Show simple item record

dc.contributor.advisorEsendağlı, Güneş
dc.contributor.authorKurşunel, Muammer Alper
dc.date.accessioned2019-09-17T07:12:20Z
dc.date.issued2019-08
dc.date.submitted2019-08-26
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8928
dc.description.abstractTumors are capable of reshaping their microenvironment to escape from immune destruction. For this purpose, tumor cells initiate an immune regulatory program that is typically used by the normal cells to mitigate immunopathologies. Small cell lung cancer (SCLC) is associated with aggressive tumor growth together with a tendency to early dissemination and distant metastasis. Optimal drug responses are observed upon conventional chemotherapies; yet, inevitable therapy resistance develops shortly after. These facets of SCLC bring forward the cancer stem cell concept. Recent studies described the candidate stem cell populations of SCLC. Although mesenchymal or cancer stem cells are stated to be immune-tolerogenic, less is known how SCLC stem cells interact with immune cells. Thus, the aim of the study is to define the relationship between T cells and SCLC including its stem cell population and reveal their immunomodulatory capacities. SCLC cell lines (NCI-H82, NCI-H69, SCLC-21) which grow in suspension, stem cell-like adherent subclones isolated from NCI-H82 and NCI-H69, and CD44+CD90+ subpopulation from the adherent subclone of NCI-H69 were used. As an in vitro model, cancer stem cell (CSC) characteristics were confirmed by chondrocyte, osteocyte and adipocyte differentiation, tumor initiation and transcriptomics. PBMCs obtained from healthy volunteers were co-cultured with these subclones of SCLC cells in the presence of α-CD3 mAb and expression of activation markers, proliferation rate, cytokine production, and upregulation of co-inhibitory receptors were determined on T cells. PD-L1 and PD-L2 expression were measured on SCLC cells upon IFN-γ exposure or PBMC co-culture with or without IFN-γ blockade. The impact of PD-L1 expression on CD8+ T cell proliferation and T cell killing of SCLC cells were determined. Functional capacity of TIM-3+LAG3+ and TIM-3-LAG3- CD8+T cells upon SCLC co-culture was assessed in vitro. SCLC cells allowed or even supported T cell responses more prominently by stem-like SCLC cells. Furthermore, stem-like SCLC cells displayed adaptive resistance features by inducing PD-L1 and PD-L2 upon exposure to IFN-γ and activated PBMCs. However, the presence of PD-L1 on these cells was not leaded to decreased proliferation of CTLs and resistance against T cell-mediated killing. Alternatively, upregulation of co-inhibitory receptors indicated that T cells became prone to inhibitory signals; thus, more sensitive to immune suppression in the presence of SCLC cells. To summarize, the stem-like SCLC subclones possess significant immune regulatory capacities by upregulating co-inhibitory molecules in the microenvironment which could be important for immune modulation in SCLC tumors which have implications for future immunotherapeutic approaches.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherKanser Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectT cell activationtr_TR
dc.subject.lcshBilimtr_TR
dc.subject.lcshTıptr_TR
dc.titleInteractıon Mechanısms Between Small Cell Lung Cancer Cells And T Lymphocytestr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTümörler immün sistemden kaçmak için mikroçevrelerini yeniden şekillendirebilir. Bu amaçla, normal hücreler tarafından da immünopatolojileri engellemek için kullanılan immün düzenleyici mekanizmaları kullanırlar. Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK), agresif tümör gelişimi, erken yayılma ve uzak metastaz eğilimi ile ilişkilidir. Kemoterapi yanıtları optimal olarak başlamasına rağmen kısa sürede terapi direnci gelişir. KHAK’ın bu özellikleri kanser kök hücresi (KKH) konseptini işaret etmektedir. Son çalışmalar, KHAK’daki aday kök hücre popülasyonlarını tarif etmektedir. Mezenkimal ve kanser kök hücreler immün-tolerojenik olduğu belirtilmesine rağmen, KHAK kök hücrelerinin immün hücrelerle etkileşimlerinin sonuçları hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Bu sebeple bu çalışmanın amacı, kök hücre popülasyonu da dahil olmak üzere KHAK hücreleri ile T hücreler arasındaki etkileşimi tanımlamak ve KHAK kanseri immün düzenleyici mekanizmalarını ortaya koymaktır. Süspansiyon olarak büyüyen KHAK hücre dizileri (NCI-H82, NCI-H69, SCLC-21), NCI-H82 ve NCI-H69'dan izole edilmiş kök hücre benzeri plastiğe-tutunmuş alt klonlar ve NCI-H69'un alt klononundan saflaştırılmış CD44+CD90+ alt klonu kullanılmıştır. KKH özellikleri kondrosit, osteosit ve adiposit farklılaşması, tümör başlatma yetisi ve RNAseq bazlı transkriptomik analiz ile doğrulanmıştır. Sağlıklı gönüllülerden elde edilen periferik kan mononükleer hücreleri (PKMH), KHAK hücrele klonlarıyla αCD3 mAb varlığında kültüre edilmiş ve T hücresi aktivasyon belirteçlerinin ekspresyonu, proliferasyonu, sitokin üretimi ve inhibitör eş-reseptörlerinin ekspresyonu, T hücrelerde belirlenmiştir. KHAK hücrelerindeki PD-L1 ve PD-L2 ekspresyonu, IFN-γ uyarımı veya IFN-γ blokajı olan veya olmayan PKMH ko-kültürlerinde belirlenmiştir. PD-L1 ekspresyonunun CD8+ T hücresi çoğalması ve KHAK hücrelerinin T hücre sitotoksisitesi üzerine etkileri belirlenmiştir. KHAK ko-kültürlerinden elde edilen TIM-3+LAG3+ ve TIM-3-LAG3- CD8+ T hücrelerinin fonksiyonel kapasitesi in vitro ortamda değerlendirilmiştir. KHAK hücreleri, kök hücre-benzeri KHAK hücrelerince daha belirgin olacak şekilde T hücre aktivasyonuna izin verdi ve hatta desteklemiştir. Ayrıca kök hücre-benzeri KHAK hücreleri, IFN-γ ve aktive edilmiş PKMH'lere maruz kaldıklarında PD-L1 ve PD-L2'yi indükleyerek adaptif direnç özellikler sergilemiştir. Bununla birlikte, bu hücreler üzerinde PD-L1'in varlığı, sitotoksik T lenfositleri çoğalmasına ve KHAK hücrelerinin T-hücre sitotoksisitesine karşı hassasiyetlerinin düşmesine yol açmamıştır. Alternatif olarak, T hücreleri üzerinde ko-inhibitör reseptörlerinin ekspresyonu, T hücrelerini inhibitör sinyallerine açık hale getireceği için, KHAK hücrelerinin varlığında immün baskılanmaya daha yatkın olduğu belirlenmiştir. Özetlemek gerekirse, kök hücre-benzeri KHAK hücreleri, tümör mikroçevresinde inhibitör eş-uyaran moleküllerini indükleyerek, immün modülasyonunun düzenlenmesinde önemli rol oynayabilir ve bu bulgular gelecek immünoterapi yaklaşımlarında rol oynayabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Onkolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-03-21T07:12:20Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-2483-1920tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record