Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzcan Büyüktanır, Burcu Gülseren
dc.contributor.authorÖğreten, Alime Aysu
dc.date.accessioned2022-06-21T08:21:23Z
dc.date.issued2022-06
dc.date.submitted2022-05-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26336
dc.description.abstractThe rule that the property of the things on the land belongs to that land, which is a principle that has survived from Roman law, is called those above belong to the land. However, this rule is not absolute. There are some exceptions. One of them are the encroaching structures. A encroaching structure occurs when one of the two adjacent properties violates the boundaries of the other and the built building overflows. In this case, the legislator has made a regulation on whether the overflow can be based on a right, and if it is not, what will happen under certain conditions and conditions. Buildings built on the basis of a right become an integral part of the main structure. However, if there is no right of easement in between, in this case the owner has not objected within fifteen days and if the situation and conditions justify and the owner of the building is in good faith, he can demand the establishment of an easement or the transfer of the ownership of the overflowing part. However, if there is no right of easement in between, there will be a violation of the property right of the immovable owner. For this reason, there are some ways for the owner to eliminate these demands. The owner can file a lawsuit for mesne profits if there is a damage caused by the overflow of the building or the removal of the encroaching building and the unfair occupation. The aim of this thesis is to examine the concept of overflow, which is an exception to the rule of component part (Superficies Solo Cedit), which is one of the principles of immovable property existing in our law, in the light of doctrine and Supreme Court decisions, and to evaluate the problems that arise about the encroaching structure by considering today's conditions.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectTaşkın yapıtr_TR
dc.subjectMülkiyet
dc.subjectİyiniyet
dc.subjectBütünleyi parça
dc.titleÜstün Arza Tabi Olması Kuralının İstisnası Olarak Taşkın Yapıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetRoma hukukundan günümüze varlığını sürdüren bir ilke olan arazinin üzerinde bulunan Ģeylerin mülkiyetinin yine o araziye ait olması kuralına üstün arza tabi olması kuralı denir. Ancak bu kural mutlaklık taĢımaz. Bazı istisnaları vardır. Bunlardan biri de taĢkın yapıdır. TaĢkın yapı, iki komĢu taĢınmazdan birinin diğerinin sınırlarını ihlal etmesi ve yapılan yapının taĢması sonucu oluĢur. Bu durumda kanun koyucu taĢmanın bir hakka dayanıp dayanamaması, dayanmadığı takdirde ise bazı koĢul ve Ģartlarda ne olacağına dair düzenleme yapmıĢtır. Bir hakka dayanılarak yapılan yapılar ana yapının bütünleyici parçası olur. Ancak arada bir irtifak hakkı yoksa bu durumda malik on beĢ günlük sürede itiraz etmemiĢ ve durum ve koĢullar da haklı gösteriyorsa ve yapı maliki de iyi niyetli ise bir irtifak hakkı kurulmasını yahut taĢan kısmın mülkiyetinin geçirilmesini talep edebilir. Fakat arada bir irtifak hakkı yoksa en nihayetinde taĢınmaz malikinin mülkiyet hakkının ihlali söz konusu olacaktır. Bu nedenle malikin de bu talepleri bertaraf etmesinin bazı yolları vardır. Malik taĢkın yapı nedeni ile yapı malikine karĢı el atmanın önlenmesi ve ya taĢkın yapının kaldırılması ve ortada haksız iĢgalden kaynaklı bir zarar varsa ecrimisil davası açabilir. Bu tezin amacı, hukukumuzda var olan taĢınmaz mülkiyetinin prensiplerinden biri olan bütünleyici parça (üstün arza tabi olması) kuralının istisnası olan taĢkın yapı kavramını doktrin ve Yargıtay kararları ıĢığında incelemek ve taĢkın yapı hakkında ortaya çıkan sorunları günümüz koĢullarını göz önünde bulundurarak değerlendirmektir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-21T08:21:23Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record