Show simple item record

dc.contributor.advisorYücel, Esra
dc.contributor.authorDüşünmez, İrem
dc.date.accessioned2019-08-22T06:59:01Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8664
dc.description.abstractDüşünmez, İ., Assessment of Musical Appreciation in Children With Cochlear İmplant, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences, Master Thesis of Audiology, Ankara, 2019. A cochlear implant is a hearing aid designed to improve speech perception and production of people with hearing loss. Evaluation of cochlear implant performance and inclusion of users in an appropriate training program is crucial. The main purpose of this study is to assessment musical appreciation in children with cochlear implants and to compare the relationship between musical appreciation and language development. In our study, 26 children with cochlear implant users as research group and 26 children with normal hearing as control group a total of 52 between the ages of 6 and 9 children were included in the study. “Turkish version of “Test of Language Development Primary Fourth edition (TOLD-P4)” was used to assess language development and “Montreal Emotion Identification Test (MEI)” was used to assess musical appreciation. In the evaluation criteria, index and combined performance scores of all sub-tests for TODİL and accuracy percentage in all conditions for MEI were determined. As a result of the study, the percentage of musical appreciation accuracy and TODIL all subtest index and combined performance scores of the research group were significantly lower than the control group in all conditions. The accuracy rate of cochlear implant users in happy melodies was higher than sad melodies. There was a significant relationship between musical appreciation and listening skills performance score of language development. Our results showed that evaluation of cochlear implant performance would be beneficial in evaluation of musical perception and musical appreciation as well as speech and language development along with other general development areas such as gross motor, fine motor, sensory integration, and cognitive status. In post-implantation education programs, it is recommended that education programs that provide specific development to musical perception and musical appreciation should be integrated with general education programs.tr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectKoklear İmplanttr_TR
dc.subjectMüzikal Duygulanım
dc.subjectOkul Çağı Dil Gelişimi
dc.subjectMEİ
dc.subjectTODİL
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıptr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Müzik ve Müzik üzerine kitaplartr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Bilimtr_TR
dc.titleKoklear İmplant Kullanan Çocuklarda Müzikal Duygulanımın Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDüşünmez, İ., Koklear İmplantlı Çocuklarda Müzikal Duygulanımın Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Koklear implant, işitme kayıplıların konuşma algısını ve üretimini geliştirmek üzerine tasarlanmış bir işitme aracıdır. Koklear implantasyon sonrası artan beklentiler doğrultusunda koklear implant performansının değerlendirilmesi ve kullanıcıların uygun eğitim programına dahil edilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada, koklear implant kullanan çocuklarda müzikal duygulanımın değerlendirilmesi ve müzikal duygulanımla dil gelişimi arasındaki ilişkinin değerlendirilip karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamızda 6 ile 9 yaş arasında, koklear implant kullanıcısı 26 çocuk araştırma grubu, normal işitmeye sahip 26 çocuk ise kontrol grubu olmak üzere toplam 52 çocuk yer almıştır. Katılımcılara dil gelişimlerini değerlendirmek için “ Türkçe Okul Çağı Dil Gelişim Testi (TODİL)” ve müzikal duygulanımı değerlendirmek için “Montreal Emotion İdentification Test (MEİ)” uygulanmıştır. Değerlendirme kriterlerinde TODİL için tüm alt testlerin indeks ve bileşke performans puanları; MEİ için tüm koşullarda doğruluk yüzdesi belirlenmiştir. Çalışma sonucunda araştırma grubunun tüm koşullarda müzikal duygulanım doğruluk yüzdesi ve TODİLin tüm alt test indeks ve bileşke performans puanları kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşük elde edilmiştir. Koklear implant kullanıcılarının mutlu melodilerde doğruluk oranı üzgün melodilere kıyasla daha yüksek elde edilmiştir. Müzikal duygulanım ile dil gelişiminin dinleme bileşke performans puanı arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ulaştığımız sonuçlar koklear implant performansını değerlendirmesi için kaba motor, ince motor, duyusal entegrasyon, bilişsel durum gibi diğer genel gelişim alanlarıyla birlikte konuşma ve dil gelişiminin yanı sıra müzikal algı ve müzikal duygulanımın da değerlendirilmesinin ve implantasyon sonrası eğitim programlarında müzikal algı ve duygulanıma spesifik gelişim sağlayacak eğitim programlarının da genel eğitim programlarıyla entegre biçimde uygulanmasının yararlı olabileceğini düşündürmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-02-24T06:59:01Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-2192-7185tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess