Show simple item record

dc.contributor.advisorÇavuşoğlu, Hicran
dc.contributor.authorPars, Hatice
dc.date.accessioned2017-01-23T10:37:23Z
dc.date.available2017-01-23T10:37:23Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3096
dc.description.abstractPars, H. The Effect of Three Different Care Methods on Peristomal Skin Integrity of the Children with Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Tube. Hacettepe University Health Sciences Institute, Pediatric Nursing Program, Doctoral Thesis Dissertation, Ankara, 2016. The purpose of this randomized-controlled study is to assess and compare the effects of three different care methods (hydrogel, soap and water, normal saline) on peristomal skin integrity of the children with PEG tube. The participants were 60 patients with PEG tube in three university hospitals located in Ankara. Throughout one month, the patients were monitored for five times, once in hospital and four times at home. The visits were performed with the help of the gastrostomy care guide which was formed with three different methods. The data were collected using Patient Information Form, Patient Inspection Form, and Peristomal Skin Integrity Observation Form. Results showed that 33,3% of the patients had leakage, 33,3% had rash, 21,7% had granulation tissue, 18,3% had bleeding, and 11,6% had peristomal skin infection. Among these complications observed, a significant relationship was found between leakage, bleeding, hypergranulation tissue, increase in temperature and PEG tube thickness, the hospital where PEG was applied, and the environment where PEG was applied (p<0.05). Moisture in the patients’ stoma area were normal in the normal saline group, moist in the hydrogel group, and dry in the soap and water group (p<0,05). The complications that might affect peristomal skin integrity in the stoma area (rash, leakage, bleeding, hyper granulation tissue) were found at highest rates in the soap and water group and at lowest rates in the hydrogel group. However, these complications indicated no significant differences between the groups (p>0,05). No hydrogel-related side effects developed in the hydrojel group. Acording to the results, glycerin-based hydrogel is recommended for use in the stoma care process with a view to enhancing the peristomal skin integrity.en
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii GRAFİKLER xiv TABLOLAR xv 1. GİRİŞ 1 1.1. Problemin Tanımı ve Önemi 1 1.2. Araştırmanın Amacı 4 1.3. Araştırmanın Hipotezleri 4 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Perkütan Endoskopik Gastrostomi 6 2.2. Perkütan Endoskopik Gastrostomi Endikasyonları 7 2.3. Perkütan Endoskopik Gastrostomi Kontraendikasyonları 7 2.4. Perkütan Endoskopik Gastrostomi İşlem Öncesi Hazırlık 7 2.4.1. Psikolojik Hazırlık 8 2.4.2. Fizyolojik Hazırlık 8 2.5. Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tekniği 11 2.6. Perkütan Endoskopik Gastrostomi İşlem Sonrası Hemşirelik Bakımı 11 2.6.1. Klinik İzlem 11 2.6.2. Beslenme İntolerans Takibi ve Nütrisyonel Değerlendirme 12 2.6.3. Komplikasyon İzlemi 12 2.7. Peristomal Cilt Bütünlüğü ve Hemşirenin Sorumlulukları 18 3. GEREÇ ve YÖNTEM 25 3.1. Araştırmanın Şekli 25 3.2.Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 25 3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 27 3.5. Verilerin Toplanması 32 3.5.1. Veri Toplama Araçları 32 3.5.2. Araştırmanın Uygulanması 33 3.6. Araştırmanın Bağımlı ve Bağımsız Değişkenleri 40 3.7. Araştırmanın Etik Yönü 40 3.8. Verilerin Değerlendirilmesi ve Bulguların Analizi 41 4. BULGULAR 44 4.1. Hastaların Tanıtıcı Bilgileri ve İzlem Sürecine İlişkin Özellikleri 44 4.2. Stoma Alanında Gözlenen Bulguların Ziyaretlere Göre Karşılaştırılması 53 4.3. Hastaların Peristomal Cilt Bölgesinde Gözlenen Bulguların Gruplara Göre Karşılaştırılması 64 4.4. Tanıtıcı Özellikler ile Peristomal Ciltte Gözlenen Bulguların Karşılaştırılması 67 5. TARTIŞMA 72 5.1. Hastaların Tanıtıcı Bilgileri ve İzlem Sürecine İlişkin Özelliklerinin Peristomal Cilt Bütünlüğüne Etkilerinin Tartışılması 72 5.2. Hastaların Peristomal Cilt Bölgesinde Gözlenen Bulguların Gruplara ve Ziyaretlere Göre Tartışılması 77 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 81 6.1. Sonuçlar 81 6.2. Öneriler 82 7. KAYNAKLAR 83 8. EKLER EK -1. Hastalara Ait Tanıtıcı Bilgi Formu EK- 2. Hasta İzlem Formu EK -3. Peristomal Cilt Bütünlüğü Gözlem Formu EK- 4. Peristomal Alan Değerlendirmesinde Kullanılan Malzemeler EK-5 GASTROSTOMİ BAKIM PROTOKOLLERİ EK- 6 Etik Kurul Onay Formu EK -7. Kurum İzinleri EK -8 Aydınlatılmış Onam Formu EK- 9. Peristomal Ciltte Meydana Gelen Komplikasyonlardan Örnek Resimler 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectPerkütan endoskopik gastrostomitr_TR
dc.subjectPeristomal cilt bütünlüğü
dc.subjectStoma ve yara bakım hemşiresi
dc.titlePerkütan Endoskopik Gastrostomi Tüpü Olan Çocuklarda Üç Farklı Bakım Yönteminin Peristomal Cilt Bütünlüğüne Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetPars, H. Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tüpü Olan Çocuklarda Üç Farklı Bakım Yönteminin Peristomal Cilt Bütünlüğüne Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Programı Doktora Tezi, Ankara, 2016. Randomize kontrollü olan bu araştırmanın amacı, PEG tüpü olan çocuklarda üç farklı yöntemi (hidrojel, sabunlu su, serum fizyolojik) ile yapılan stoma bakımının peristomal cilt bütünlüğüne etkisini değerlendirmek ve karşılaştırmaktır. Araştırmanın örneklemini Ankara’da yer alan 3 üniversite hastanesinde PEG tüpü takılan 60 hasta oluşturmuştur. Üç farklı yöntem ile oluşturulmuş gastrostomi bakım protokolü rehberliğinde 1 kez hastane ziyareti ve 4 kez ev ziyareti olmak üzere 1 ayda toplam 5 kez hasta ziyareti yapılmıştır. Veriler, Hasta Tanıtıcı Bilgi Formu, Hasta İzlem Formu, Peristomal Cilt Bütünlüğü Gözlem Formu ile toplanmıştır. Araştırma sonunda, hastaların %33,3’ünde akıntı, %33,3’ünde kızarıklık, %21,7’sinde hipergranülasyon dokusu, %18,3’ünde kanama, %11.6’sında persitomal cilt enfeksiyonu belirlenmiştir. Görülen bu komplikasyonlardan akıntı, kanama, hipergranülasyon dokusu, sıcaklık artışı ile PEG tüp kalınlığı, PEG açılan hastane ve PEG açılan ortam arasında istatsitiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Hastaların stoma bölgesindeki nemlilik durumunun serum fizyolojik grubunda normal, hidrojel grubunda nemli, sabunlu su grubunda ise kuru olduğu saptanmıştır (p<0,05). Stoma bölgesinde peristomal cilt bütünlüğünü etkileyecek komplikasyonların (kızarıklık, akıntı, kanama, hipergranülasyon dokusu) en fazla sabunlu su grubunda, en az ise hidrojel grubunda yaşandığı, ancak bu komplikasyonlar açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Uygulama süresince gliserinli hidrojel ile stoma bakımı yapılan grupta hidrojele bağlı yan etki gelişmemiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda, peristomal cilt bütünlüğü sağlamak için yapılan stoma bakım sürecinde, gliserinli hidrojelin kullanılması önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record