Show simple item record

dc.contributor.advisorAkdoğan, Bülent
dc.contributor.authorÇıtamak, Burak
dc.date.accessioned2018-01-24T13:18:17Z
dc.date.available2018-01-24T13:18:17Z
dc.date.issued2017-12
dc.date.submitted2017-12
dc.identifier.citationVancouvertr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4231
dc.description.abstractA surface, intermediate, and base scoring system has been developed by an international consortium to establish a relationship between complication rates, surgical margin status, preserved parenchyma volume and oncologic outcomes with resection method in nephron sparing surgery. In this study, the relationship between the surface, intermediate, and base scoring of the patients with nephron-sparing surgery and clinical findings were evaluated. The data of 80 patients who underwent partial nephrectomy by the same surgeon between 2015-2017 were prospectively examined. During the surgery, the resection surface facing the tumor floor of removed unprocessed bulk was divided into 3 sections, surface - intermediate - base and scored as proximity to the mass. The duration of ischemia during surgery, perioperative complications, pathologic evaluations and follow-up periods were recorded. The data were analyzed in SPSS 20.0 with univariate and multivariate analysis. Male to female ratio was: 55/25. Mean age and body mass index were 58 (29-86) years and 27.8 kg/m², respectively. The mean renal mass size was 3.69 cm. Of all, 11.3% had multiple renal masses. The residual volume calculated before and after the surgery were significant when compared with the SIB score (p=0.005). Low base score was associated with positive surgical margins (p= 0.017). Gender, age, surgical side, GFR change, hospital stay, drain withdrawal period, complications, surgical margin status, ischemia time and trifecta showed no significant difference in univariate analysis. Surface, intermediate, base scoring system is useful and easy method for classifying and standardizing the technique of resection in nephron-sparing surgery. Our early results show that, SIB scoring system predicts the excised and remained parenchyma after the surgery. Besides, low base score was associated with positive surgical margins. However, to better evaluate the relationship between oncological and functional outcomes, multi-centered and more comprehensive studies are needed.en
dc.description.tableofcontentsTEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR ŞEKİLLER TABLOLAR 1. GİRİŞ VE AMAÇ 2. GENEL BİLGİLER 2.1. TARİHÇE 2.2. ANATOMİ - FİZYOLOJİ 2.2.1. Anatomi ve Histoloji 2.2.2. Fizyoloji 2.3. İNSİDANS 2.4. ETİYOLOJİ- RİSK FAKTÖRLERİ 2.5. PATOLOJİ 2.5.1. Berrak (Şeffaf) Hücreli Karsinom 2.5.2. Papiller Tipte Renal Hücreli Karsinom 2.5.3. Kromofob Renal Hücreli Karsinom 2.5.4. Diğer Renal Tümörler 2.6. EVRELEME 2.7. SEMPTOM ve BULGULAR 2.7.1. Görüntüleme ve Radyografik Bulgular 2.8. PROGNOSTİK FAKTÖRLER 2.8.1. Anatomik Faktörler 2.8.2. Histolojik Faktörler 2.8.3. Klinik Faktörler 2.8.4. Moleküler Faktörler 2.9. CERRAHİ TEDAVİ 2.9.1. Lokalize Hastalık 2.9.2. İleri evre/ Metastatik Renal Hücreli Karsinom 2.10. TEDAVİ SONRASI İZLEM 3. YÖNTEM- GEREÇ 4. BULGULAR 5. TARTIŞMA 6. SONUÇ 7. KAYNAKLARtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectNefron Koruyucu Cerrahitr_TR
dc.subjectSkorlama
dc.subjectCerrahi Teknik
dc.subjectYAT Skoru
dc.titleNefron Koruyucu Cerrahide Yüzey, Ara ve Taban Skorlama Sisteminin Klinikopatolojik Bulgular ile Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetNefron koruyucu cerrahide rezeksiyon metodu ile komplikasyon oranları, cerrahi sınırlar, korunan parankim hacmi ve onkolojik sonuçlar arasında ilişki kurabilmek için uluslararası bir konsorsiyum tarafından yüzey, ara ve taban skorlama sistemi geliştirilmiştir. 2015-2017 yılları arasında aynı cerrah tarafından nefron koruyucu cerrahi yapılan 80 hastanın verileri prospektif olarak incelendi. Preoperatif olarak hastaların demografik özellikleri ve anatomik skorlamaları kaydedildikten sonra, cerrahi esnasında çıkarılan kitlenin tümör tabanına bakan rezeksiyon yüzeyi yüzey-ara-taban olmak üzere 3’e ayrılarak tümöre yakınlığına göre puanlandırıldı. Cerrahi sırasındaki iskemi süresi, perioperatif komplikasyonlar, patolojik değerlendirmeleri ve takip süreleri kaydedildi. Tek ve çok değişkenli analizlerde SPSS 20.0 programı kullanıldı. Hastaların %68,8’i (55) erkek, %31,2’si (25) kadın; ortalama yaşı 58 (29-86) yıl, ortalama beden-kitle indeksi 27,8 kg/m² olarak bulundu. Ortalama kitle boyutu 3,69 cm idi. Hastaların %11,3’ünün multipl böbrek kitlesi mevcuttu. Ameliyat öncesi hesaplanan kalan hacim ve sonrasında hesaplanan kalan hacim farkı Y-A-T skoru ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,005). Cinsiyet, yaş, cerrahi taraf, GFH değişimi, hastane yatış süresi, dren çekilme süresi, komplikasyonlar, cerrahi sınır, iskemi süresi, trifekta tek değişkenli analizde anlamlı bir farklılık saptanmadı. Y-A-T skorunda taban skorunun düşük olması cerrahi sınır pozitifliği ile ilişkili olarak bulundu (p=0,017). Nefron koruyucu cerrahide rezeksiyon metodunu cerraha bağlı sınıflama ve standardize etmeyi amaçlayan yüzey-ara-taban sınıflaması uygulanabilir, kullanışlı ve kolay bir yöntemdir. Erken dönem veriler ile karşılaştırıldığında ise ameliyat öncesi ve sonrası hesaplanan kalan hacim bu sistem ile ilişkili olup, taban skorunun düşük olması cerrahi sınır pozitifliğini öngörmektedir. Bununla birlikte onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar ile ilişkisinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için çok merkezli ve daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.tr_TR
dc.contributor.departmentÜrolojitr_TR
dc.contributor.authorID187099tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record