Show simple item record

dc.contributor.advisorDÜGER, TÜLİN
dc.contributor.authorKOCAMAZ, DENİZ
dc.date.accessioned2017-11-23T13:21:43Z
dc.date.available2017-11-23T13:21:43Z
dc.date.issued2017-11-09
dc.date.submitted2017-10-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4059
dc.description.abstractKocamaz, D. Effect of calısthenıcs exercıse on functıonal capacıty, cognitive status and qualıty of lıfe ın women wıth breast cancer. Hacettepe University. Graduate School of Health Science, Doctorate Thesis in Physical Therapy and Rehabilitation Programme, Ankara, 2017. The aim of this study is to investigate the effects of applied calisthenics exercise on functional capacity, cognitive function and quailty of life during chemotherapy in wowen with breast cancer and contribute to rehabilitatiton programmes. 46 wowen between 18-65 years was included this sudy during chemotherapy. They were part of two groups; calisthenic exercise and home exercise groups and their demographic features, physical functions, fatigue level, fuctional capacity, cognitive functions, quality of life and cancer marker levels were evaluated. Assesments were done before treatment, 2. month, 3. month and 6. month. In calisthenic exercise group twice a week calisthenic exercises and one a week walking on submaximal level applied. In home exercise group, three times a week walking on submaximal speed applied. Exercise programme was planned 12 weeks. The result of study, functional capacity, cognitive status and quality of life significantly higher in calisthenic exercise group during chemotherapy (p<0,05). The decrease in fatigue level and evelation of serum level of cancer marker more pronounced in calisthenic exercise group (p<0.05). The result of evaluations showed that, on 2. month all functions decreased, end of 3. month, there was an increase compared to pre-treatment period results in women. Consequently, calisthenic exercise is an effective method for reduction of treatment side effect and protect and increase of physical, functional and coginitive functions in women with breast cancer. In addition, calisthenic exercises may be preferred for reducing serum levels of cancer markers during chemotherapy. The results of the exercise programs that were administered during chemotherapy in our study will contribute to rehabilitation and lead to physiotherapists working in this area.en
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYINLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xiv 1.GİRİŞ 1 2.GENEL BİLGİLER 4 2.1. Kanser Tanımı 4 2.2. Tarihçe 4 2.3. Epidemiyoloji 5 2.4. Kanser Sınıflaması 6 2.5. Kanser Türleri 7 2.6. Meme Kanseri 8 2.6.1. Meme Kanseri Risk Faktörleri 9 2.6.2. Meme Kanserinde Progrestif ve Prediktif Faktörler 9 2.7. Meme Kanserinde Erken Tanı 11 2.8. Meme Kanserinde Tarama ve Tanı Yöntemleri 11 2.8.1 Klinik Bulgular 12 2.9. Meme Kanserinde Tedavi 13 2.9.1. Meme Kanserinde Cerrahi 13 2.9.2. Meme Kanserinde Radyoterapi 14 2.9.3. Meme Kanserinde Sistemik Tedavi 15 2.10. Meme Kanseri ve İşlevsellik, Yeti Yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması (ICF) 17 2.11. Meme Kanseri ve Kognitif Fonksiyonlar 18 2.12. Meme Kanseri ve Yaşam Kalitesi 20 2.13. Meme Kanseri ve Fonksiyonel Kapasite 22 2.14. Meme Kanserinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 22 2.14.1. Fizyoterapi Rehabilitasyonun Evreleri 23 2.14.2. Kanser ve Elektroterapi Modaliteleri 25 2.14.3. Meme Kanserinde Onkolojik Rehabilitasyon 26 2.14.4. Meme Kanseri ve Kuvvetlendirme Egzersizleri 27 2.14.5 Meme Kanserinde Germe ve Gevşeme Egzersizleri 28 2.14.6 Meme Kanseri ve Aerobik Egzersiz 28 2.14.7 Meme Kanseri ve Kalistenik Egzersiz 30 3. BİREYLER VE YÖNTEM 32 3.1 Bireyler 32 3.2. Yöntem 34 3.2.1. Değerlendirme 34 3.2.2. Kemoterapi Protokolleri 40 3.2.3. Tedavi Programı 40 3.3. İstatistiksel Analiz 43 4. BULGULAR 45 4.1. Tanımlayıcı Veriler ve Değerlendirme Sonuçlarının İncelenmesi 45 4.2. Uyku Süresi, Uyku Kalitesi ve Uyanma Bulgularının İncelenmesi 46 4.3. Postürün İncelenmesi 48 4.4. Kas İskelet Sistemine Ait Bulguların İncelenmesi 48 4.5. Yorgunluğun İncelenmesi 51 4.6. Fonksiyonel Kapasitenin İncelenmesi 52 4.7. Kognitif Fonksiyonların İncelenmesi 54 4.8. Yaşam Kalitesinin İncelenmesi 56 4.9. Klinik Seyir Çizelgesinin İncelenmesi 60 4.10. Kanser Belirleyicilerinin İncelenmesi 60 5. TARTIŞMA 62 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 78 7. KAYNAKLAR 81 8. EKLER 93 EK-1: Etik Kurul İzinleri EK-2: Aydınlatılmış Onam EK-3: Klinik Seyir Tablosu EK-4: Haftalık Egzersiz Çizelgesi 9.ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectMeme Kanseritr_TR
dc.subjectKalistenik Egzersiz
dc.subjectKanser Belirleyicileri
dc.subjectKognitif Fonksiyon
dc.subjectFonksiyonel Kapasite
dc.titleMeme Kanserli Kadınlarda Kalistenik Egzersizin Fonksiyonel Kapasite, Kognitif Durum ve Yaşam Kalitesine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetKocamaz, D. Meme Kanserli Kadınlarda Kalitenik Egzersizin Fonksiyonel Kapasite, Kognitif Durum ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Doktora Tezi, Ankara, 2017. Bu çalışmada, kemoterapi sırasında meme kanserli kadınlarda kalistenik egzersizin fonksiyonel kapasite, kognitif durum ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi ve rehabilitasyon programlarına katkı sağlaması hedeflenmiştir. Kemoterapi almasına karar verilen 18-65 yaş aralığındaki 46 kadın kalistenik egzersiz ve ev programı grubu olarak ikiye ayrıldı. Bireylerin demografik özellikleri, fiziksel fonksiyonları, yorgunluk şiddeti, fonksiyonel kapasiteleri, kognitif fonksiyonlar, yaşam kalitesi ve klinik bulguları değerlendirildi. Değerlendirmeler tedavi öncesi, 2. ay, 3. ay ve 6. ayda yapıldı. Kalistenik egzersiz grubunda, haftada 2 gün kalistenik egzersiz, 1 gün yürüyüş, ev programı grubunda haftada 3 gün yürüyüş uygulanmıştır. Egzersiz programı 12 hafta olarak planlandı. Çalışmanın sonucunda, kemoterapi sırasında kalistenik egzersiz grubundaki kadınların fonksiyonel kapasiteleri, kognitif fonskiyonları ve yaşam kalitesi ev egzersiz grubuna göre daha fazla arttığı görüldü (p<0,05). Kalistenik egzersiz grubunda hastalığa bağlı olarak yükselmiş kanser belirleyicileri serum düzeylerindeki ve yorgunluk şiddetindeki azalma ev egzersiz grubuna göre daha belirgindi (p<0.05). Bireylerin kemoterapi süresince yapılan incelemelerde 2. ayda tüm fonksiyonlarda azalma görülürken, 3 ay sonunda tedavi öncesi dönem sonuçlarına göre artma görüldü. Sonuç olarak; meme kanserli kadınlarda kemoterapi sırasında fizyoterapist eşliğinde yapılan kalistenik egzersizler tedavinin yan etkilerini azaltmada, bireylerin fiziksel, fonksiyonel ve kognitif fonksiyonlarının korunmasında ve arttırılmasında etkin bir yöntemdir. Ek olarak, kemoterapi sırasında kanser belirleyicilerinin serum düzeyinin azalmasında kalistenik egzersizler tercih edilebilir. Çalışmamızda kemoterapi boyunca uygulanmış olan egzersiz programlarının sonuçları rehabilitasyona katkı sağlayacak ve bu alanda çalışan fizyoterapistlere yol gösterecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.contributor.authorID10170675tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record