Show simple item record

dc.contributor.advisorKınıklı, Gizem İrem
dc.contributor.authorTüfek, Muhammed Taha
dc.date.accessioned2019-08-21T07:51:51Z
dc.date.issued2019-08-01
dc.date.submitted2019-07-19
dc.identifier.citationTüfek, M.T., Femur Cisim Kırığına Bağlı İnternal Fiksasyon Cerrahisi Geçirmiş Erişkinlerde Geç Dönem Postoperatif Fonksiyonel Sonuçlar, Kinezyofobi ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8634
dc.description.abstractThis study aimed to evaluate the long-term functional outcomes, kinesiophobia and quality of life in adults who underwent surgery with internal fixation (IF) due to femoral shaft fracture (FSF) with an average postoperative period of 2.5 years in comparison to healthy peers. In the study, 20 adults with IF surgery aged between 18-55 years participated as FSF group (mean age: 39.55±11.92 years) and 20 healthy individuals (mean age: 42.75±8.83 years) as the control group. The functional outcomes of the individuals were evaluated by Harris Hip Score (HHS) and Stair Climb Test (SCT). The physical activity levels were evaluated with the International Physical Activity Questionnaire Short Form (IPAQ-SF). Kinesophobia was assessed with the Tampa Scale of Kinesophobia (TSK) and health-related quality of life was assessed with EuroQol Life Scale (EQ- 5D). In terms of functional outcomes, the mean of HHS were significantly lower (p<0.001) and SCT results were significantly longer (p<0.001) in FSF group compared to control group. FSF group had significantly lower scores in terms of physical activity (p=0.04). FSF group had higher level kinesiophobia based on the TSK results than control group. Quality of life scores of FSF group were also significantly lower than control group (p<0.001). In conclusion, a high level kinesiophobia was observed along with the disabilities in the functions, physical activity, and quality of life in long-term following IF surgery in adults with FSF. In the light of these results, we suggest that the long-term assessment of the functional outcomes, kinesiophobia, and quality of life following IF surgery is necessary as a guide in order to plan appropriate rehabilitation programs according to patients’ specific needs.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiv TABLOLAR xv 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Femur Anatomisi 4 2.2. Femur Biyomekaniği 5 2.3. Femur Cisim Kırıkları 6 2.3.1. Etiyolojisi 6 2.3.2. Prevalansı 7 2.3.3. Tanı 7 2.3.4. Sınıflandırma 8 2.3.5. Komplikasyonlar 13 2.3.6. Tedavi 14 2.3.7. Konservatif Tedavi 14 2.3.8. Cerrahi Tedavi 15 2.3.9. İnternal Fiksasyon Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon 17 2.3.10. Fonksiyonel Performans 19 2.3.11. Fiziksel Aktivite Seviyesi 19 2.3.12. Kinezyofobi 21 2.3.13. Yaşam Kalitesi 22 3. BİREYLER VE YÖNTEM 25 3.1. Bireyler 25 3.1.1. Örneklem Büyüklüğü 26 ix 3.2. Yöntem 27 3.2.1. Fiziksel Özellikler ve Sosyodemografik Değerlendirme 27 3.2.2. Ağrı ve Fonksiyonel Durumun Değerlendirilmesi 27 3.2.3. Fonksiyonel Performansın Değerlendirilmesi 28 3.2.4. Fiziksel Aktivite Seviyesinin Değerlendirilmesi 31 3.2.5. Kinezyofobinin Değerlendirilmesi 31 3.2.6. Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi 32 4. BULGULAR 34 4.1.Tanımlayıcı Bulgular 35 4.2. Postoperatif Fonksiyonel Sonuçlar Bulguları 38 4.2.1. Harris Kalça Skoru Bulguları 38 4.2.2. Merdiven İnip Çıkma Testi Bulguları 40 4.2.3. Fiziksel Aktivite Seviyesi Bulguları (IPAQ-SF) 41 4.3. Kinezyofobi Bulguları (Tampa Kinezyofobi Ölçeği) 42 4.4. Yaşam Kalitesi Bulguları (EQ-5D) 43 4.5. FCK’li bireylerin Harris Kalça Skoru, Merdiven İnip Çıkma Testi, IPAQ-SF, Tampa Kinezyofobi Ölçeği ve EQ-5D Ölçekleri Arasındaki İlişki 44 5. TARTIŞMA 46 5.1. Fiziksel Özellikler ve Sosyodemografik Bilgiler 46 5.2. Postoperatif Fonksiyonel Sonuçlar 47 5.2.1. Harris Kalça Skoru 47 5.2.2. Fonksiyonel Performans 49 5.2.3. Fiziksel Aktivite Seviyesi 51 5.3. Kinezyofobi 53 5.4. Yaşam Kalitesi (EQ-5D) 55 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 58 7. KAYNAKLAR 61 8. EKLER EK 1. Etik Kurul Onay Belgesi EK 2. Aydınlatılmış Onam Formu EK 3. Tezden Üretilmiş Sözel Bildiri EK 4. Tezden Üretilmiş Poster Sunumu-1 x EK 5. Tezden Üretilmiş Poster Sunumu-2 EK 6. Değerlendirme Formları EK 7. Harris Kalça Skoru EK 8. Merdiven İnip Çıkma Testi EK 9. IPAQ-SF Fiziksel Aktivite Anketi EK 10. Tampa Kinezyofobi Ölçeği EK 11. EQ-5D Yaşam Kalitesi Ölçeği EK.12. Dijital Makbuz ve Orijinallik Ekran Çıktısı 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectfemur cisim kırığıtr_TR
dc.subjectinternal fiksasyontr_TR
dc.subjectfonksiyonel sonuçlartr_TR
dc.subjectkinezyofobitr_TR
dc.subjectyaşam kalitesitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Kas-iskelet sistemi::Ortopedik işlemlertr_TR
dc.titleFemur Cisim Kırığına Bağlı İnternal Fiksasyon Cerrahisi Geçirmiş Erişkinlerde Geç Dönem Postoperatif Fonksiyonel Sonuçlar, Kinezyofobi ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, femur cisim kırığı (FCK) sonrası internal fiksasyon (İF) cerrahisi yapılmış postoperatif ortalama 2,5 yılını dolduran erişkinlerde geç dönem fonksiyonel sonuçlar, kinezyofobi ve yaşam kalitesinin aynı yaştaki sağlıklı bireylerle karşılaştırılarak incelenmesidir. Çalışmaya FCK grubu olarak; 18-55 yaşları arasında gönüllü 20 yetişkin (yaş ort.: 39,55±11,92 yıl) ve kontrol grubu olarak 20 sağlıklı birey (yaş ort.: 42,75±8,83 yıl) dahil edildi. Bireylerin fonksiyonel sonuçları, Harris Kalça Skoru (HKS) ve merdiven inip çıkma (MİÇ) testi ile, fiziksel aktivite seviyeleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketinin kısa formu ile (IPAQ-SF), kinezyofobileri Tampa Kinezyofobi Ölçeği (TKÖ) ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi EuroQol Yaşam Kalitesi Ölçeği (EQ-5D) ile değerlendirildi. Fonksiyonel sonuçlar açısından, FCK grubunda HKS ortalama puanları kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha düşük (p<0,001); merdiven inip çıkma süreleri anlamlı derecede daha yüksekti (p<0,001). Fiziksel aktivite skorları, FCK grubunda kontrol grubuna oranla daha düşüktü (p=0,04). TKÖ sonuçlarına göre FCK’li bireylerin yüksek seviyede kinezyofobileri vardı. FCK grubunun yaşam kalitesi kontrol grubuna oranla anlamlı derecede daha düşüktü (p<0,001). Sonuç olarak; FCK’li erişkin bireylerde, İF cerrahisi sonrası geç dönemde fonksiyonel sonuçlarda, fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi seviyelerinde yetersizliklerle birlikte yüksek seviyede kinezyofobi görüldü. Bu sonuçlar ışığında, FCK’ya bağlı İF geçirmiş erişkinlerde cerrahi sonrası uzun dönemde fonksiyonel sonuçların, kinezyofobinin ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesinin, bireysel ihtiyaçların belirlenerek uygun rehabilitasyon programlarının planlanması açısından yön gösterici olacağını düşünmekteyiz.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-21T07:51:51Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-9356-4096tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess