Show simple item record

dc.contributor.advisorAkı, Fazıl Tuncay
dc.contributor.authorMammadaliyev, Turan
dc.date.accessioned2023-10-02T11:53:14Z
dc.date.issued2023-08-09
dc.date.submitted2023-08-09
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34034
dc.descriptionKapsamlı Araştırmalar Projesi kapsamında yapılmıştır..tr_TR
dc.description.abstractInfertility is defined as the failure of a sexually active couple to achieve pregnancy despite one year of unprotected, regular sexual intercourse. Approximately 15% of couples are infertile and 50% of these are caused by a male factor alone or in combination with a female factor. In addition to well-defined factors such as varicocele, chemotherapeutic drugs, Klinefelter syndrome, it has been shown that various lifestyle factors (e.g. smoking, alcohol consumption, drug use, obesity, sedentary lifestyle and psychological stress) can cause male infertility. A sedentary lifestyle is characterized by the absence of regular movement activities in the daily routine, and its negative effects on fertility are explained by the disruption of the antioxidant/oxidant balance and inflammatory processes. Oxidative stress (OS) causes a series of cellular reactions that result in DNA damage, and the testis and germ cells are highly susceptible to oxidative stress. The most important reason for this is that testicular cells contain high levels of polyunsaturated fatty acids. To prevent these negative effects of sedentary life, antioxidant therapies or exercises, which are cheaper and more convenient, are recommended. There are several studies in the literature showing that low and moderate intensity exercises positively affect OS balance. Whole Body Vibration (WBV) is considered as an alternative exercise modality especially for sedentary individuals who cannot exercise regularly. In this study, we aimed to see the effects of sedentary life on testicular tissue by considering immobilization as a suitable physiological model that can mimic sedentary life. Thus, we predicted that TVT would act like low or moderate intensity exercise and have a positive effect on the reproductive system and testicular tissue, and thus the possible negative effects of sedentary life on testicular tissue could be prevented by adding whole body vibration. The primary aim of this study was to investigate the effects of immobilization on histomorphological and oxidative stress in testicular tissue. At the same time, as a first in the literature, the effects of TVT on OS, apoptosis and serum hormone levels in testicular tissue of immobilized rats were investigated. A total of 32 rats in four different groups were included in the study. The groups were determined as Control (K), Immobilization (I), Immobilization/Vibration (IT) and Vibration (T). The rats were euthanized at the end of the experimental procedures under deep anesthesia and both testes were isolated and stored in 80 ̊C freezer. Although there was no statistically significant difference between histomorphological changes and apoptosis, OS and hormone levels in the immobilization group, it was observed that immobilization decreased germinal epithelial thickness by disrupting the antioxidant balance, increased the number of apoptotic tubules, and consequently decreased hormone levels. At the same time, it was shown that TVT application could prevent these negative effects clinically, although not statistically, in the Immobilization / Vibration group.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİnfertilitetr_TR
dc.subjectOksidatif Strestr_TR
dc.subjectTüm Vücut Titreşimitr_TR
dc.subjectApoptozistr_TR
dc.subject.lcshBoşaltım sistemitr_TR
dc.titleTüm Vücut Titreşiminin İmmobil Sıçanlarda Testis Morfolojisi ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistr_TR
dc.description.ozetİnfertilite, cinsel aktif bir çiftin bir yıl korunmasız, düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebeliğin oluşmaması olarak tanımlanır. Çiftlerin yaklaşık %15’i infertil olup, bunların %50’sinden tek başına ve ya kadın faktörü ile beraber erkek faktörü sorumludur. Varikosel, kemoterapotik ilaçlar, Klinefelter sendromu gibi iyi tanımlanmış faktörlerin yanı sıra çeşitli yaşam tarzı faktörlerinin de (örneğin sigara içme, alkol tüketimi, ilaç kullanımı, obezite, sedanter yaşam ve psikolojik stres) erkek infertilitesine neden olabileceği ortaya konmuştur. Sedanter yaşam tarzı, günlük hayat rutininde düzenli hareket aktivitelerinin olmaması ile karakterize olup, fertilite üzerindeki olumsuz etkileri antioksidan/oksidan dengesinin bozulması ve enflamatuar süreçler ile açıklanmaktadır. Oksidatif stres(OS), DNA hasarı ile sonuçlanan bir dizi hücresel reaksiyona neden olmaktadır, testis ve germ hücreleri oksidatif strese oldukça duyarlıdır. Bunun en önemli nedeni testis hücrelerinin yüksek oranda poliansature doymamış yağ asitlerini içermeleridir. Sedanter yaşamın bu olumsuz etkilerini önlemek için antioksidan terapiler ve ya daha ucuz ve kullanışlı olan egzersizler önerilmektedir. Literatürde düşük ve orta şiddetli egzersizlerin OS dengesini olumlu yönde etkilediğini gösteren çeşitli çalışmalar mevcut. Tüm Vücut Titreşimi (TVT), özellikle düzenli egzersiz yapamayan sedanter bireyler için alternatif bir egzersiz modalitesi olarak düşünülmektedir.Bu çalışmamızda immobilizasyonu, sedanter yaşamı taklit edebilecek uygun, fizyolojik bir model olarak değerlendirerek sedanter yaşamın etkilerini testis dokusunda görmeyi hedefledik. Böylece TVT’nin düşük ve ya orta yoğunlukta egzersiz gibi etki göstereceğini ve üreme sistemi ve testis dokusu üzerine olumlu etki edeceğini ve böylece sedanter yaşamın testis dokusunda yol açacağı olası olumsuz etkilerin tüm vücut titreşiminin eklenmesi ile önlenebileceğini öngördük. Bu çalışmada immobilizasyonun testis dokusunda histomorfolojik ve Oksidatif stress üzerine etkilerini araştırmak primer amaç olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda literatürde bir ilk olarak TVT’nin immobil sıçanlarda testis dokusunda OS, apoptozis ve serumda hormon düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Dört farklı grupta toplam 32 sıçan çalışmaya dahil edildi. Gruplar Kontrol(K), İmmobilizasyon(İ), İmmobilizasyon/Titreşim(İT) ve Titreşim(T) olarak belirlendi. Sıçanlar deney prosedürlerinin sonunda derin anestezi altında iken ötenazi edilmiş ve her iki testis izole edilerek 80 ̊C dondurucuda saklanmıştır. İmmobilizasyon grubunda histomorfolojik değişiklikler ve apoptozis , OS ve hormon düzeyleri arasında istatistiksel anlamlı fark görülmese de, immobilizasyonun antioksidan dengeyi bozarak germinal epitel kalınlığını azalttığı, apoptotik tübül sayısını arttırdığı, ve sonuç olarak hormon düzeylerini azalttığı görüldü. Aynı zamanda TVT uygulamasının İmmobilizasyon /Titreşim gurubunda istatistiksel olmasa dahi klinik olarak bu olumsuz etkileri önleyebileceği gösterildi.tr_TR
dc.contributor.departmentÜrolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-10-02T11:53:14Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record