Show simple item record

dc.contributor.advisorLeblebici, Doğan Nadi
dc.contributor.authorGenco, Abdullah
dc.date.accessioned2022-06-27T10:34:47Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-27
dc.identifier.citationGenco, A. (2022). Türkiye’de Kamu Yönetiminde Teknoloji Politikası: Kalkınma Planları Açısından Değerlendirme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26406
dc.description.abstractTechnology, which started to accelerate in the second half of20th century and increased the pace of development in the 21st century, has paved the way for many new inventions and discoveries that individuals and the whole society benefit from. Although both the private sector and the public administration meet at common points from time to time, they place technology in important positions in line with their fields and goals. The public administration prioritizes the public interest in the services it provides and tries to minimize all the measurable and unmeasurable costs of these services in a way that will also benefit the public. In the public administration discipline, the citizen-state relationship in the context of public services is an important topic in all paradigms. Technology comes to the fore as a frequently used tool in public administration in order to improve the methods of providing public services, increase efficiency and citizen satisfaction, or reduce the burden on public administration. All kinds of decisions, from the selection to the development of the tools to be used in a large mechanism such as public administration, are taken by creating public policies. Therefore, short, medium or long-term policy documents are being prepared. In this thesis, the development process of the policies regarding the use of technology in Turkish Public Administration is discussed within the framework of development plans. However, considering the state of technological development, this examined process was limited to the post-1980 period. In accordance with this date, the last 8 of the 11 development plans prepared since the transition to the planned period in the Republic of Turkey have been the main sources to obtain data to be used in the study. Evaluating the way in which the technological transformation in public administration is handled in the development plans will be useful to reveal how successful it is in reaching the goals set, to understand the value of the development plans in this sense and to contribute to the preparation of the next policy documents. In this study, the literature on the accepted public administration paradigms in the post-1980 period was reviewed, the place of technology in these paradigms was examined, the data obtained in the development plans were evaluated with the content analysis technique and the results were visualized and the findings were explained.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKalkınma planlarıtr_TR
dc.subjectTeknolojik dönüşümtr_TR
dc.subjectKamu yönetimitr_TR
dc.subjectDijitalleşmetr_TR
dc.subjectKamu politikasıtr_TR
dc.subject.lcshSiyaset bilimi (Genel)tr_TR
dc.titleTürkiye’de Kamu Yönetiminde Teknoloji Politikası: Kalkınma Planları Açısından Değerlendirmetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİvmelenmesi 20. Yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve 21. yüzyılda gelişim hızını arttıran teknoloji tek tek bireylerin ve tüm toplumun yararlandığı birçok yeni icat ve keşfin önünü açmıştır. Hem özel sektör hem de kamu yönetimi zaman zaman ortak noktalarda buluşmalarına rağmen kendi alanları ve hedefleri doğrultusunda teknolojiye önemli konumlara oturtmaktadırlar. Kamu yönetimi sunduğu hizmetlerde kamu yararını öncelemekte ve yine kamunun yararına olacak bir biçimde bu hizmetlerin ölçülebilen ve ölçülemeyen tüm maliyetlerini minimuma indirmeye çalışmaktadır. Kamu yönetimi disiplininde kamu hizmetleri bağlamında vatandaş-devlet ilişkisi tüm paradigmalarda önemli bir başlık olarak yer bulmaktadır. Kamu hizmeti sunma yöntemlerini geliştirmek, verimliliği ve vatandaş memnuniyetini artırmak ya da kamu yönetimi üzerindeki yükü azaltmak amacıyla teknoloji kamu yönetiminde sıklıkla kullanılan bir araç olarak ön plana çıkmaktadır. Kamu yönetimi gibi büyük bir mekanizmada kullanılacak araçların seçilmesinden geliştirilmesine kadar her türlü çoğunlukla karar kamu politikaları oluşturularak alınmaktadır. Dolayısıyla kısa, orta ya da uzun vadeli politika belgeleri hazırlanmaktadır. Bu tez çalışmasında Türk Kamu Yönetiminde teknolojinin kullanılmasına dair politikaların gelişme süreci kalkınma planları çerçevesinde ele alınmıştır. Ancak teknolojik gelişmenin durumu göz önünde bulundurularak bu incelenen süreç 1980 sonrası ile sınırlandırılmıştır. Bu tarihe uygun olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de planlı döneme geçişten bu yana hazırlanan 11 tane kalkınma planından son 8’i çalışmada kullanılmak üzere veri elde etmek üzere temel kaynaklar olmuştur. Kamu Yönetiminde yaşanan teknolojik dönüşümün kalkınma planlarında ele alınış biçiminin değerlendirilmesi konulan hedeflere ulaşma konusunda ne kadar başarılı olunduğunu ortaya koymak, kalkınma planlarının bu anlamda değerini anlamak ve sonraki politika belgelerinin hazırlanması sürecine katkı sağlamak adına yararlı olacaktır. Bu çalışmada 1980 sonrası dönemde kabul gören kamu yönetimi paradigmalarına ilişkin literatür taranmış, söz konusu paradigmalarda teknolojinin yeri incelenmiş, kalkınma planlarından elde edilen veri içerik analizi tekniği kullanılarak değerlendirilmiş ve sonuçlar görselleştirilerek ulaşılan bulgular açıklanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-27T10:34:47Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record