvenilirlik Araçları 50 3.3.2. Araştırma Araçları 50 3.4. İşlem Yolu 52 3.5. Verilerin Analizi 53 3.5.1. BEPDÖ’nün Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 53 3.5.2. Karma Araştırmada Kullanılan Analizler 54 3.5.3. Verilerin Analizinde Kullanılan Programlar 54 4. BULGULAR 55 4.1. BEPDÖ’nün Geçerlilik ve Güvenilirliğine İlişkin Bulgular 55 4.1.1. BEPDÖ’nün Kapsam Geçerliliği 55 4.1.2. BEPDÖ’nün Güvenilirliği 61 4.2. Karma Araştırmaya İlişkin Bulgular 74 4.2.1. Nicel Araştırmaya İlişkin Bulgular 74 4.2.2. Nitel Araştırmaya İlişkin Bulgular 93 5. TARTIŞMA 110 5.1. Nicel Verilere İlişkin Tartışma 110 5.2. Nitel Verilere İlişkin Tartışma 116 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 121 6.1. Sonuç 121 6.1.1. BEPDÖ’nün Geçerlilik ve Güvenilirlik Örneklemine Ait Demografik Bulgular 121 6.1.2. BEPDÖ’nün Geçerlilik ve Güvenilirliğine İlişkin Bulgular 123 6.1.3. Karma Araştırma Örneklemine Ait Demografik Bulgular 124 6.1.4. Karma Araştırmaya İlişkin Bulgular 126 6.2. Öneriler 130 6.2.1. Çocuk Odaklı Çalışan Uzmanlara Öneriler 130 6.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Öneriler 131 6.2.3. Araştırmacılara Öneriler 131 7. KAYNAKLAR 132 8. EKLER EK-1: Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul İzni EK-2: Tez Çalışması ile İlgili Kurum İzni 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectBebeklik dönemitr_TR
dc.subjectproblem davranış
dc.subjectebeveyn
dc.subjectbebeklik döneminde problem davranış ölçeği
dc.titleEbeveynlerin Bebeklik Döneminde Karşılaştığı Problem Davranışlar ve Çözüm Yaklaşımlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada ebeveynlerin bebeklik döneminde karşılaştığı problem davranışlar ve çözüm yaklaşımları, geliştirilen Bebeklikte Problem Davranış Ölçeği (BEPDÖ) ve sonrasında yapılan karma araştırma yöntemi ile incelenmiştir. İlk aşamada, Ankara ili Keçiören ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezlerine kayıtlı ve 19-36 ay içerisinde bebeği olan 295 ebeveynin katılımı ile sınanan 20 maddelik BEPDÖ’nün Cronbach’s Alpha katsayısı 0.89 ile güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonra yapılan karma araştırmaya, Ankara ilinde ikamet eden, bebeği 19-36 ay aralığında olan 404 ebeveyn, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle katılmıştır. Nicel çalışma sonucunda eğitim kurumuna devam eden ve etmeyen bebekler arasında, tek çocuğu olan ebeveynlerle iki çocuğu olan ve tek çocuğu olan ebeveynlerle üç ve üzeri çocuğu olan ebeveynler arasında, birinci doğum sırasına sahip bebeklerle iki ve üzeri doğum sırasına sahip bebekler arasında, çocuk eğitiminde aile büyüklerinden yararlanan ebeveynlerle yararlanmayanlar arasında, çocuk eğitiminde yazılı kaynaklardan yararlanan ebeveynlerle yararlanmayanlar arasında BEPDÖ toplam puan ortalamaları açısından anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın nitel kısmında ise ebeveynlerin problem davranış karşısında çoğunlukla konuşma, dikkat dağıtma, bebeğin sakinleşmesini bekleme, fiziksel temas kurma, uyarma yöntemlerine başvurduğu sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimi ve Eğitimitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record