Show simple item record

dc.contributor.advisorCodur, Müge Burcu
dc.contributor.authorAydoğdu Torbacı, Fatma
dc.date.accessioned2019-07-26T06:56:59Z
dc.date.issued2019-07-18
dc.date.submitted2019-06-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8027
dc.description.abstractNowadays, motion graphic designs that take place in popular applications are attracting more attention. Motion graphics in applications that are added every day, have a wide variety of designs. These applications, which are also of interest to preschool children, help to take precautions against house accidents which constitute a major danger. As a result of the researches, it is observed that there are not enough resources on this topic and the existing ones are not qualified visually and aesthetically. In this respect, the thesis is intended to be a resource for future researched and the thesis is examined in 4 chapters. In the first chapter, “Education of Preschool Children and Information Methods on House Accidents” were investigated. İn this sub -chapter; house accidents and possible causes and historical development of pre-school education and the methods and techniques used in education were examined. Second chapter, with the title of “Motion Graphics“ includes the historical development of motion graphics and the environments in which motion graphics are used. Motion graphics have been examined by using basic principles of design in this chapter. Under the third chapter; animations. electronic books, motion infographics and games have been examined under the title of “Animated Graphic Works Produced for the Education of Preschool Children”. Also examples from existing applications which may attract children's attention have been shared in the view of joyful learning approach. In the fourth chapter, the prepared application is explained in detail with support of visual contents. In accordance with the theoretical researches, an application project was prepared with the data obtained. Suggestions have been made to families in order to prevent some types of accidents for pre school children by providing educational and guiding directives.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER DİZİNİ ÖZ…………………………………………………………...………………………….…...i ABSTRACT ……………..………………………………………………………….……..……...iii TEŞEKKÜR ………………………………………………………..………...………….….....….v İÇİNDEKİLER DİZİNİ ……………….………………………….……….……………….vi GÖRSEL DİZİNİ ……………………………………………………….....……….……..ix GİRİŞ……………………………………………………………………………..………..1 1.BÖLÜM: OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE EV KAZALARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YÖNTEMLERİ…….…………………..………...…5 1.1. Okul Öncesi Çocukların Eğitimi………..……………….…...….…………..6 1.1.1. Okul Öncesi Eğitim ve Tarihsel Gelişimi………………......….....8 1.1.2. Okul Öncesi Eğitim Yöntem ve Teknikleri...………….……...…10 1.1.2.1. Yaratıcı Drama Yöntemi………...…………………..….……..11 1.1.2.2. Oyun Yöntemi...………………..………………………..……..14 1.1.2.3. Müzik Yöntemi...………………..…………………….……......16 1.1.2.4. Proje Yöntemi...…………………..…………………..……......18 1.1.2.5 Anlatım, Tartışma, Soru Cevap, Örnek Olay, Gezi Gözlem, Gösteri Yöntemleri...…………………… ….………............................21 1.1.2.6 Kavram Haritaları–Analojiler ve Deney Yöntemleri…….…...23 1.1.3. Okul Öncesi Eğitimde Aile...………………………...…….….…24 1.2. Ev Kazaları...…...………..………...……………………….……....……....25 1.2.1. Ev Kazaları ve Görülme Sıklıkları...... ………..………….…......25 1.2.2. Ev Kazalarının Oluşumunda Çocuk Kaynaklı Etkenler…….....26 1.2.3.Ev Kazalarının Oluşumunda Aileden Kaynaklı Etkenler……...26 1.2.4. Ev Kazalarının Oluşumunda Fiziki Çevreden Kaynaklı Etkenler………………………………….…………………….………….27 1.2.5. Ev Kazalarının Önlenmesine Yönelik Çalışmalar……………..28 1.3. Okul Öncesi Çocukları Ev Kazaları Konusunda Bilgilendirme Yöntemleri...................................................................................................31 1.3.1. Eğitme ve Bilgilendirme Amaçlı Grafik Ürünler........................31 1.3.2 Basılı Grafik Ürünler………………………..…........…….………32 1.3.3. Hareketli Grafik Ürünler...........................................................34 2. BÖLÜM: HAREKETLİ GRAFİKLER....................................................................36 2.1. Hareketli Grafiklerin Tarihçesi..........................................................................37 2.2. Hareketli Grafiklerin Kullanım Ortamları..... ..........................................40 2.3. Hareketli Grafiklerin Oluşum Süreci (Evrimi).......... ...............................43 2.4.Hareketli Grafiklerin Temel Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi …..45 2.4.1. Hareket (Ritim - Görsel Devamlılık) .....................................…46 2.4.2. Denge..................................................................................…47 2.4.3. Boşluk – Doluluk....................................... ..........................…48 2.4.4. Oran- Orantı....................................... .................................…49 2.4.5. Vurgu (Baskınlık) .................................... ............................…50 2.4.6. Zıtlık............................................................ ........................…51 3. BÖLÜM: OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN ÜRETİLMİŞ HAREKETLİ GRAFİK ÇALIŞMALAR VE ÖRNEK İNCELEMELERİ .................…53 3.1. Animasyonlar.....................................................................................…57 3.2. Hareketli İnfografikler.........................................................................…61 3.3. Elektronik Kitaplar..............................................................................…63 3.4. Oyunlar..............................................................................................…66 4. BÖLÜM: EV KAZALARI KONUSUNDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARI EĞİTİCİ VE YÖNLENDİRİCİ BİR HAREKETLİ GRAFİK UYGULAMASI...................................................................................................….69 4.1. Anafikir..............................................................................................…69 4.2. Öykü Panosu (Storyboard) ...................................................................70 4.3. Hareketlendirme …………….................................................................74 4.4. Uygulamanın Farklı Elektronik Ortamlarda Görüntülenmesi…………...80 SONUÇ..................................................................................................................81KAYNAKLAR...................................................................................................…...84 EK -1: Uygulama Çalışması CD’si .................................……………………………98 Etik Beyan .................................………………………………….………………....…99 Yüksek Lisans Tez Orijinallik Raporu.........…………………….………………...…100 Thesis/ Art Work Report Originality Report...................................……………...…101 Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı ...................................…………...…102tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectOkul öncesi eğitimtr_TR
dc.subjectHareketli grafiklertr_TR
dc.subjectEv kazalarıtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleEv Kazaları Konusunda Okul Öncesi Dönemdeki Çocukları Eğitici ve Yönlendirici Bir Hareketli Grafik Uygulamasıtr_TR
dc.title.alternativeA Motion Graphİcal Application For The Education Of Children In Preschoolers In The Case Of Home Accidentstr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüzde popüler uygulamalarda yer alan hareketli grafik tasarım uygulamaları, dikkat çekiciliği artarak göze çarpmaktadır. Her gün yenisi eklenen mobil uygulamalarda hareketli grafikler, geniş bir tasarım yelpazesine sahip olmaktadır. Okul öncesi dönem çocuklarının da ilgisini çeken bu uygulamalar büyük bir tehlike oluşturan ev kazalarına karşı önlem almakta yardımcı olmaktadır. Konu ile ilgili daha önce yapılan araştırma ve çalışmaları taradığımızda yeterli kaynağın olmadığı, var olanların da görsel ve estetik açıdan nitelikli olmadığı gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda tezin daha sonra yapılacak araştırmalar için bir kaynak olması amaçlanmıştır. Tez, uygulama dahil dört bölümde incelenmiştir. Birinci bölümde “Okul Öncesi Çocukların Eğitimi ve Ev Kazaları Konusunda Bilgilendirme Yöntemleri” araştırılmıştır. Yine bu alt başlık kapsamında okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, eğitimde kullanılan yöntem ve teknikler araştırılarak ev kazaları ve ev kazalarına sebep olabilecek durumlar incelenmiştir. İkinci bölümde “Hareketli Grafikler” bölüm başlığında hareketli grafiklerin tarihsel gelişimi, hangi ortamlarda kullanıldığından bahsedilerek hareketli grafikler temel tasarım ilkeleri doğrultusunda incelenmiştir. Üçüncü bölümde “Okul Öncesi Çocukların Eğitimi İçin Üretilmiş Hareketli Grafik Çalışmalar” başlığı altında animasyonlar, elektronik kitaplar, hareketli infografikler ve oyunlar incelenmiştir. Keyifle eğlenerek öğrenme anlayışından hareketle çocukların ilgisini çekebilecek var olan uygulamalara örnekler verilmiştir. Dördüncü bölüm ise uygulama ayrıntı ve detaylarının yer verildiği bölümdür. Yapılan kuramsal araştırmalar doğrultusunda elde edilen veriler eşliğinde uygulama projesi hazırlanmıştır. Okul öncesi dönem çocuklarını bazı kaza türlerine karşı eğitici ve yönlendirici uyarılarda bulunarak ailelere de kazaların oluşmaması için önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.terms-tr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record