Show simple item record

dc.contributor.advisorÇaylı Rahte, Emek
dc.contributor.authorKöseoğlu, Merve Ayşe
dc.date.accessioned2019-09-24T08:59:55Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-04-19
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9004
dc.description.abstractPatriarchy is the interiorised underlying social structure that works in our daily lives and says that men are superior to women (and others). Masculinity is right in the middle of our daily lives, so it is easy to normalize and not easy to discuss. But masculinity is important for analyzing power and gender relations in society. Popular culture is a resistance field where we can follow the changes, cracks and desires of society, despite the common, cheap and worthless feeling. From this point of view, we can follow the change (or altered / other masculinities) through the popular culture. In this thesis, Behzat Ç: An Ankara Detective Stories will be examined in terms of masculine representations within popular culture products. By examining the text that presents controversial representations in terms of hegemonic masculinity. It will be looked at what this representation corresponds to how masculinity crisis and anti-hero men are represented. In the study; chracters, relations of characters with each others will be examined with discourse analysis to contribute to the literature of masculinity studies through popular culture by examining Behzat products such as serial, books and movies intertextually.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii ÖZET iv ABSTRACT v İÇİNDEKİLER vi GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: ERKEKLİK, HEGEMONİK ERKEKLİK VE ERKEKLİK KRİZİ 12 1.1. KAVRAMSAL HAT: ATAERKİ, TOPLUMSAL CİNSİYET VE HEGEMONİK ERKEKLİK 12 1. 1. 1. Ataerki 12 1. 1. 2. Toplumsal Cinsiyet 14 1. 1. 3. Eril Tahakküm 18 1. 1. 4. Hegemonik Erkeklik: Erkeklik ve Erkeklikler 19 i. Hegemonik Erkeklik 23 ii. Hegemonik Erkekliğin Eleştirileri 25 iii.Türkiye’de Hegemonik Erkeklik 29 1. 2. ERKEKLİK ÇALIŞMALARI ALANININ GELİŞİMİ 31 1. 3. FEMİNİZM 32 1. 4. ERKEKLİKLE İLGİLİ TOPLUMSAL HAREKETLER 34 1. 4. 1. Erkeklerin Kurtuluşu Hareketi 36 1. 4. 2. “Erkeklikçilik” (Masculinism) 37 1. 4. 3. Profeminizm 37 1. 5. TÜRKİYE’DE ERKEKLİK ÇALIŞMALARI 39 1. 5. 1. Dergiler 40 1. 5. 2. Akademi 41 1. 5. 3. Toplumsal Hareketler 42 1. 6. ERKEKLİK ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL BİR TARTIŞMA: ‘‘ERKEKLİK KRİZİ’’ Mİ? 43 2. BÖLÜM: MEDYA VE ERKEKLİK: HEGEMONİK ERKEKLİĞİ KAHRAMANLAR VE ANTİKAHRAMANLAR ÜZERİNDEN TARTIŞMAK 46 2. 1. POPÜLER KÜLTÜR ÜZERİNE 46 2. 2. MEDYA VE RKEKLİK: HEGEMONİK ERKEKLİĞİ KAHRAMANLAR VE ANTİKAHRAMANLAR ÜZERİNDEN TARTIŞMAK 50 2. 2. 1. Kahraman ve Antikahraman 51 2. 2. 2. (Anti)kahramanlık Durumu: 2000’lerde Antikahraman Ne Söyler? 54 3. BÖLÜM: BEHZAT'I OKUMAK: KRİZ, YÜZLEŞME, YENİDEN İNŞA 59 3. 1. BEHZAT'I OKUMAK 59 3. 2. KRİZ 66 3. 2. 1. Kaygılı Erkek(lik)ler 66 i. Bilememekler 66 ii. İyi Ne? Kötü Ne? 68 iii. Adalet Peşinde 70 iv. Kırılgan ve Yalnız Erkeklikler 72 3. 2. 2. Kadınların Temsili 75 i. Bilen Kadınlar 78 ii. Öteki Kadınlar 79 iii. Kadınların Karşısında Dili Tutulan Erkekler 80 3. 3. YÜZLEŞME 82 3. 3. 1. Babalık Durumu: Ne Seninle Ne Sensiz 83 3. 3. 2. Yürütülemeyen İlişkiler: Kadınlarla karşılaşma 87 i. Evlilik (ve Aşk?) 87 ii. Cinsellik 89 3. 3. 3. Behzat Ercüment’e Karşı 90 3. 4. YENİDEN İNŞA 94 3. 4. 1. Metonimler: At Avrat Silah 94 3. 4. 2. Homososyalite 96 3. 4. 3. Ekip Olmak 99 i. Dışındakilerle Ekip 100 3. 4. 4. Meslek Olarak Polislik 102 3. 4. 5. Şiddet 105 i. Erkek Dili 107 3. 4 .6. Yazarın ölümü 109 i. Emrah Serbes Üzerine 110 ii. Behzat’ın Çağdaşları İle İlişkilenmeleri Üzerine 114 1. Suç Kahramanlığı ya da Paramiliter Kahramanlar 114 2. Alternatif Anlatılar 119 3. Ergen Erkeklikler Edebiyatı 121 GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 124 KAYNAKÇA 131 EK 1. ORİJİNALLİK RAPORU………….……………….………………………………..153 EK 2. ETİK KURUL / KOMİSYON İZNİ YA DA MUAFİYET FORMU……………..….155tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectErkekliktr_TR
dc.subjectHegemonik erkekliktr_TR
dc.subjectAntikahramantr_TR
dc.subjectPopüler kültürtr_TR
dc.subjectBehzat Çtr_TR
dc.titleKriz, Yüzleşme, Yeniden İnşa: Behzat Ç.’De Erkeklik Anlatılarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAtaerki, erkeklerin kadınlardan (ve ‘ötekilerden’) üstün olduğunu söyleyen, gündelik hayat pratiklerinde devam eden, içselleştirdiğimiz temel sosyal yapıdır. Üstünlüğe sahip görünen erkeklik, gündelik hayatlarımızın tam ortasında, bundan dolayı normalleştirilmesi kolay, tartışılması zor bir konudur. Fakat toplumdaki iktidar ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini analiz edebilmek için önemli veriler sağlar. Popüler kültür ürünleri ise, yaygın kanıda ‘‘ucuz’’ ve değersiz addedilmekle birlikte toplumdaki değişimleri, çatlakları ve arzuları takip etmeye imkân veren bir direniş alanı sunar. Buradan hareketle, değişimi (ya da değişmiş/öteki erkeklikleri) popüler kültür üzerinden takip etmek mümkündür. Bu tez çalışmasında, erkeklik temsilleri açısından verimli bir alan sunan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi incelenecektir. Hegemonik erkeklik açısından tartışmalı temsiller barındıran metnin incelenmesiyle erkeklik krizi ve antikahramanlık meselesi odağa alınarak erkek(lik)lerin nasıl temsil edildiğine, bu temsilinin neye karşılık geldiğine bakılacak, erkekliklerin yaşadığı kriz olarak adlandırılan değişimler ve erkeklik söyleminin yeniden inşası çözümlenecektir. Örneklem olarak, Behzat Ç. İle ilgili üretilen dizi, kitaplar ve filmler metinlerarasıkla ele alınacaktır. Çalışmada, söylem analizi üzerinden karakterler ve karakterlerin birbirleriyle ilişkileri tartışılarak, bir popüler kültür ürününün eleştirel okumasıyla, erkeklik çalışmaları literatürüne katkı yapılması hedeflenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record