Show simple item record

dc.contributor.advisorHalil, Meltem Gülhan
dc.contributor.authorSadıç, Abdurrahman
dc.date.accessioned2023-11-10T13:30:50Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-10-25
dc.identifier.citationSadıç A., İç Hastalıkları Servislerinde Hospitalize Edilen Hastaların Malnütrisyon, Kırılganlık ve Komorbid Hastalıklar Açısından Değerlendirilmesi ve Kısa Dönem Sağkalım Üzerine Etkisinin İncelenmesi; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi; Ankara, 2023.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34148
dc.description.abstractMalnutrition and frailty are common in hospitalized patients and cause increased complications, prolonged hospital stays, increased mortality and rehospitalization. The aim of our study is to screen inpatients for malnutrition, frailty and comorbid diseases, to reveal the factors associated with these conditions, and to examine these conditions in terms of predicting the duration of hospitalization, their effects on short-term survival and rehospitalization processes. Our study included 134 inpatients aged 50 and over who were followed up due to acute illness in the Internal Medicine services of HUTF Hospital. The demographic, clinical and laboratory characteristics of the participants, their comorbidities, malnutrition, frailty, prolonged hospitalization (>10 days), rehospitalization in the first 3 and 6 months, and mortality rates were evaluated. Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA-SF), Nutritional Risk Screening-2002 (NRS-2002) screening tests and Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) criteria for malnutrition, FRAIL scale and clinical frailty scale (CFS) for frailty were used. Hand grip strength (HGS) was measured to measure muscle strength and determine muscle functions in terms of sarcopenia risk. In the presence of a significant "cut-off" value, the sensitivity and specificity of the test were calculated. The relationship of parameters with overall survival was examined using the log-rank test. The average age of the patients included in the study was 67.2 ± 10.4 years, and 55.2% of the patients were 65 years or older. 91.8% of the patients had at least one comorbid disease, and the most common comorbidity was hypertension with 61.2%. The mean score of MNA-SF was 9 ± 2.5, 33.6% of the patients were in the malnutrition category, and 44% of the patients were 3 points or above for NRS-2002. When patients were evaluated according to the GLIM criteria, malnutrition was observed in 44.8% of the patients (29.9% with stage 1 and 14.9% with stage 2). Improper detection of nutritional status by MNA-SF, NRS-2002 and GLIM criteria is associated with prolonged hospitalization (>10 days) (p:0.043, p:0.014, p:0.023) and rehospitalization and mortality rates in the first 3-6 months (p<0.001). According to the FRAIL scale, 53.7% of the patients were evaluated as frail, and according to the clinical frailty scale, 59% of the patients were evaluated as frail. Being frail according to the FRAIL scale and CFS was found to be associated with rehospitalization and death rates in the first 3 months (p:0.027, p:0.007). Each of the methods we used for malnutrition and frailty were associated with 6-month overall survival. Additionally, decreased calf circumference and low hand-grip force were found to be significantly associated with rehospitalization and death in the first 3-6 months after discharge. Early treatment and intervention will be possible by screening for malnutrition and frailty in patients hospitalized due to acute illness during hospitalization. This provided evidence that it could be effective in preventing possible future complications, possible re-hospitalizations and mortality risk.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMalnütrisyontr_TR
dc.subjectKırılganlıktr_TR
dc.subjectHospitalize Hastalartr_TR
dc.subjectMortalitetr_TR
dc.subject.lcshR/W - Tıptr_TR
dc.titleİç Hastalıkları Servislerinde Hospitalize Edilen Hastaların Malnütrisyon, Kırılganlık ve Komorbid Hastalıklar Açısından Değerlendirilmesi ve Kısa Dönem Sağkalım Üzerine Etkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetMalnütrisyon ve kırılganlık, hastanede yatan hastalarda sık görülmekte ve artmış komplikasyonlara, uzamış hastane yatışlarına, artan mortalite ve rehospitalizasyona sebep olmaktadır. Çalışmamızın amacı yatan hastaların malnütrisyon, kırılganlık ve komorbid hastalıkları açısından taranması, bu durumlarla ilişkili faktörlerin ortaya konması ile bu durumların hastanede yatış süresini, kısa dönem sağkalıma etkilerini ve yeniden hastaneye yatış süreçlerini öngörmesi açısından incelenmesidir. Çalışmamıza HÜTF Hastanesi İç Hastalıkları servislerinde akut hastalık nedeniyle izlenen 50 yaş ve üzeri 134 yatan hasta dahil edildi. Katılımcıların demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri, komorbiditeleri, malnütriyon, kırılganlık durumları, uzamış hastane yatışı (>10 gün), ilk 3 ve 6 aylık rehospitalizasyon, ölüm oranları değerlendirildi. Malnütrisyon için Mini Nütrisyonel Değerlendirme Kısa Form (MNA-SF), Nütrisyonel Risk Taraması-2002 (NRS-2002) tarama testleri ve Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) kriterleri, kırılganlık için FRAIL skalası ve klinik kırılganlık skalası (CFS) kullanıldı. Kas kuvvetini ölçmek ve sarkopeni riski açısından kas fonksiyonlarını saptamak için ise el kavrama kuvveti (HGS) ölçümü yapıldı. Malnütrisyon ve kırılganlık ölçeklerinin hastane yatış süresi ve 3-6 aylık rehospitalizasyon veya ölümü öngördürücü prognostik özelliği ROC analizi ile incelendi. Anlamlı "cut-off" değeri varlığında testin duyarlılık ve özgüllüğü hesaplandı. Parametrelerin genel sağ kalım ile ilişkisi log-rank testi kullanılarak incelendi. Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 67,2 ± 10,4 olup, hastaların %55.2’si 65 yaş ve üzerindeydi. Hastaların %91.8’inde en az bir komorbid hastalık mevcut olup, en sık görülen komorbidite %61.2 ile hipertansiyondu. MNA- SF ortalama puanı 9 ± 2,5 olup, %33,6 hasta malnütrisyon kategorisinde, NRS-2002 için ise %44 hasta 3 puan ve üzerindeydi. Hastalar GLİM kriterlerine göre değerlendirildiğinde %44,8 hastada malnütrisyon (%29,9’u evre 1, %14,9’u evre 2) saptandı. MNA-SF, NRS-2002 ve GLIM kriterleri ile nütrisyonel durumun bozuk saptanmasının uzamış hastane yatışı (>10 gün) (p:0,043, p:0,014, p:0,023) ve ilk 3-6 aylık rehospitalizasyon ve ölüm oranları ile ilişkili olduğu görüldü (p<0.001). FRAİL skalasına göre %53,7 hasta, klinik kırılganlık skalasına göre ise %59 hasta kırılganlıkla yaşayan olarak değerlendirildi. FRAIL skalası ve CFS’ye göre kırılgan olmak, ilk 3 aylık rehospitalizasyon ve ölüm oranları ile ilişkili olarak bulundu (p:0,027, p:0,007). Malnütrisyon ve kırılganlık için kullandığımız metotların her biri 6 aylık genel sağ kalım ile ilişkili bulundu. Ayrıca baldır çevresinde azalma ve düşük el sıkma kuvveti olması da taburculuk sonrası ilk 3-6 aylık rehospitalizasyon ve ölümle anlamlı ilişkili bulundu. Malnütrisyon ve kırılganlığın akut hastalık sebebiyle yatırılan hastalarda yatış esnasında taranması ile erken tedavi ve müdahale imkanı oluşacaktır. Bu durumun gelecekteki olası komplikasyonların, olası yeniden hastane yatışlarının ve mortalite riskinin önlenmesinde etkili olabileceğine dair kanıtlar ortaya konulmuş oldu.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-11-10T13:30:50Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record