Show simple item record

dc.contributor.advisorAçıkgöz, Aylin
dc.contributor.authorMerve, Eyinacar
dc.date.accessioned2019-09-25T11:04:05Z
dc.date.issued2019-09-25
dc.date.submitted2019-08-29
dc.identifier.citationVANCOUVERtr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9017
dc.description.abstractThis study was conducted as a case-control study with 168 students and parents in January-April 2019 to evaluate the changes in children's nutrition and activity habits 15 days after the nutrition education given to parents in two primary schools of different socioeconomic levels in Gaziantep. Data were collected twice with Student Health Assessment Questionnaire, questionnaire form, Parent Mealtime Action Scale and food consumption record. After the training, it was determined that the rate of skipping the breakfast and lunch meal decreased, and the rate of having breakfast at home, and bringing lunch from home increased. The most common sub-dimension used by the parents in the education group was the daily fruit and vegetable options before and after the training, and positive persuasion before the training in the control group was determined as the daily fruit and vegetable options after the training. In the post-training group, daily vegetable and fruit options and reduction of animal fat subscale scores increased and decreased in the control group. According to the socioeconomic level before the education, there were significant differences in the energy and nutrient intake of the students and it was determined that these differences disappeared after the education. With the positive persuasion sub-dimension of the parents in the education group, the students were (-) with pre-training protein (%), and (+) with protein (g); energy, fat (g), carbohydrate (g) (+), protein (%) (-); post-training (-), carbohydrate (%) and (+) direction relationships were determined. In the education group, there were (-) relationships between the special meals sub-dimension before the training and the activity duration of the students, and (+) between the snacking model and the screen duration after the training. As a result; it was concluded that nutritional behaviors, as well as nutritional behaviors of the parents were effective on the nutritional and activity habits of the children and that parental participation studies accompanied by a dietitian and psychologist should be expanded in schools.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 1.1. Kuramsal Yaklaşımlar 1 1.2. Amaçlar ve Varsayımlar 3 1.3. Hipotezler 4 2. GENEL BİLGİLER 6 2.1. Yetersiz ve Dengesiz Beslenme Kavramı 6 2.1.1. Okul Çağı Çocuklarında Yetersiz ve Dengesiz Beslenmenin Nedenleri İştahsızlık 8 2.1.2. Okul Çağı Çocuklarında Yetersiz ve Dengesiz Beslenmenin Sonuçları 17 2.2. Okul Çağı Çocuklarında Besin Seçimini Etkileyen Faktörler 23 2.2.1. Sosyoekonomik Düzey 24 2.2.2. Ekran Süresi 25 2.2.3. Aile ortamı 27 2.3. Ebeveynlere Verilen Beslenme Eğitimi 30 2.4. Okullarda Beslenme Eğitimi ve Programları 32 2.4.1. Okullarda Beslenme Eğitimi 32 2.4.2. Okul Beslenme Programları 33 2.4.3. Türkiye’de Okul Beslenme Programları 36 3. BİREYLER VE YÖNTEM 39 3.1. Araştırmanın Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi 39 3.2. Araştırmanın Genel Planı 40 3.3. Araştırma Verilerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi 42 3.3.1. Antropometrik Ölçümlerin Alınması 43 3.3.2. Anket Formları 46 3.3.3. Besin Tüketim Durumunun Saptanması 50 3.4. Beslenme Eğitimi Konularının Belirlenmesi 52 3.5. Bir Aylık Örnek Beslenme Çantası Menüsü 52 3.6. Verilerin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi 52 4. BULGULAR 54 5. TARTIŞMA 93 5.1. Çocukların Genel Özellikleri 93 5.2. Ebeveynlerin Genel Özelliklerinin Değerlendirilmesi 95 5.3. Çocukların Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 96 5.4. Ebeveyn Yemek Zamanı Davranışları İle Öğrenci Sağlık Değerlendirme Anketi Birleşik Puanlarının Çocukların Beden Kütle İndeksi İle İlişkileri 103 5.5. Çocukların Beslenme Alışkanlıklarına İlişkin Ebeveynlerin Değerlendirmeleri 105 5.6. Ebeveynlere Verilen Beslenme Eğitiminin Ebeveynlerin ve Çocuklarının Öğün Sayılarına Etkileri 107 5.7. Ebeveynlerin Verilen Beslenme Eğitimi Sonrası Beslenme Kabı ve Örnek Menüye İlişkin Değerlendirmeleri 108 5.8. Ebeveynlere Verilen Beslenme Eğitiminin Ebeveyn Yemek Zamanı Davranışlarına Etkisi 110 5.9. Öğrencilerin Çalışma Başındaki Öğrenci Sağlık Değerlendirme Anketine İlişkin Verilerinin Değerlendirilmesi 112 5.10. Ebeveynlere Verilen Beslenme Eğitimi Sonrası Öğrenci Sağlık Değerlendirme Anketi Verilerinin Değerlendirilmesi 117 5.11. Öğrencilerin Çalışma Başındaki Günlük Enerji ve Bazı Besin Ögesi Alımlarının Değerlendirilmesi 119 5.12. Ebeveynlere Verilen Beslenme Eğitimine Göre Çocukların Enerji ve Besin Ögesi Alımlarının Değerlendirilmesi 121 5.13. Ebeveynlere Verilen Beslenme Eğitimine Göre Öğrencilerin Aldıkları Enerji ve Besin Ögelerinin Sosyoekonomik Düzey Açısından Değerlendirilmesi 122 5.14. Ebeveyn Yemek Zamanı Davranışlarının Çocukların Aldıkları Günlük Enerji ve Bazı Besin Ögeleri İle Fiziksel Aktivite ve Ekran Süreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 124 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 128 7. KAYNAKLAR 143 8. EKLER EK-1: İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Onay Yazısı EK-2: Şahinbey Belediyesi’nin Onay Yazısı EK-3: İl Sağlık Müdürlüğü’nün Onay Yazısı EK-4: Etik Kurul Onayı EK-5: Aydınlatılmış Onam Formu (Eğitim Grubu) EK-6: Aydınlatılmış Onam Formu (Kontrol Grubu) EK-7: Çocuk Rıza Formu EK-8: Genel Bilgiler Anketi (Eğitim Grubu) EK-9: Genel Bilgiler Anketi (Kontrol Grubu) EK-10: Ebeveyn Yemek Zamanı Davranışları Ölçeği EK-11: Geriye Dönük 24 Saatlik Besin Tüketim Kaydı EK-12: Besin Tüketim Kayıt Kılavuzu EK-13: Bir Aylık Örnek Beslenme Çantası Menüsü EK-14: Öğrenci Sağlık Değerlendirme Anketi EK-15: Eğitim ve Materyal Değerlendirme Formu EK-16: Materyal Değerlendirme Formu EK-17: Eğitim Slaytı EK-18: Dijital Makbuz EK-19: Orjinallik Ekran Görüntüsü 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBeslenme eğitimitr_TR
dc.subjectEbeveyn yemek zamanı
dc.subjectSosyoekonomik düzey
dc.subjectÇocuk beslenmesi
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Pediatri::Çocuk beslenmesitr_TR
dc.titleSağlıklı Beslenme Alışkanlığı Kazandırılması Projesi Kapsamında İlkokul Öğrencilerinin Ebeveynlerine Verilen Beslenme Eğitiminin, Çocukların Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Gaziantep ilinde, farklı sosyoekonomik düzeye sahip iki ilkokulda, ebeveynlere verilen beslenme eğitiminden 15 gün sonra, çocukların beslenme ve aktivite alışkanlıklarındaki değişimleri değerlendirmek için, Ocak-Nisan 2019 tarihlerinde, 168 öğrenci ve ebeveyn ile vaka-kontrol çalışması olarak yürütülmüştür. Veriler, Öğrenci Sağlık Değerlendirme Anketi, anket formu, Ebeveyn Yemek Zamanı Davranışları Ölçeği ve besin tüketim kaydı ile iki sefer toplanmıştır. Eğitim sonrasında öğrencilerde kahvaltı ve öğle öğününü atlama oranının azaldığı, evde kahvaltı yapma ve evden öğle yemeği getirme oranının arttığı belirlenmiştir. Eğitim grubunda ebeveynler tarafından en sık kullanılan alt boyut eğitim öncesi ve sonrası günlük sebze meyve seçenekleri olup, kontrol grubunda eğitim öncesi olumlu ikna, eğitim sonrası günlük sebze meyve seçenekleri olarak belirlenmiştir. Eğitim sonrası eğitim grubunda günlük sebze meyve seçenekleri ve hayvansal yağların azaltılması alt boyut puanları artmış, kontrol grubunda azalmıştır. Eğitim öncesi sosyoekonomik düzeye göre öğrencilerin enerji ve besin ögeleri alımında anlamlı farklılıklar olup, eğitim sonrası bu farklılıkların ortadan kalktığı belirlenmiştir. Eğitim grubundaki ebeveynlerin olumlu ikna alt boyutu ile öğrencilerin eğitim öncesi protein (%) ile (-), eğitim sonrası protein (g) ile (+); günlük sebze meyve seçenekleri ile enerji, yağ (g), karbonhidrat (g) ile (+), protein (%) ile (-); eğitim sonrası yağ (%) ile (-), karbonhidrat (%) ile (+) yönde ilişkiler saptanmıştır. Eğitim grubunda eğitim öncesi özel yemekler alt boyutu ile öğrencilerin aktivite süresi arasında (-), eğitim sonrası atıştırma modeli ile ekran süresi arasında (+) yönde ilişkiler saptanmıştır. Sonuç olarak; çocukların beslenme ve aktivite alışkanlıkları üzerinde, ebeveynlerin beslenme bilgilerinin yanı sıra beslenme davranışlarının da etkili olduğu, okullarda diyetisyen ve psikolog eşliğinde yapılan ebeveyn katılımlı çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-03-29T11:04:05Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess