Show simple item record

dc.contributor.advisorKulak Kayıkcı, Maviş Emel
dc.contributor.authorAtalık, Güzide
dc.date.accessioned2019-07-31T05:56:26Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8467
dc.description.abstractThe aims of this study are, development of a mobile equipment based software, to improve naming skills of Turkish patients with aphasia including cueing hierarchy, demonstrating the improvement of naming skills using the application in their therapy, investigation of the impact of speech and language therapist (SLT) intervention on naming therapy using mobile equipment compatible application developed, and evaluation of the satisfaction of aphasic individuals who use the application in their therapies. The study was conducted in Speech and Language Therapy Unit at Hacettepe University Hospital. Seven aphasic individuals were included in the study. Name agreement, image agreement and picture-name agreement evaluations were made for the pictures to be used in the application. Aphasia Language Assessment Test (ADD), Turkish-Picture Naming Test (T-RAT) were applied to the participants, and the words which are used in application were questioned. Questioning of application words and ADD test were repeated twice; before and after the therapy, and the T-RAT was repeated three times; before therapy, after therapy and at the end of the 6th week of therapy. The assessment results of the participants were examined individually and the percentages were used to evaluate the improvement after therapy. Regarding all the results, different levels of improvement were observed in the naming skills of the participants with different aphasia types, duration and severity when the cueing hierarchy methods was presented in a Mobile Equipment Based Software. In addition, improvement has been observed in the two therapy metod in which SLT participation has changed and it was thought that participants’ independent drilling could provide an effective contribution to the therapy process.tr_TR
dc.description.tableofcontentsTEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISATLMALAR xii TABLOLAR LİSTESİ xiii ŞEKİLLER LİSTESİ xiv 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Afazi 4 2.1.1. Afazinin sınıflandırılması 4 2.2. Adlandırma 8 2.3. Sözcük Üretim Modelleri 8 2.3.1. Ayrık İki Aşamalı Sözcük Üretim Modeli (Discrete two-step model) 9 2.3.2. İnteraktif Aktivasyon Modeli (Interactive Activated Model) 13 2.3.3. Bilişsel Nöropsikoloji (Cognitive neuropsychology-CN) Yaklaşımı 15 2.4. Adlandırma Problemi (Anomi) 18 2.5. Parafaziler 21 2.6. Görsel Adlandırma Üzerinde Etkili Olan Temel Faktörler 22 2.6.1. Sıklık-Tanıdıklık-Edinim Yaşı 23 2.6.2. Adlandırma Uyumu 24 2.6.3. İmgelem Uyumu 25 2.7. Adlandırma Becerisini Geliştirme 25 2.7.1. İpucu Verme Yöntemi 26 2.8. Yazılım ve Bilgisayar Destekli Terapiler 28 2.8.1. Bilgisayar Destekli Terapilerin Kullanıldığı Çalışmalar 29 2.8.2. Tablet Destekli Terapilerin Kullanıldığı Çalışmalar 32 3. BİREYLER VE YÖNTEM 36 3.1. Bireyler 36 3.1.1. Dahil edilme kriterleri 36 3.2. Yöntem 41 3.2.1. Kullanılacak Sözcüklerin Belirlenmesi 43 3.2.2. Kullanılacak Görsellerin Belirlenmesi 43 3.2.3. Kullanılacak Görsellere Yönelik Değerlendirmeler 44 3.2.4. Yapılan Değerlendirmeler Arası Korelasyonun Belirlenmesi 47 3.2.5. İpuçlarının Belirlenmesi ve Hazırlanması 47 3.2.6. Yazılımın Gerçekleştirilmesi 50 3.2.7. Veri Toplama Araçları 51 3.2.8. Terapi Aşaması 55 4. BULGULAR 58 4.1. Adlandırma Uyumu Değerlendirmeleri 58 4.1.1. Değiştirilen Görseller 58 4.1.2. Yapılan Adlandırma Uyumuna ait İstatistiksel Veriler 61 4.1.3. İstisna Durumlar 63 4.1.4. İstisna Görsellere ait İstatistiksel Veriler 66 4.2. Resim-Ad Uyumu Değerlendirmeleri 66 4.2.1. 2. İpucu Görseline ait Resim-ad Uyumu Değerlendirme Sonuçları 66 4.2.2. Ana Görsellere Ait Resim-ad Uyumu Değerlendirme Sonuçları 67 4.3. İmgelem Uyumu Değerlendirmeleri 67 4.4. Değerlendirmeler Arası Korelasyon 68 4.5. Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD) Bulguları 69 4.6. Türkçe-Resim Adlandırma Testi (T-RAT) 73 4.6.1. Terapi Öncesi Türkçe-Resim Adlandırma Testi (T-RAT) ile Yapılan Değerlendirme Sırasında Verilen İpuçlarının Adlandırma Üzerine Etkisi ve Hatalı Üretim Bulguları 78 4.6.2. Terapi Sonrası Türkçe-Resim Adlandırma Testi (T-RAT) ile Yapılan Değerlendirme Sırasında Verilen İpuçlarının Adlandırma Üzerine Etkisi ve Hatalı üretim Bulguarı 81 4.7. Uygulama İçerisinde Yer Alan Sözcüklerle Değerlendirme 86 4.8. Çalışılmamış Sözcüklerin Değerlendirilmesi 88 4.9. Katılımcıların Uygulamayı Kullanma Süreleri 89 4.10. Uygulamanın Değerlendirilmesi 90 4.11. Terapi Sürecinde Katılımcıların Uygulama ile İlgili Yorumları 91 5. TARTIŞMA 94 5.1. Uygulamanın Geliştirilmesi 95 5.2. Uygulama Kullanılarak Gerçekleştirilen Terapi Süreçleri 99 5.3. Dil Konuşma Terapistinin Terapi Sürecinde Farklı Katılım Durumları 106 5.4. Uygulamadan Memnuniyet Durumu 108 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 110 7. KAYNAKLAR 8. EKLER EK- 1 Etik Kurul İzin Belgesi EK-2. Etik kurul uzatma izni Ek-3. Türkçe-Resim Adlandırma Testi (T-RAT) kullanım izni EK-4. Uygulamada yer alan sözcükler EK-5. Teknolojiye Aşinalık Değerlendirme Formu EK-6. Uygulama Değerlendirme Anketi Ek-7. Çalışılan ve çalışılmayan sözcükler Ek-8. Uygulama Sözcüklerini Değerlendirme Formu EK-9. Orjinallik Raporu Ekran Görüntüsü EK-10. Turnitin Dijital Makbuz 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAfazitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Genel tıp. Sağlık mesleği::Sağlık hizmetleritr_TR
dc.titleAfazili Bireylerde Adlandırma Becerisini İyileştirmeye Yönelik Mobil Ekipman Uyumlu Yazılımın Geliştirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada; Türk afazili bireylerin adlandırma becerilerini iyileştirebilmeleri için sıralı ipucu terapisini içeren mobil ekipman uyumlu uygulamanın geliştirilmesi, uygulamanın afazili katılımcıların terapi süreçlerinde kullanılarak adlandırma becerilerindeki iyileşmenin ortaya konması, dil ve konuşma terapisti (DKT)ʼnin katılımının geliştirilen mobil ekipman uyumlu uygulamayı kullanarak yürütülen adlandırma terapisi üzerindeki etkisinin araştırılması ve geliştirilen uygulamayı terapilerinde kullanma açısından afazili bireylerin memnuniyet durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Dil ve Konuşma Terapisi Ünitesi’nde yürütülmüştür. Çalışmaya 7 afazili birey katılmıştır. Uygulamada kullanılacak sözcükler ve görseller için adlandırma uyumu, imgelem uyumu ve resim-ad uyumu değerlendirmeleri yapılmıştır. Katılımcılara Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD), Türkçe-Resim Adlandırma Testi (T-RAT) uygulanmış ve uygulama sözcüklerinin sorgulanması gerçekleştirilmiştir. Uygulama sözcüklerinin sorgulanması ve ADD testi terapi öncesi ve sonrasında olmak üzere iki kez, T-RAT ise terapi öncesi, terapi sonrası ve terapinin 6. haftası bitiminde olmak üzere 3 kez tekrarlanmıştır. Katılımcıların değerlendirme sonuçları birey temelli incelenmiş ve terapinin sonucu iyileşmeleri değerlendirmek için yüzdelik ifadeler kullanılmıştır. Bütün sonuçlar değerlendirildiğinde, sıralı ipucu yönteminin mobil ekipman uyumlu uygulama ile sunulması durumunda, farklı afazi tipleri, süreleri ve şiddetlerine sahip katılımcıların adlandırma becerilerinde farklı düzeylerde gelişmeler gözlenmiştir. Ayrıca, DKT katılımının değiştiği iki terapi sürecinde de ilerleme olduğu gözlenmiş ve uygulama ile DKT’den bağımsız çalışmanın, DKT’nin yönettiği terapi sürecine etkili bir katkı sunabileceği düşünülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Konuşma Terapisitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-02-02T05:56:26Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record