Show simple item record

dc.contributor.advisorRakıcıoğlu, Neslişah
dc.contributor.authorKartal, Fatma
dc.date.accessioned2018-01-02T08:45:31Z
dc.date.available2018-01-02T08:45:31Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-12-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4129
dc.description.abstractKartal, F. Assessment of Relationship between Usage of Media Resources such as Television, Computer/Video Game and Food Consumption in Adolescents. Hacettepe University Institute of Medical Sciences, Dietetic Program, Master Thesis, Ankara, 2017. The present study was aimed to define the quantities and types of foods consumed by adolescents during use of media tools (television, computer, etc.), to examine the relationship between energy and nutrient intake and obesity, and to evaluate the contribution of energy and nutrient intake during the use of media tools to daily energy and nutrient intake. A total of 73 adolescents aged between 11-18 years and who visits an internet cafe, were included in the study. Participants were evaluated when they were using a computer in an internet cafe, food consumptions during the use of media tools were recorded. Additionally, 24-hour dietary recall and 24-hour physical activity recall was administered in the same day. Daily energy and nutrient intake and their percentage of recommended daily allowance were calculated from food records. Body weight, height, and waist circumference measurements were collected and body mass index values were calculated. During the use of media, contribution of cake, pastry and cookie type foods to daily consumption were found 73,5±40,5% in boys and 50,3±47,2% in girls. At the same time, consumption of oily seeds in both boys and girls, (48±51,8% in boys and 57,4±47,5% in girls), consumption of sweet foods in girls (53,7±44,4%) and saturated fat consumption (46,2±47,7%) during the use of media tools were contributed to the daily consumption significantly. It was found that, adolescents consumed less egg, legumes, milk and dairy products, and vegetables in front of the media tools ( 6,5±19,8%, 11,1±33,3%, 11,9±27,3%, 21,8±29,2% in boys; 19,4±37,9%, 20,0±42,1%, 33,9±41,1%, and 28,6±39,0% in girls, respectively) (p<0,05). A significant correlation was observed between the energy and fat content of foods consumed in front of media tools, and obesity (p<0,05). Also, a positive correlation was found between the time spend in the internet cafe and energy intake during the use of the media tools (p<0,05). It was concluded that, the time spend in front of the media tools, and foods consumed during this time by adolescents should be arranged so they can maintain a healthier life and reduce the risk for chronic diseases in the adulthood.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜRLER vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER viii SİMGELER VE KISALTMALAR xii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 1.1. Kuramsal Yaklaşımlar 1 1.2. Amaç ve Hipotezler 3 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Obezite 5 2.1.1. Tanım 5 2.1.2. Adölesan Obezitesinin Dünyadaki ve Türkiye’deki Durumu 5 2.1.3. Adölesanlarda Obezitenin Nedenleri 7 2.1.4. Obezitenin Neden Olduğu Sağlık Sorunları 10 2.1.5. Obezitenin Tedavisi 12 2.2. Adölesan Dönemi 16 2.2.1. Adölesanlarda Yeme Alışkanlıkları 17 2.2.2. Adölesan Dönemde Enerji ve Besin Öğesi Gereksinimleri 21 2.2.3. Adölesanlarda Medya Araçları Kullanımı ve Beslenme 25 2.2.4. Adölesanlarda Medya Araçları Kullanımı ve Fiziksel Aktivite 33 3. BİREYLER VE YÖNTEM 37 3.1. Araştırma Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi 37 3.2. Araştırmanın Genel Planı 37 3.3. Verilerin Toplanması ve Analizler 38 3.3.1. Anket Formu 38 3.3.2. Antropometrik Ölçümler ve Vücut Bileşimi 38 3.3.3. Besin Tüketim Kaydı 39 3.3.4. Fiziksel Aktivite Durumunun Değerlendirilmesi 40 3.3.5. Verilerin İstatistiksel Açıdan Değerlendirilmesi 40 4. BULGULAR 41 4.1. Adölesanlara İlişkin Genel Özellikler 41 4.2. Adölesanların Medya Kaynaklarını Kullanma Durumları 42 4.3. Adölesanların Genel Beslenme Alışkanlıkları 49 4.4. Adölesanların Spor Yapma Durumları 54 4.5.Adölesanların Fiziksel Durum Memnuniyetleri ve Bazı Antropometrik Ölçümleri 55 4.6. Adölesanların Besin Tüketim ve Enerji Harcama Durumları 58 5. TARTIŞMA 90 5.1. Bireylerin Genel Özelliklerinin Değerlendirilmesi 90 5.2. Adölesanların Medya Araçları Kullanma Durumları 92 5.3. Adölesanların Fiziksel Aktivite Yapma Durumları 94 5.4. Adölesanların Medya Araçları Kullanımı Sırasındaki Besin Tüketimi 96 5.5 Adölesanların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi 100 6. SONUÇLAR 104 7. ÖNERİLER 112 KAYNAKLAR EKLER EK-1: Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul İzni EK-2: Valilik İzni EK-3: Anket Formu EK-4: Çocuk Onam ve Veli Onay Formu EK-5: Persentil Değerlendirme Tablosu EK-6:Türkiye için önerilen günlük enerji ve besin öğeleri güvenilir alım düzeyleri (Adölesan) EK-7: Çocuk ve Adölesanlar için Bel Çevresi Değerleri (NCEP>8 yaş) ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectadölesantr_TR
dc.subjectbeslenme alışkanlıkları
dc.subjectfiziksel aktivite
dc.subjectmedya araçları
dc.subjectobezite
dc.titleAdölesanlarda Televizyon, Bilgisayar/Video Oyunu gibi Medya Kaynaklarının Kullanımı ile Besin Tüketim Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetKartal, F. Adölesanlarda Televizyon, Bilgisayar/Video Oyunu gibi Medya Kaynaklarının Kullanımı ile Besin Tüketim Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diyetetik Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017. Bu çalışma adölesanların medya araçları (televizyon, bilgisayar vb.) kullanımı sırasında tükettikleri besinlerin miktarlarını ve çeşitlerini tanımlamak, tüketilen besinlerin enerji ve besin öğesi içeriği ile obezite arasındaki ilişkiyi incelemek, medya araçları kullanımı sırasında alınan enerji ve besin öğelerinin, günlük alıma olan katkısını değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Çalışmaya 11-18 yaşları arasında internet kafeye giden 73 adölesan dahil edilmiştir. Adölesanlara internet kafede bilgisayar başındayken ulaşılıp; medya araçları kullanımı sırasındaki ve bir günlük besin tüketim kaydı alınmıştır. Ayrıca besin tüketim kaydı ile aynı gündeki fiziksel aktivite düzeyleri kaydedilmiştir. Besin tüketim kayıtlarından, enerji ve besin öğesi alımının gereksinmelerini karşılama durumları hesaplanmıştır. Çalışmaya katılan adölesanların vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel çevresi ölçümleri alınmış ve beden kütle indeksi değeri hesaplanmıştır. Adölesanların medya araçlarını kullanımı sırasında tükettikleri kek, pasta, kurabiye çeşitlerinin günlük tüketime katkısı erkeklerde %73,5±40,5, kızlarda %50,3±47,2 ‘dir. Aynı zamanda medya araçları kullanımı sırasında tüm adolesanlarda yağlı tohumların tüketiminin (erkeklerde %48±51,8 ve kızlarda %57,4±47,5); özellikle kızlarda tatlı besinler (%53,7±44,4) ve katı yağın (%46,2±47,7) günlük tüketime önemli oranda katkı sağladığı bulunmuştur. Adölesanların medya araçları karşısında daha az yumurta (erkeklerde %6,5±19,8 ve kızlarda %19,4±37,9), kurubaklagil (erkeklerde %11,1±33,3 ve kızlarda %20,0±42,1), daha az süt ve süt ürünleri (erkeklerde %11,9±27,3 ve kızlarda %33,9±41,1), daha az sebze (erkeklerde %21,8±29,2 ve kızlarda %28,6±39,0) tükettikleri bulunmuştur (p<0,05). Medya araçları karşısında tüketilen besinlerin enerji ve yağ içeriği ile obezite arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0,05). Ayrıca internet kafede kalma süresi ile medya araçları kullanımı sırasında alınan enerji pozitif yönde ilişkili bulunmuştur (p<0,05). Adölesanların daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri ve ileriki yaşamlarında kronik hastalıklara yakalanma riskinin azaltılmasında; medya araçları karşısında geçirdikleri sürenin ve tükettikleri besinlerin düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.contributor.authorID234697tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record