Show simple item record

dc.contributor.advisorBinark, Mutlu
dc.contributor.authorBilben, Mehmet Orhun
dc.date.accessioned2019-09-23T07:13:54Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-09-16
dc.identifier.citationBİLBEN, Mehmet Orhun. Bir Strateji Oyunu Olarak Football Manager ve Oyuncu Deneyimi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8981
dc.description.abstractFrom the past to the present, the game concept defined as a phenomenon older than culture, shows up as a free-time activity which gives meaning to people's life. As a result of the game has an adaptive mechanism, it has been evolved from the existence of the humanity until present and it has it's own place near the humanity in many different forms. With the recent technological developments, digital games have entered our lives and brought diversity to the genres and platforms of the games. With these developments, not only the genres and platforms of the games, but also the way they play and the player experiences have changed. In this thesis, the result of enterence of digital games into our lives differentiating the gamers' experiences is analyzed through the game called "Football Manager". In this regard, firstly the gamer group of Football Manager and their motivation to play games will be defined. After that, the inferences obtained through participant observation and in-depth interviews with Football Manager players will be evaluated within the framework of concepts such as simulation, cybertext, interaction, digital habitus and virtual career, which differentiate the experience of digital gaming from the traditional gaming experience.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY…………………………………………………………………...i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI…………………..........ii ETİK BEYAN………………………………………………………………………...iii TEŞEKKÜR…………………………………………………………………………..iv ÖZET………………………………………………………………………………….v ABSTRACT…………………………………………………………………………..vi İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………vii TABLOLAR DİZİNİ………………………………………………………………...ix ŞEKİLLER DİZİNİ………………………………………………………………….x GİRİŞ……………………………………………………………………………….....1 1.BÖLÜM: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OYUN KAVRAMI VE OYUNCU DENEYİMLERİNDE DÖNÜŞÜM………………………………………………....12 1.1. Oyun Kavramı…………………………………………………………………...12 1.2. Oyuna İlişkin Tanımlar…………………………………………………………13 1.3. Oyun Oynayan İnsan “Homo Ludens”………………………………………...19 1.3.1. Huizinga’nın Oyun ve Oyun Oynayan İnsan Tanımına Yönelik Eleştiriler………………………………………………………………………22 1.4. Dijital Oyunlar…………………………………………………………………..24 1.4.1. Dijital Oyunların Sınıflandırılması……………………………………..27 1.5. Narratoloji ve Ludoloji Kavramları Üzerine………………………………….29 1.6. Dijital Oyun Oynama Pratikleri Üzerine Ludolojik Yaklaşımlar……………34 1.6.1 Simülasyon Kavramı Üzerine…………………………………………...36 1.6.2. Sibermetinsel Kurgu…………………………………………………….40 1.7. Oyuncu Motivasyonu: Kullanımlar ve Doyumlar……………………………..42 1.8. Dijital Habitus ve Sanal Kariyer………………………………………………..45 1.8.1 Sanal Kariyeri İnşa Eden Kavramlar Avatar ve Oyun İçi Emek………...46 2. BÖLÜM: FOOTBALL MANAGER VE OYUNCU DENEYİMİ…………….51 2.1. Football Manager Oyununa Dair: Oyunun Türü……………………………52 2.2. Football Manager Oyuna Giriş ve Oyunun Temel Özellikleri………………59 2.2.1 Football Manager ve Mekân…………………………………………...62 2.2.2 Football Manager ve Zaman…………………………………………...66 2.2.3. Football Manager Anlatı Yapısı………………………………………70 2.3. Football Manager’a Otoetnografik Bakış……………………………………73 2.3.1. Otoetnografiye Giriş: Menajerlik Oyunları Serüvenim………………75 2.3.2. Alanda Bir Oyuncu……………………………………………………77 2.3.3 Oyuncu Deneyimi……………………………………………………...83 2.4. Football Manager Oyuncularından Bir Kesit………………………………..87 2.4.1 Football Manager Oyuncu Türevleri…………………………………..87 2.4.2 Football Manager Oyuncu Motivasyonu………………………………99 2.4.3 Simülatif Futbol Dünyası: Football Manager………………………….105 2.4.4. Football Manager Oyuncularının Sanal Kariyerleri…………………...114 2.4.5 Zorunlu Ortaklıktan Gönüllü Ortaklığa: Football Manager Oyuncularının Etkileşim Alanları……………………………………………124 SONUÇ………………………………………………………………………………128 KAYNAKÇA………………………………………………………………………...131 EK 1. DİJİTAL OYUNCULAR VE OYUNCU DENEYİMİ KONULARINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR…………………………………………......................140 EK 2. ORİJİNALLİK RAPORU…………………………………………………...150 EK 3. ETİK KOMİSYON MUAFİYETİ FORMU..................................................151  tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFootball managertr_eng
dc.subjectOyuncu deneyimi
dc.subjectDijital oyun
dc.subjectSimülasyon
dc.subjectSanal kariyer,
dc.subjectHomo ludens
dc.subjectDijital habitus
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleBir Strateji Oyunu Olarak Football Manager ve Oyuncu Deneyimitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKültürden eski bir olgu olarak tanımlanan oyun kavramı, geçmişten günümüze, insanın hayatı anlamlandırdığı bir özgür zaman etkinliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyun, uyum sağlayıcı bir mekanizma olması sebebiyle, insanlığın var oluşundan günümüze uzanan bir serüvende evrimleşmiş ve birçok farklı form içerisinde insanlığın yanında yer almıştır. Yakın dönemde yaşanan teknolojik gelişmeler ile birlikte dijital oyunlar hayatımıza girmiş ve oyunların tür ve platformlarına çeşitlilik kazandırmıştır. Bu gelişmelerle birlikte, yalnızca oyunların türleri ve platformları değil, aynı zamanda oyun oynama biçimlerini, oyuncu deneyimlerini de değişime uğramıştır. Bu tez çalışmasında, dijital oyunların hayatımıza girmesiyle farklılaşan oyuncu deneyimleri Football Manager oyunu üzerinden analiz edilmektedir. Bu bağlamda, öncelikle Football Manager oyuncularının oyuncu türevleri ve oyun oynama motivasyonları tanımlanacaktır. Daha sonra, Football Manager oyuncuları ile katılımlı gözlem ve derinlemesine görüşmeler yapılarak edinilen çıkarımlar, dijital oyun oynama tecrübesinin geleneksel oyun oynama tecrübesinden farklılaşmasına neden olan sibermetin, etkileşim, dijital habitus ve sanal kariyer gibi kavramlar çerçevesinde değerlendirilecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-5117-8971tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record