Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Türkan
dc.contributor.authorÇalık, Merve
dc.date.accessioned2023-07-31T12:25:57Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-06-19
dc.identifier.citationÇalık, M. (2023). Sanat terapisi odaklı grupla psikolojik danışmanın çocukların sosyal duygusal becerilerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33848
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the effect of art therapy focused group counseling on children’s social emotional skills. In this study, a partially mixed simultaneous equal-status design from mixed design models was used. The study group of the research consisted of 10-11-year-old students (n: 28, female: 14, male: 14) studying in a public middle school in the 2022-2023 academic year. In the collection of data; Personal Information Form, Social-Emotional Skills Perception Scale, session diaries, process evaluation form and the researcher's observations were used. The art therapy-oriented group counseling program is a program consisting of a total of 11 sessions, each session lasting 45 minutes. In the analysis of quantitative data, Mann Whitney U and Wilcoxon Signed Ranks Test were performed using SPSS 25.0 program, and in the qualitative analysis part, descriptive analysis was carried out through Nvivo 12 program. As a result of the study, it was concluded that the Social-Emotional Skills Perception Scale scores of the control and experimental groups did not show a significant difference between the groups and there was no significant difference between the pre-test and post-test scores of the experimental group. A significant difference was found in the follow-up test results applied to the experimental group 3 months later. In the qualitative findings of the study, it was found that the participants' awareness of their communication skills, problem solving skills and stress coping skills increased and improved in their evaluations of the sessions and the process.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectSanat terapisitr_TR
dc.subjectGrupla psikolojik danışmatr_TR
dc.subjectÇocuklartr_TR
dc.subjectSosyal beceritr_TR
dc.subjectDuygusal beceritr_TR
dc.subject.lcshPsikolojitr_TR
dc.titleSanat terapisi odaklı grupla psikolojik danışmanın çocukların sosyal duygusal becerilerine etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı sanat terapisi odaklı grupla psikolojik danışmanın çocukların sosyal duygusal becerilerine etkisini incelemektir. Bu araştırmada karma desen modellerinden kısmen karma eşzamanlı eşit statülü tasarım kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında devlet orta okulunda okuyan 10-11 yaşındaki öğrenciler (n:28, kız:14, erkek:14) oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; kişisel bilgi formu, Sosyal-Duygusal Beceri Algısı Ölçeği, oturum günlükleri, süreç değerlendirme formu ve araştırmacının gözlemlerinden yararlanılmıştır. Sanat terapisi odaklı grupla psikolojik danışma programı her bir oturumu 45 dakikadan ve toplam 11 oturumdan oluşan bir programdır. Nicel verilerin analizinde SPSS 25.0 programı kullanılarak Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, nitel analiz kısmında ise Nvivo 12 programı aracılığıyla betimsel analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda kontrol ve deney gruplarına ait Sosyal-Duygusal Beceri Algısı Ölçeği puanlarının gruplar arasında anlamlı fark oluşturmadığı ve deney grubunun ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Deney grubuna 3 ay sonra uygulanan izleme testi sonuçlarında ise anlamlı bir fark bulunmuştur. Araştırmanın nitel bulgularında ise katılımcıların oturumlara ve sürece yönelik değerlendirmelerinde iletişim becerileri, problem çözme becerileri ve stresle başa çıkma becerileri ile ilgili olarak farkındalıklarının arttığı ve geliştiğine dair bulgulara ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentRehberlik ve Psikolojik Danışmanlıktr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2024-02-02T12:25:57Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record