Show simple item record

dc.contributor.advisorSevgisun, Kapucu
dc.contributor.authorTemür, Kübra
dc.date.accessioned2017-06-08T06:12:25Z
dc.date.available2017-06-08T06:12:25Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-05-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3463
dc.description.abstractTemur, Kübra, Determination of the Effect of Self-Management of Lymphedema on Lymphedema Development and Quality of Life, Hacettepe University, Institute of Health Sciences, Internal Medicine Nursing Program, Master’s Thesis, Ankara, 2017. The aim of our randomized controlled study is to determine the effect of self-management of lymphedema on lymphedema development and quality of life. The research was carried out at Hacettepe University Adult Hospitals General Surgery Department. In the study, patients were stratified according to the age and body mass index via block randomization method. A total of 61 breast cancer patients (sample strength 90%), assigned to either intervention (n = 30) group or control group (n = 31), were included in the study. In the intervention group, patients were provided a training and a training booklet containing "exercise, massage and prevention methods" as a part of the Self-Lymphedema Management programme by the researchers. Patients were followed for 6 months by telephone and monthly clinical check-ups. During the study period, no intervention was introduced to control group (n = 31) except for routine hospital practices (training and training booklet were given at the end of the study). Patients of the intervention and control groups were evaluated in the pre-operative period and at post-operative 1., 3., and 6. months by "Questionnaire on Arm, Shoulder and Hand Problems", "Measurement of Upper Extremity", "European Cancer Research and Treatment Organization Quality of Life Survey Questionnaire QLQ-30 And a sub-module BR-23 questionnaire". Mann Whitney U test, Kruskal-Wallis H test, Wicoxon test and Friedman test were used for the statistical analysis of the data. At the end of the study, while lymphedema development was not observed in the the intervention group, 61.2% of the control patients developed lymphedema. The quality of life of the intervention group was higher than the control group. Moreover, the symptom scores of the intervention group were found to be significantly lower than the control group. As a result of our research; Self-Management of Lymphedema Method can be concluded to be effective in preventing lymphedema development following breast cancer treatment and improving the quality of life of patients. We recommend that the Self-Management of the Lymphedema program should be carried out by the nurses for the prevention and management of the breast cancer-related lymphedema.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii TABLOLAR xiii 1. GİRİŞ 1 1.1. Problem Tanımı ve Önemi 1 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Lenfödemin Tanımı ve Epidemiyolojisi 5 2.2. Lenfödem Sınıflandırılması 5 2.3. Klinik Evrelendirme 6 2.4. Lenfödemin Risk Faktörleri 7 2.5. Lenfödemin Belirti ve Bulguları 8 2.6. Lenfödemin Tanısı ve Değerlendirmesi 8 2.6.1. Hasta Öyküsü 8 2.6.2. Fizik Muayene 8 2.6.3. Hacim Ölçümleri 9 2.6.3. Tıbbı Görüntüleme Yöntemleri 10 2.7. Lenfödem Tedavi Yöntemleri 10 2.8. Kendi Kendine Lenfödem Yönetimi ve Yaşam Kalitesi 10 2.9. Lenfödemin Önlenmesi ve Tedavisinde Hemşirenin Sorumlulukları 14 3. GEREÇ VE YÖNTEM 16 3.1. Araştırmanın Şekli 16 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 16 3.2.1. Genel Cerrahi Polikliniği ve Kliniklerinin Özellikleri 16 3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 16 3.3.1. Gönüllülerin Araştırmaya Dahil Edilme Kriterleri 17 3.3.2. Gönüllülerin Araştırmaya Dahil Edilmeme Kriterleri 17 3.3.3. Çalışmadan Çıkartılma Kriterleri 18 3.4. Verilerin Toplanması 18 3.4.1. Veri Toplama Araçları 18 3.4.2. Araştırmanın Ön Uygulaması 23 3.4.3. Araştırmanın Uygulaması 23 3.5. Araştırmanın Bağımlı ve Bağımsız Değişkenleri 26 3.6. Araştırmanın Sınırlılıkları 26 3.7. Verilerin Değerlendirilmesi ve Bulguların Analizi 26 3.8. Araştırmanın Etik Yönü 26 4. BULGULAR 28 5. TARTIŞMA 41 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 48 6.1. Sonuçlar 48 6.2. Öneriler 48 7. KAYNAKLAR 50 8. EKLER Ek 1. Etik Kurul Onayı Ek 2. Hasta Tanıtım Formu Ek 3. Kol, Omuz ve El Sorunları Anketi (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand – DASH) Ek 4. Üst Ekstremite Çevre Ölçümü İzlem Çizelgesi Ek 5. Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu Yaşam Kalitesi Anketi (European Organization for Research and Treatment of Cancer Core QoL Questionnaire) (EORTC QLQ-30 ve EORTC QLQ BRE-23 ) Ek 6. Kol, Omuz ve El Sorunları Anketi Türkçe Versiyon Kullanım İzni Ek 7. EORTC QLQ-30 Anketi Türkçe Versiyon Kullanım İzni Ek 8. EORTC QLQ-30 Kullanım İzni Ek 9. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi İzin Yazısı Ek 10. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu Ek 11. Kendi Kendine Lenfödem Yönetimi El Kitabı 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHemşirelik,tr_TR
dc.subjectKendi Kendine Lenfödem Yönetimi
dc.subjectLenfödem
dc.subjectMeme Kanseri
dc.subjectYaşam Kalitesi
dc.titleKendi Kendine Lenfödem Yönetiminin, Lenfödem Gelişimi Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTemur, Kübra, Kendi Kendine Lenfödem Yönetiminin, Lenfödem Gelişimi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017. Randomize kontrollü çalışmamızın amacı, meme kanseri nedeniyle ameliyat olan hastalara kendi kendine lenfödem yönetiminin öğretilmesi ve hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastaneleri Genel Cerrahi servisinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada blok randomizasyon kullanılarak hastalar yaş ve beden kitle indeksine göre bloklanmıştır. Araştırma örneklemini kendi kendine lenfödem yönetiminin öğretildiği müdahale grubu (n=30) ve kontrol grubu (n=31) olmak üzere toplam 61 meme kanseri hastası oluşturmuştur (örneklem gücü %90). Müdahale grubuna (n=30) araştırmacı tarafından egzersiz, masaj ve koruma yöntemlerini içeren kendi kendine lenfödem yönetimi öğretilerek eğitim kitapçığı verilmiş, hastalar 6 ay boyunca telefon ve aylık klinik kontrollerle takip edilmiştir. Kontrol grubuna (n=31) araştırma süresi zarfında hastane rutin uygulamaları dışında herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Veriler Mann Whitney U teti, Kruskal-Wallis H Testi, Wicoxon testi ve Friedman Testi ile analiz edilmiştir. Müdahale ve kontrol grubundaki hastalar ameliyat öncesi dönemde ve ameliyat sonrası dönemde 1., 3. ve 6. aylarda “Kol, Omuz ve El Sorunları Anketi”, “Üst Ekstremite Çevre Ölçümü”, “Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu Yaşam Kalitesi Anketi QLQ-30 ve alt modulu olan BR-23 anketi” uygulanmıştır. Araştırma sonunda, müdahale grubunun tamamında lenfödem gelişmez iken, kontrol grubunun %61,2’sinde lenfödem geliştiği saptanmıştır. Müdahale grubunun yaşam kalitesi kontrol grubunda yüksek bulunmuştur. Ayrıca müdahale grubunun semptom puanlarının kontrol grubundan anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır. Bu araştırmada, meme kanseri tedavisi sonrası gelişen lenfödemi önlemede ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmede kendi kendine lenfödemi yönetiminin etkili olduğu saptanmıştır. Kendi Kendine Lenfödem Yönetimi programının meme kanseri ile ilişkili lenfödemi önleme ve yönetmede hemşireler tarafından planlanarak uygulanması önerilir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıkları Hemşireliğitr_TR
dc.contributor.authorID10148680tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record