Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Okan Bülent
dc.contributor.authorMammadova, Afruz
dc.date.accessioned2017-09-08T10:29:18Z
dc.date.available2017-09-08T10:29:18Z
dc.date.issued2017-07
dc.date.submitted2017-06-05
dc.identifier.citationendnotetr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3954
dc.description.abstractMetabolic syndrome is a major public health challenge associated with an increased risk for cardiovascular disease and type 2 diabetes. The prevalence of metabolic syndrome in Azerbaijan is unknown. The purpose of this study was to examine the prevalence of metabolic syndrome and its relation to physical activity and nutrition in a representative sample of adult population in Azerbaijan. The study population consisted of 288 adults, 20 years of age and over, from Guba, Azerbaijan recruited between January and April 2016 by random sampling in line with the gender and age distribution. Revised NCEP/ATP III criteria were used to define metabolic syndrome and prevalence estimates of each individual component were determined. Physical activity and food consumption were assessed with validated questionnaires and their relations with components of metabolic syndrome were evaluated. The participants were 159 women and 129 men (mean ±SD age of 43.1± 15.2y [range 20-83y]). Prevalence rates of metabolic syndrome were 28.4%, 27% and 29.5% in the whole population, men and women respectively. Hyperglycemia, hypertriglyceridemia, low HDL cholesterol and hypertension did not show any statistical difference between men and women in general population. Abdominal obesity was the most common individual component (49% and 85.4% in whole population and in those with metabolic syndrome respectively). Interestingly, this component was more common in women than men (p<0.05 for both the whole population and patients with metabolic syndrome). The odds ratio for having metabolic syndrome was 1.77 (95% confidence interval, 1.05-2.96) in low physical activity group compared to moderate-high physical activity group suggesting a reduced risk of metabolic syndrome with increased physical activity. Total calorie intake, protein, fat and carbohydrate consumption did not show a significant difference in participants with and without metabolic syndrome. This study shows that metabolic syndrome in Azerbaijan is common and associated with low physical activity. Preventive measures should be taken to address this public health problem and related risk factors in the country.en
dc.description.tableofcontentsTEŞEKKÜR iii ÖZET iv ABSTRACT v İÇİNDEKİLER vi SİMGELER VE KISALTMALAR vii ŞEKİLLER viii TABLOLAR ix 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Metabolik sendrom 3 2.1.1.Tanım ve tanı 3 2.1.2. Risk faktörleri 5 2.1.3. Metabolik sendrom bileşenleri: 5 2.1.4. Metabolik Sendrom ve Beslenme: 9 2.1.5. Metabolik Sendrom Epidemiyolojisi 10 3. GEREÇ VE YÖNTEM 15 3.1. Çalışmanın Yapıldığı Yer, Hasta Seçimi ve Verilerin Toplanması 15 3.2. Hastaların Değerlendirilmesi ve Uygulanan Testler 15 3.3. Laboratuvar incelemeleri 18 3.4. İstatistiksel yöntemler 19 3.5. Etik Kurul Onayı 19 4. BULGULAR 20 5. TARTIŞMA 43 6. SONUÇ 51 7. KAYNAKLAR 54 8. EKLER 63 EK 1 Uluslar Arası Fiziksel Aktivite Anketi (Kısa Form) 63 EK 2 . Besin tüketim sıklığı formu 65tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMetabolik sendromtr_TR
dc.subjectBeslenme
dc.subjectFiziksel aktivite
dc.titleAzerbaycan Guba Şehrinde Metabolik Sendrom ve İlişkili Faktörlerin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetMetabolik sendrom, artmış kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabet riski ile ilişkili önemli bir halk sağlığı sorunudur. Azerbaycan'da metabolik sendrom prevalansı bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, Azerbaycan'da yetişkin nüfusu temsil eden bir örneklem üzerinde metabolik sendrom prevelansını, ve metabolik sendromun fiziksel aktivite ve beslenme ile ilişkisini incelemektir. Çalışma popülasyonu, Azerbaycan'ın Guba şehrinde yaşayan 20 yaş ve üstündeki 288 yetişkinden oluşturuldu ve cinsiyet ve yaş dağılımı doğrultusunda 2016 yılının Ocak ve Nisan ayları arasında rastgele örnekleme metoduyla seçildi. Metabolik sendromu tanımlamak için yeniden gözden geçirilmiş NCEP/ ATP III kriterleri kullanılarak her bir bileşenin prevalans tahminleri belirlendi. Fiziksel aktivite ve besin tüketimi geçerliliği olan anketlerle değerlendirildi ve metabolik sendrom bileşenleri ile olan ilişkileri incelendi. Katılımcıların 159’u kadın ve 129’u erkekti (ortalama ± SD yaşı 43.1 ± 15.2y [aralık 20-83 yıl]). Metabolik sendromun genel prevalansı %28.4, erkeklerde %27, kadınlarda ise %29.5 olarak bulundu. Hipertrigliseridemi, hiperglisemi, düşük HDL-kolesterol ve hipertansiyon için genel popülasyondaki erkek ve kadınlarda istatistiksel olarak farklılık bulunmadı. Abdominal obezite en sık görülen bireysel bileşendi (sırasıyla, tüm popülasyonda % 49 ve metabolik sendromu olanlarda %85.4). Abdominal obezite, kadınlarda erkeklerden daha sık gözlemlendi. (hem tüm popülasyon hem de metabolik sendromlu hastalar için p<0.05). İnaktif grupta fiziksel aktif gruba göre metabolik sendromlu olma riski 1.77 kat (%95 güven aralığı, 1.05-2.96) daha fazla bulundu. Buna göre fiziksel aktivite artışı ile metabolik sendrom riskinde azalma olduğu düşünülebilir. Toplam kalori alımı, protein, yağ ve karbonhidrat tüketimi metabolik sendrom olan ve olmayan katılımcılar arasında anlamlı bir fark göstermedi. Bu çalışma, Azerbaycan'da metabolik sendromun yaygın olduğunu ve düşük fiziksel aktivite ile ilişkili olduğunu desteklemektedir. Ülkedeki bu halk sağlığı problemini ve ilgili risk faktörlerini gidermek için önleyici tedbirler alınmalıdırtr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record