Show simple item record

dc.contributor.advisorKaya, Sıdıka
dc.contributor.authorYıldız, Ahmet
dc.date.accessioned2017-05-30T12:50:54Z
dc.date.available2017-05-30T12:50:54Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-04-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3415
dc.description.abstractYILDIZ, Ahmet. Impact of Empowerment on Ensuring of Occupational Health and Safety in Hospitals: A Study on Nurses, Doctoral Thesis, Ankara, 2017. All over the world, occupational health and safety issue is seen as a major problem. Health profession, especially nursing profession is one of the riskiest professions in occupational groups in terms of exposure to occupational risks and hazards due to work environment and organizational factors. It is necessary to ensure workplace safety for employees to effective and efficient working. Employee empowerment that express practices and conditions which increase employee motivation, satisfaction, confidence level and professional knowledge and enable development can be an important tool in ensuring the occupational health and safety. The aim of this study was to investigate the impact of empowerment on ensuring of occupational health and safety in hospitals. The study was carried out on total 377 nurses working in 2 public hospitals and 3 private hospitals in Batman. Survey form consisting of “Psychological Empowerment Instrument”, “Conditions of Work Effectiveness Questionnaire II”, “Universal Precautions Compliance Scale”, “Fulfill the Obligations Related to Occupational Health and Safety Scale”, “23-item set of questions to determine occupational risks and hazards and 21 questions related to taken measures to ensure occupational health and safety and the nurses of the occupational and demographic characteristics was used as the tool for data collection. In the study, psychological and structural empowerment are identified as independent variables while universal precautions compliance, fulfilling the obligations related to occupational health and safety and exposing to occupational risks and hazards are identified as dependent variables. Impact of empowerment on behaviors related to occupational health and safety evaluated by path analysis while impact of empowerment on exposing to occupational risks and hazards evaluated by logistic regression analysis. In the study, it has been determined that both psychological and structural empowerment of levels of nurses effect to universal precautions compliance and fulfilling the obligations related to occupational health and safety. It was determined that explanation degree of together to the psychological and structural empowerment for universal precautions compliance was 52%, while fulfilling the obligations related to occupational health and safety was 42%. In the study also it was determined that the empowerment effect on experience psychological discomfort, needle stick injury and exposure to physical violence and it was determined that the higher the level of empowerment of nurses less exposed to these occupational risks and hazards. As a result, it was seen that empowerment could be a valuable tool in ensuring the occupational health and safety and it were given suggestions about employee empowerment.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER x KISALTMALAR DİZİNİ xv TABLOLAR DİZİNİ xvi ŞEKİLLER DİZİNİ xix GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 1.1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI 3 1.2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 5 1.2.1. Dünyadaki Gelişimi 6 1.2.2. Türkiye’deki Gelişimi 9 1.3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU KAVRAMLAR 12 1.3.1. Tehlike, Risk ve Risk Değerlendirme 12 1.3.2. Güvenlik Kültürü ve Güvenlik İklimi 13 1.4. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI 15 1.4.1. İş Kazası 15 1.4.2. Meslek Hastalığı 15 1.4.3. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Oluşumuna Yol Açan Faktörler 17 1.4.4. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Epidemiyolojisi 21 1.4.4.1. Dünyada Durum 21 1.4.4.2. Türkiye’de Durum 26 1.5. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ 29 1.5.1. Çalışan Açısından Önemi 29 1.5.2. İşveren Açısından Önemi 30 1.5.3. Ülke Ekonomisi Açısından Önemi 31 1.6. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI 32 1.6.1. Uluslararası Düzenlemeler 32 1.6.2. Ulusal Düzenlemeler 34 1.6.2.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 36 1.6.2.2. Diğer Düzenlemeler 37 1.7. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ VE STANDARTLARI 40 1.7.1. BS 8800 Yönetim Sistemi 40 1.7.2. ILO İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Rehberleri 41 1.7.3. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 42 1.7.4. JCI Standartları 43 1.7.5. Sağlıkta Kalite Standartları 45 1.8. HASTANELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 46 1.8.1. Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliğini Tehdit Eden Faktörler 48 1.8.1.1. Fiziksel Faktörler 49 1.8.1.2. Biyolojik Faktörler 50 1.8.1.3. Kimyasal Faktörler 51 1.8.1.4. Ergonomik Risk Faktörleri 52 1.8.1.5. Psikososyal Risk Faktörleri 53 2. BÖLÜM: PERSONEL GÜÇLENDİRME 57 2.1. PERSONEL GÜÇLENDİRME KAVRAMI 57 2.2. PERSONEL GÜÇLENDİRME KAVRAMININ GELİŞİMİ 58 2.3. PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN İLİŞKİLİ OLDUĞU KAVRAMLAR 60 2.3.1. Yetki Devri 60 2.3.2. Motivasyon 61 2.3.3. Katılım 62 2.3.4. İş Zenginleştirme 63 2.4. GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMLARI 63 2.4.1. Yapısal Güçlendirme 63 2.4.2. Psikolojik Güçlendirme 65 2.5. PERSONEL GÜÇLENDİRME SÜRECİ VE UYGULAMASI 66 2.6. PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN YARARLARI 72 3. BÖLÜM: GEREÇ VE YÖNTEM 74 3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE PROBLEM CÜMLESİ 74 3.2. VERİ TOPLAMA ARACI 76 3.3. EVREN VE ÖRNEKLEM 83 3.4. VERİLERİN TOPLANMASI 84 3.5. VERİLERİN ANALİZİ 85 3.6. SINIRLILIKLAR 87 4. BÖLÜM: BULGULAR 88 4.1. TANIMLAYICI BULGULAR 88 4.1.1. Hemşirelerin Mesleki ve Demografik Özellikleri 88 4.1.2. Hemşirelerin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Alınan Önlemlere İlişkin Değerlendirmeleri 91 4.1.3. Hemşirelerin mesleki risk ve tehlikelere maruz kalma düzeyleri 93 4.1.4. Hemşirelerin Evrensel Güvenlik Tedbirlerine Riayet EtmeDüzeyleri 97 4.1.5. Hemşirelerin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yükümlülüklerini Yerine Getirme Düzeyleri 98 4.1.6. Hemşirelerin Psikolojik Güçlendirme Düzeyleri 99 4.1.7. Hemşirelerin Yapısal Güçlendirme Düzeyleri 101 4.2. HİPOTEZ TESTLERİNE İLİŞKİN BULGULAR 103 4.2.1. Güçlendirmenin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Davranışlara Etkisinin İncelenmesi 103 4.2.2. Güçlendirmenin Mesleki Risk ve Tehlikelere Maruz Kalma Üzerine Etkisinin İncelenmesi 113 4.2.3. Güçlendirmenin ve İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Davranışların, Hemşirelerin Mesleki ve Demografik Özelliklerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğinin İncelenmesi 119 5. BÖLÜM: TARTIŞMA 140 6. BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER 155 KAYNAKÇA 161 EKLER 178 EK 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER İÇEREN TÜZÜK, YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER 178 EK 2. ANKET FORMU 182 EK 3. ORİJİNALLİK RAPORU 187 EK 4. ETİK KURUL İZNİ 188 EK 5. ARAŞTIRMANIN YAPILDIĞI HASTANELERDEN ALINAN İZİNLER 189tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPsikolojik Güçlendirmetr_TR
dc.subjectYapısal Güçlendirme
dc.subjectİş sağlığı ve Güvenliği
dc.subjectİş Sağlığı ve Güvenliği Davranışları
dc.subjectMesleki Risk ve Tehlikeler
dc.subjectHastaneler
dc.subjectHemşireler
dc.titleHastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Çalışmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYILDIZ, Ahmet. Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Çalışma, Doktora Tezi, Ankara, 2017. Tüm dünyada, iş sağlığı ve güvenliği konusu önemli bir problem olarak görülmektedir. Sağlık çalışanları, özellikle hemşireler, çalışma ortamları ve örgütsel faktörler nedeniyle mesleki risk ve tehlikelere maruz kalma açısından en riskli meslek gruplardan biridir. Çalışanların etkili ve verimli çalışması için işyeri güvenliklerinin sağlanması gerekmektedir. Çalışanların motivasyon, memnuniyet ve kendilerine olan güven düzeylerini yükselten, mesleki bilgilerini artıran ve gelişimlerini sağlayan uygulamaları ve koşulları ifade eden personel güçlendirme hastanelerde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir araç olabilir. Bu çalışmanın amacı, hastanelerde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında personel güçlendirmenin etkisini araştırmaktır. Araştırma, Batman ilinde bulunan 2 kamu ve 3 özel hastanede çalışan toplam 377 hemşire üzerinde uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak, “Psikolojik Güçlendirme Ölçeği” (Psychological Empowerment Instrument), “Çalışma Koşulları Etkililiği Anketi II” (Conditions of Work Effectiveness Questionnaire II) “Standart (Evrensel) Güvenlik Tedbirlerine Riayet Etme Ölçeği” (Universal Precautions Compliance Scale), “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri Yerine Getirme Ölçeği” ile mesleki risk ve tehlikeleri belirlemeye yönelik 23 maddelik soru seti ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili alınan önlemleri ve hemşirelerin mesleki ve demografik özelliklerini belirmeye yönelik 21 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırmada, psikolojik ve yapısal güçlendirme bağımsız değişkenler, evrensel güvenlik tedbirlerine riayet etme, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri yerine getirme ve mesleki risk ve tehlikelere maruz kalma ise bağımlı değişkenler olarak belirlenmiş ve güçlendirmenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili davranışlara etkisi path analizi ile, güçlendirmenin mesleki risk ve tehlikelere maruz kalmaya etkisi ise lojistik regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada, hemşirelerin hem psikolojik hem de yapısal güçlendirme düzeylerinin, hemşirelerin evrensel güvenlik tedbirlerine riayet etme ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri yerine getirme düzeylerini etkilediği belirlenmiştir. Psikolojik ve yapısal güçlendirmenin birlikte, evrensel güvenlik tedbirlerine riayet etmedeki değişimin %52’sini ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmedeki değişimin ise %42’sini açıkladığı görülmüştür. Araştırmada ayrıca, güçlendirmenin psikolojik rahatsızlık yaşama, enjektör batma vakası yaşama, sözel ve fiziksel şiddete maruz kalma üzerinde etkili olduğu ve güçlendirme düzeyi daha yüksek hemşirelerin bu mesleki risk ve tehlikelere daha az maruz kaldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, araştırmada güçlendirmenin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamada değerli bir araç olabileceği görülmüş ve çalışanların güçlendirilmesi ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Kurumları Yönetimitr_TR
dc.contributor.authorIDTR180580tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record