Show simple item record

dc.contributor.advisorBuz, Sema
dc.contributor.authorDeran, Eren
dc.date.accessioned2017-04-12T05:46:57Z
dc.date.available2017-04-12T05:46:57Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-04-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3351
dc.description.abstractPeople cannot decide about which sex they will be of. But from the first moment of the birth, the qualities such as clothing style, life style, economic situation etc. are to be determined based on the child’s sex by the society and especially by the family. In other words, discrimination by sex starts before birth and continues through the life. This discrimination begins within the family and keeps showing its effect in a lot of institutions and organizations present in the society. The purpose of this research is to understand what professionals who work in the field of child welfare think about gender and what is their attitude about gender. For this purpose, the research was conducted with the quantitative research technique. The research was based on volunteerism. 9 child development specialists, 12 sociologists, 24 psychologists, 29 social workers and 31 teachers who work in the field of child welfare attended this research. The findings of the study were interpreted in the SPSS program. According to this study, professionals working in the field of child welfare have in generel an traditional idea on the topic of gender mainstreaming, but some profesionals, especially teachers, have discriminatory attitudes towards LGBT individuals. 4 teachers and 1 social worker who work in the field of child welfare in Adana, did not want to participate in the survey, stating that the research questions were too sexual. In this research, the younger and single professionals proved to have more egalitarian ideas than the married and older professionals. In the research conducted, it has been revealed that the professionals should be informed about gender and should have awareness.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE MÜLKİ FİKRİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv ADAMA v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix TABLOLAR DİZİNİ xii GİRİŞ 1 1.BÖLÜM : ÇOCUK REFAHI ALANI 3 1.1. Çocuk Refahı Alanında Uygulamalar 3 1.1.1. Çocuğun Koruma ve Bakım Altına Alınması 4 1.1.2. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 8 1.1.3. Çocuğun Koruma ve Bakım Altına Alınmasında Aile Faktörü 9 1.1.4. Çocuk Refahı Alanındaki Kuruluşlar 12 1.2. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet: Temel Kavramlar 16 1.2.1. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 22 1.2.2. Avrupa Birliği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları 25 1.2.3. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Çocuk Refahı ve Sosyal Hizmet 27 1.3. Çocuk Refahı Alanında Toplumsal Cınsıyet 29 2. BÖLÜM: ARAŞTIRMA BİLGİSİ 35 2.1. Araştırmanın Problemi 35 2.2. Araştırmanın Amacı 36 2.3. Araştırmanın Önemi 37 2.4. Tanımlar 38 2.5. Sınırlılıklar 38 3.BÖLÜM: YÖNTEM 40 3.1 Araştırmanın Modeli 40 3.2. Çalışma Evreni 41 3.3. Veri Toplama Araçları 42 3.4. Verilerin Toplanması 44 3.5. Verilerin Çözümlenmesi 44 4. BÖLÜM: BULGULAR VE YORUM 46 4.1. Meslek Elemanlarını Tanıtıcı Bulgular (Demografık Özellıkler) 46 4.2. Meslek Elemanlarının Uygulamalarında Toplumsal Cınsıyetle İlgili Bulgular 51 4.3. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği Puan Ortalaması 72 4.4. Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 73 5. BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER 85 5.1. Sonuçlar 85 5.1.1. Meslek Elemanlarının Sosyo-Demografik Özellikleri 85 5.1.2. Meslek Elemanlarının Toplumsal Cinsiyet Konusundaki Görüşleri 86 5.1.3. Meslek Elemanlarının Uygulamalarına Toplumsal Cinsiyetin Etkisi 87 5.1.4. Meslek Elemanlarının Toplumsal Cinsiyet Konusundaki Tutumları 88 5.1.5. Meslek Elemanlarının Toplumsal Cinsiyet Konusundaki Tutumlarını Etkileyen Etmenler 88 5.2. Öneriler 89 5.2.1. Kuruluştaki Meslek Elemanlarına Yönelik Toplumsal Cinsiyetle İlgili Öneriler 89 5.2.2. Kuruluş Ortamındaki Mesleki Uygulamalara İlişkin Öneriler 90 KAYNAKÇA 92 EK I. GÖNÜLLÜLÜK FORMU 100 EK II. ANKET FORMU 102 EK III. TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ TUTUM ÖLÇEĞİ 108 EK IV. ETİK KURUL ONAYI 110 EK V. ORİJİNALLİK FORMU 111tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectCinsiyettr_TR
dc.subjectÇocuk alanında toplumsal cinsiyet
dc.subjectÇocuk refahı
dc.subjectToplumsal cinsiyet
dc.titleÇocuk Refahı Alanında Çalışan Meslek Elemanlarının Toplumsal Cinsiyet Konusundaki Tutum ve Görüşleritr_TR
dc.title.alternativeThe Gender Attitudes and Opinions of Professionals Who Work ın The Field of Child Welfaretr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİnsan dünyaya geldiği andan itibaren giyim tarzı, yaşam stili, ekonomik durumu gibi özellikler, başta aile olmak üzere, toplum tarafından cinsiyete göre belirlenmeye çalışılır. Yani cinsiyete göre ayrım henüz çocuk dünyaya gelmeden başlar ve devam eder. Bu ayrım ailede başlayarak, toplum içinde var olan birçok kurum ve kuruluşta etkisini göstermeye devam eder. Bu çalışmanın amacı çocuk refahı alanında çalışan meslek elemanlarının toplumsal cinsiyet konusundaki tutumlarının ve görüşlerinin öğrenilmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırma nicel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma gönüllülük esasına göre yapılmış olup Adana ilinde çocuk refahı alanında çalışmakta olan 9 çocuk gelişimi uzmanı, 12 sosyolog, 24 psikolog, 29 sosyal çalışmacı ve 31 öğretmen olmak üzere toplam 105 kişi ile yapılmıştır. Araştırmanın veri toplama araçlarını, araştırmacı tarafından hazırlanan anket ve Zeyneloğlu(2008) tarafından hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği oluşturmaktadır. Araştırmanın bulguları SPSS programında çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Bu araştırmada, çocuk refahı alanında çalışan meslek elemanlarının toplumsal cinsiyet konusunda genel olarak geleneksel bir düşünceye sahip oldukları ancak psikoloji, sosyal hizmet ve çocuk gelişimi mezunlarının eşitlikçi düşünceye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Adana ilinde çocuk refahı alanında çalışmakta olan meslek elemanlarından 4 öğretmen ve 1 sosyal çalışmacı araştırma sorularını çok fazla cinsel içerikli bulduğunu belirterek araştırmaya katılmak istememiştir. Yaş olarak daha genç olan ve bekar olan meslek elemanlarının, evli olan ve yaş olarak daha ileri olan meslek elemanlarına göre daha eşitlikçi bir görüşte oldukları görülmüştür. Yapılan araştırmada, meslek elemanlarının toplumsal cinsiyet konusunda bilgilendirilmesi ve farkındalık sahibi olması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record