Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirel, Melektr_TR
dc.contributor.authorTuran, Belma Arslantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:14:54Z
dc.date.available2015-10-15T06:14:54Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1848
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the effects of problem-based learning on academic achievement, self-regulated learning skills, academic self-concept and to identify the views of students about problem-based learning.7th grade students in a private secondary school in Ankara (treatment=20, control=21) participated in this study. Both qualitative and quantitative research methods were used. An achievement test, follow-up tests, self-regulated learning skills scale and academic self-concept scale were used to gather quantitative data. Interview forms and self-peer assessment forms were used to gather qualitative data. Content analysis was administered to qualitative data.Mann Whitney U Test was administered to analyzed quantitative data. The quantitative results revealed that problem-based learning was effective on students academic achievements. Scores of treatment group were higher than scores of control group.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectProblem-based learningtr_TR
dc.titleProbleme Dayalı Öğrenmenin Başarıya, Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerilerine ve Akademik Özgüvene Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2014/1556tr_TR
dc.contributor.departmentoldEğitim Bilimleri Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, probleme dayalı öğrenmenin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına, öz-düzenleyici öğrenme becerilerine ve akademik özgüvenlerine etkisini incelemek ve öğrencilerin probleme dayalı öğrenmeye yönelik görüşlerini belirlemektir.Ankara ilinin Çankaya ilçesinde bulunan özel bir vakıf okulundaki ortaokul 7. sınıf öğrencileri (deney=19, kontrol=21) ile yürütülen araştırma yarı deneysel desenlerden ön test-son test kontrol gruplu desene göre tasarlanmış ve 19 haftalık sürede uygulanmıştır. Çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Nicel veri toplama araçları olarak Düzey Belirleme Testi , İzleme Testleri , Öz-düzenleyici Öğrenme Becerileri Ölçeği ve Akademik Benlik Kavramı Ölçeği kullanılmış ve nicel verilerin analizinde Mann Whitney U testinden yararlanılmıştır. Nitel veriler ise yarı yapılandırılmış görüşme formu ve öz ve akran değerlendirme formları ile toplanmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record