Show simple item record

dc.contributor.advisorSarıcaoğlu, Fatma
dc.contributor.authorBayram, Meriç
dc.date.accessioned2022-10-21T07:04:24Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27010
dc.description.abstractObjective: To investigate the neuroprotective effect of remote ischemic pre-conditioning (RIPC) and the role of kynurenic acid (KYNA), a product of tryptophan metabolism, in the mechanism of RIPC by comparing blood S100B levels and histopathological results in a rat model of spinal cord injury. Design: Experimental animal study. Setting: Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey. Interventions: Thirty-one male Sprague-Dawley rats were divided into 3 groups. In Group I (Sham, n=9), all procedures until laminectomy were performed. In Group II (I/R, n=11), laminectomy was performed and after 1 min of complete spinal cord ischemia, reperfusion was allowed for 1 h (I/R injury). In Group III (RIPC+I/R, n=8), 3 cycles of 10-minute RIPC was applied to the right hind leg, followed by laminectomy and I/R. All rats were sacrificed two hours after the procedure and blood and medulla spinalis tissue samples were collected. Outcome measures: The comparison of S100B and KYNA levels and histological scores in the Sham, I/R, and RIPC + I/R groups. Additionally, we aimed to assess whether KYNA concentration was associated with S100B (marker of neuronal injury) levels or histological scores of medulla spinalis injury. Results: KYNA and S100B levels were significantly different between the sham and I/R groups (p = 0.016 and p = 0.022, respectively). Although post-hoc pairwise comparisons for the I/R and RIPC+I/R groups were not significant in either comparison, rats treated with RIPC had relatively lower concentrations of KYNA and S100B compared to the I/R group. Histological analyses revealed significantly higher white and gray matter damage scores in both the I/R and RIPC+I/R groups than in the sham group (p = 0.001 and p < 0.001, respectively). Although median scores were relatively worse in the RIPC+I/R group than in the I/R group, these groups were statistically similar. There were no significant correlations between KYNA concentration, S100B concentration, and histological scores. Conclusion: This study showed that S100B and KYNA levels and histological scores for neuronal damage were significantly increased in a rat model of spinal I/R injury. S100B and KYNA levels were lower in the RIPC+I/R group than in the I/R group, albeit statistical significance was not reached. Histological analyses revealed worse tissue outcomes in the RIPC+I/R group than in the I/R group. Keywords: Medulla spinalis, remote ischemic preconditioning, reperfusion injury, S100B, KYNAtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMedulla spinalistr_TR
dc.subjectuzak iskemik önkoşullamatr_TR
dc.subjectiskemitr_TR
dc.subjectreperfüzyontr_TR
dc.subjectS100Btr_TR
dc.subjectKYNAtr_TR
dc.subject.lcshR/W - Tıptr_TR
dc.titleRatlarda Oluşturulan Medulla Spinalis Travma Modelinde Uzak İskemik Önkoşullamanın Nöroprotektif Etkinliğinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAmaç: Uzak iskemik önkoşullama (UİÖK), iskemi reperfüzyon (İ/R) hasarını önlemede, etkinliği kanıtlanmış yöntemlerdendir. Bu çalışmanın amacı; spinal kord travması (SKT) oluşturulan ratlarda, kan S100B düzeyleri ve histopatolojik görüntüler karşılaştırılarak UİÖK’nin nöroprotektif etkinliğinin ve UİÖK mekanizmasında bir triptofan metabolizması ürünü olan kinürenik asitin (KYNA) rolünün varlığının gösterilmesidir. Gereç ve Yöntem: Kobay Deney Hayvanları Laboratuvarı A. Ş. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayı alındıktan sonra ağırlıkları 250-300 g arasında değişen 31 adet erkek Spraque-Dawley rat, 3 gruba ayrıldı. Tüm ratlar genel anestezi altında, yüzüstü pozisyonda tespit edildi ve T5-T12 seviyesinde orta hat insizyonu yapıldı. Grup I (Sham, n=9): Yalnızca insizyon uygulandıktan sonra hiçbir işlem yapılmadan cilt kapatıldı. Grup II (İ/R, n=11): Medulla spinalise 1 dk total iskemi sonrasında 1 saat reperfüzyon uygulandı. Grup III (UİÖK+İ/R, n=8): Sağ arka bacağa uygulanan 10’ar dakikalık 3 döngü UİÖK sonrası, medulla spinaliste İ/R oluşturuldu. Tüm gruplarda ratların anestezi süresi eşit tutuldu. İşlem sonrası 1. saatte biyokimyasal değerlendirme (S100B ve KYNA) için kan alındıktan sonra ratlar sakrifiye edildi ve histopatolojik değerlendirme için medulla spinalis doku örnekleri alındı. Bulgular: KYNA ve S100B seviyelerinin karşılaştırılması, sham ve İ/R grupları arasında anlamlı farklılıkların varlığını ortaya koydu (sırasıyla, p = 0,016 ve p = 0,022). Her iki karşılaştırmada da İ/R ve UİÖK+İ/R grupları için post hoc ikili karşılaştırmalar anlamlı olmamasına rağmen, UİÖK uygulanan ratlar, yalnızca İ/R grubuna kıyasla nispeten daha düşük KYNA ve S100B konsantrasyonlarına sahipti. Histolojik analizler, sham grubuna kıyasla hem İ/R hem de UİÖK+İ/R gruplarında önemli ölçüde daha yüksek beyaz ve gri cevher hasar skorlarını ortaya koydu (sırasıyla p = 0,001 ve p < 0,001). UİÖK+İ/R grubunda beyaz ve gri cevher ve içerdikleri bölgeler için medyan puanlar İ/R grubuna göre nispeten daha yüksek olmasına rağmen, ikili karşılaştırma ile sonuçların istatistiksel olarak benzer olduğu görüldü. KYNA konsantrasyonu, S100B konsantrasyonu ve histolojik skorlar arasında anlamlı bir korelasyon yoktu. Sonuç: Bu çalışma, S100B ve KYNA seviyelerinin ve nöronal hasar için histolojik skorların, bir rat spinal İ/R hasarı modelinde önemli ölçüde arttığını, istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, S100B ve KYNA düzeylerinin UİÖK+İ/R grubunda, İ/R grubuna göre daha düşük olduğunu gösterdi. Histolojik değerlendirmede de, medulla spinalis hasar skoru UİÖK+İ/R grubunda, İ/R grubuna göre daha yüksekti. Veriler KYNA'nın UİÖK mekanizmasındaki rolüne ve UİÖK’nin nöroprotektif etkisine ilişkin sonuç çıkarmak için yetersizdi. Daha geniş metabolit analizi ile daha uzun süreli takip kullanan daha ileri çalışmaların KYNA'nın ve/veya kinürenin yolunun medulla spinalisin İ/R hasarı ile ilişkili olup olmadığını aydınlatmak için değerli olabileceğine inanıyoruz.tr_TR
dc.contributor.departmentAnesteziyoloji ve Reanimasyontr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-10-21T07:04:24Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record