Show simple item record

dc.contributor.advisorKeklik , İbrahim
dc.contributor.authorMağara , Gülşah
dc.date.accessioned2019-09-16T06:11:25Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-08
dc.identifier.citationMağara, G. (2019). Yetişkin bekar kadınların bekarlığa ilişkin algıları (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8904
dc.description.abstractThe purpose of this study was to examine unmarried women’s perceptions of singlehood. In other words, it aims to explore the experiences of single women in a society highly in favoring of marriage. Although the age of marriage and the number of single women has been increasing along with social changes, marriage is encouraged in societies where traditional values are predominant and perceived as essential for almost everyone. In such contexts, single women can be labeled such as ‘old maid’. Therefore, it is essential to investigate the needs, concerns and problems of this group. The data were obtained from 17 unmarried women aged 25-37 years, living in Istanbul, Ankara and Diyarbakır by using qualitative research method with semi-structured in-depth interviews. The findings obtained with content analysis gathered under four main themes: (1) the single woman's view of singlehood, (2) the dilemma of getting married or not, (3) experiences in social circle, and (4) adherence to single life. Each theme has its own sub-themes in which research findings were evaluated. The results of the study indicated that adult single women experience internal and external pressures that cause them to question their marital status. The questions, comments and suggestions about the marriage in the family, social environment and society may have a negative impact on women's psychological wellbeing. Women resort to some ways to deal with these situations emotionally and to continue their daily lives. Findings and suggestions for practitioners and researchers are discussed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBekârlıktr_TR
dc.subjectBekâr kadıntr_TR
dc.subjectBekârlığa ilişkin algıtr_TR
dc.subjectEvliliktr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Felsefe. Psikoloji. Din.::Psikolojitr_TR
dc.titleYetişkin Bekâr Kadınların Bekârlığa İlişkin Algılarıtr_TR
dc.title.alternativeSingle Adult Women's Views On Singlehoodtr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, henüz evlilik yapmamış kadınların bekârlığa ilişkin algılarının incelenmesidir. Diğer bir ifadeyle, bu çalışma ile bekâr kadınların evliliğe önem veren toplumdaki yaşantılarının incelenmesi amaçlanmaktadır. İlk evlenme yaşı ve bekâr kadınların sayısı toplumsal değişimlerle birlikte artış gösterse de geleneksel değerlerin ağırlıklı olduğu toplumlarda evlilik teşvik edilmekte ve hemen herkes için evliliğin gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Bu noktada evlenmemiş ya da evliliği seçmemiş olan kadınlar "evde kalmış" ve benzeri sıfatlarla etiketlenebilmektedir. Bu nedenle bu grubun ihtiyaçlarının, kaygılarının ve sorun alanlarının araştırılması oldukça önem taşımaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da yaşayan, 25-37 yaş arasındaki 17 evlenmemiş yetişkin kadın oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler, yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerle elde edilmiştir. İçerik analizi yöntemiyle elde edilen bulgular dört ana tema altında toplanmıştır. Bu temalar; (1) bekâr kadınların bekârlığa bakışı, (2) evlenmek ya da evlenmemek ikilemi, (3) toplumda ve sosyal çevrede yaşantılar ve (4) bekâr hayatına uyumdur. Her bir temanın kendine ait alt temaları bulunmaktadır. Araştırma bulguları bu alt temalar kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçları yetişkin bekâr kadınların medeni durumlarına ilişkin sorgulama yapmalarına neden olan içsel ve dışsal baskılar yaşadığına işaret etmektedir. Aile, sosyal çevre ve toplumda maruz kalınan evlilikle ilgili soru, yorum ve öneriler kadınların iyi oluşlarını içsel baskılardan daha fazla olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Kadınlar duygusal açıdan bu durumlarla başa çıkmak ve günlük yaşantılarına devam etmek için bazı yollara başvurmaktadır. Bulgular ile uygulayıcı ve araştırmacı yönelik öneriler tartışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentRehberlik ve Psikolojik Danışmanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record