Show simple item record

dc.contributor.advisorHİÇDURMAZ, Duygu
dc.contributor.authorAYHAN, Didem
dc.date.accessioned2017-07-20T08:51:31Z
dc.date.available2017-07-20T08:51:31Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-23
dc.identifier.citationAyhan, D. Saldırgan Hastaların Yatıştırılmasında Kullanılan Basitleştirilmiş Sakinleştirme Modelinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Programı Doktora Tezi, Ankara, 2017.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3728
dc.description.abstractThis study was conducted as a intervention study with a control group to evaluate the effectiveness of the "De-Escalation Model in Simple Form" which was developed by Bowers in reducing the aggressive behavior in the psychiatric clinic. The sample of this study consisted of patients with aggressive behavior who were treated in the Psychiatric Clinic of Gülhane Military Medical Academy. In each of the intervention and control groups, 64 aggressive patients were included and this study was carried out between September 2015 - June 2016. Aggressive patients in the control group were observed and clinical routine care was provided for them; Simple Form De-Escalation Model was carried out with aggressive patients and patients werw tried to be calmed down by this way in intervention group. The data were gathered by the help of the patient data sheet, pre-intervention aggression evaluation form and post-intervention aggression evaluation form. Chi-square, Mann Whitney U and Odds Ratio test were used for the data analyses. According to the results, at the end of the intervention while there were not any statistically significant change in verbal aggressive behaviors (p>0,05). Number and rates of physical aggression injuries as a result of aggression, chemical and physical restrictions were statistically significantly lower in the intervention group than in the control group. As a result of this study, use of this model is proposed in order to prevent aggressive behaviors and their undesirable consequences in psychiatric clinics.en
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYANI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER İx SİMGELER VE KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR Xİİİ 1. GİRİŞ 1 1.1. Problemin Tanımı ve Önemi 1 1.2. Araştırmanın Amacı 4 1.3. Araştırmanın Hipotezleri 4 2. GENEL BİLGİLER 6 2.1. Saldırganlık ve İlişkili Kavramlar 6 2.2. Saldırganlık Kavramını Açıklayan Kuramlar 7 2.2.1. Psikanalitik Kuram 7 2.2.2. Etolojik Kuram 8 2.2.3. Dürtü Kuramı (Engellenme-Saldırganlık) 9 2.2.4. Sosyal Öğrenme Kuramı 10 2.3. Psikiyatri Kliniklerinde Saldırganlık 11 2.3.1. Saldırganlığın Türleri 11 2.3.2. Saldırganlığın Sıklığı 12 2.3.3. Saldırganlığın Oluşmasında ve Ortaya Çıkmasında Rol Oynayan Faktörler 13 2.3.4. Saldırganlığın Yönetimi 18 2.3.5. Saldırganlığın Yönetiminde Basitleştirilmiş Sakinleştirme Modeli 20 2.4. Saldırganlığın Yönetiminde Psikiyatri Hemşiresinin Rolü 25 3. GEREÇ ve YÖNTEM 28 3.1. Araştırmanın Şekli 28 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 28 3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 28 3.4. Araştırmanın Etik Boyutu 29 3.5. Veri toplama araçları 29 3.5.1. Hasta Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1) 29 3.5.2. Uygulama Öncesi Saldırganlık Değerlendirme Formu (EK-2) 29 3.5.3. Uygulama Sonrası Saldırganlık Değerlendirme Formu (EK-3) 29 3.6. Araştırmanın Uygulanması: 30 3.7. Verilerin Analizi 33 4. BULGULAR 34 4.1. Bireylerin Tanıtıcı Özellikleri 34 4.2. Bireylerin Hastalıklarına İlişkin Bilgiler 35 4.3. Kontrol ve Müdahale Gruplarının Saldırganlık Durumlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Sonuçlar 36 5. TARTIŞMA 43 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 46 6.1. Sonuçlar 46 6.2. Öneriler 48 7. KAYNAKLAR 50 8. EKLER 58 EK 1. Hasta Tanıtıcı Bilgi Formu EK 2. Uygulama Öncesi Saldırganlık Değerlendirme Formu Ek 3. Uygulama Sonrası Saldırganlık Değerlendirme Formu Ek 4. Basitleştirilmiş Sakinleştirme Modeli Öğretimi Ek 6. Gata Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı İzin Yazısı Ek 7. Etik Kurul Kararı Ek 8. Tanımlayıcı Verilere İlişkin Analizler 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectsaldırganlıktr_TR
dc.subjectsaldırgan hasta
dc.subjectsaldırganlık yönetimi,
dc.subjectbasitleştirilmiş sakinleştirme modeli
dc.titleSaldırgan Hastaların Yatıştırılmasında Kullanılan Basitleştirilmiş Sakinleştirme Modelinin Etkinliğinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetBowers’ın geliştirdiği “Basitleştirilmiş Sakinleştirme Modeli’nin psikiyatri kliniğinde yatan hastalardaki saldırgan davranışın azaltılmasındaki etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışma kontrol gruplu müdahale çalışması olarak yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Kliniğinde yatan ve saldırgan davranışları olan hastalar oluşturmuştur. Kontrol ve müdahale grubunda 64’er saldırgan hasta ile çalışılmış ve araştırmanın uygulaması Eylül 2015 - Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubundaki saldırgan hastalar izlenmiş ve klinik rutin bakımın uygulanması sağlanmıştır, müdahale grubunda ise saldırgan hastalara basitleştirilmiş sakinleştirme modeli uygulanmış ve hastalar bu yolla sakinleştirilmeye çalışılmıştır. Veriler hasta tanıtıcı bilgi formu, uygulama öncesi saldırganlık değerlendirme formu ve uygulama sonrası saldırganlık değerlendirme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Ki-kare, Mann Whitney U ve Odds Ratio testinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; uygulama sonrasında hastaların sözel saldırganlık davranışlarında herhangi bir değişim olmamıştır (p>0,05). Müdahale grubundaki hastaların fiziksel saldırganlık davranışlarında, saldırı sonucu personeli ya da diğer hastaları yaralama durumunun, saldırgan davranışlar sonucu ihtiyaç duyulan kimyasal ve mekanik tespitin sayı ve oranlarının kontrol grubundaki hastalara göre anlamlı düzeyde daha az olduğu görülmüştür (p<0,05). Çalışma sonucunda psikiyatri kliniklerinde saldırgan davranışların ve davranışların istenmeyen sonuçlarının azaltılması ve önlenmesi için modelin kullanımı önerilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentPsikiyatri Hemşireliğitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record