Show simple item record

dc.contributor.advisorKoyuncu Lorasdağı, Berrin
dc.contributor.authorKaraaslan, Fadime Gökçe
dc.date.accessioned2019-07-18T11:38:50Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-18
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7925
dc.description.abstractThe politics of difference has emerged as a reaction to the negligence of the rights or demands of social groups that have been excluded and ignored in the public political spheres because of their differences. In such an understanding, the importance of heterogeneous citizenship is more emphasized than the citizenship in a homogeneous union, based on the argument that the social groups categorized by gender, sexual orientation, ethnicity or disability are excluded from the perception of equality as the sameness of the dominant and dominant culture. Therefore, the understanding of difference in terms of policy of difference implies a contingent and non-external process to differences. Iris Marion Young, one of the important names of the politics of difference and critical theory, based her analysis of social justice and injustice on the need to view a policy that considers the rights of social groups excluded due to their differences. Taking Young’s theory as the basis, the study aims at investigating the possibility of a policy which affirms the differences, rather than ignore them; that can observes the rights of the social groups treated like second class citizens and minimize the structural injustices. The main argument of the study is that the tension between the universal and the specific can be overcome with an agonistic approach by defining the limitations of the concept of publicity adorned with universal values and thus, the claims and representations of the social groups suffering from structural injustices can be provided. In this respect, the universalized understanding of citizenship which is defined as equality as homogeneity, homogeneous publicity, the ideal of neutrality and justice are explained by distributive paradigms is critically handled. Furthermore, the discussion of the possibilities of heterogeneous public ideal based on specificity, relativity, and contextualism on the basis of difference comprehension has the qualities that can provide an opening for representations of different social groups.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY...........................................................................................................i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI..................................ii ETİK BEYAN.................................................................................................................iii TEŞEKKÜR ...................................................................................................................iv ÖZET................................................................................................................................v ABSTRACT....................................................................................................................vi İÇİNDEKİLER..............................................................................................................vii GİRİŞ................................................................................................................................1 1. BÖLÜM : IRIS MARION YOUNG’IN ADALET KAVRAMININ FARKLILIK POLİTİKASI AÇISINDAN ANALİZİ..........................................................................9 1.1. AYNILIK OLARAK EŞİTLİK ANLAYIŞINA KARŞI BİR TEPKİ: FARKLILIK POLİTİKASI................................................................................10 1.2. IRIS MARION YOUNG VE FARKLILIK POLİTİKASI SINIRLARINDA ADALET KAVRAMININ ANALİZİ..................................15 1.2.1. Dağıtıcı Paradigma Sorunu.................................................................19 1.2.2. Toplumsal Cinsiyet Tartışmalarına Yeni Bir Bakış: Yapısal Adaletsizlik Kavramı....................................................................................22 1.2.2.1. Adaletin Konusu Olarak Yapı................................................23 1.2.2.2. Evrensel Eşitlik İdealinin Öteki Yüzü: Yapısal Adaletsizlik.......................................................................................27 1.3. ADALET KAVRAMINI “ÖTEKİ” (KADIN) ÜZERİNDEN DÜŞÜNMEK........................................................................................................30 2. BÖLÜM: IRIS MARION YOUNG VE FARKLILIK POLİTİKASI: BİR ADALET İMKÂNI........................................................................................................37 2.1. POZİSYONEL FARKLILIK POLİTİKASI..............................................38 2.2. KÜLTÜREL FARKLILIK POLİTİKASI..................................................43 2.3. TARAFSIZLIK İDEALİ’NİN ELEŞTİRİSİ..............................................47 2.4. HETEROJEN KAMUSALLIĞIN İNŞASI: EVRENSELLEŞTİRİLEN YURTTAŞLIKTAN FARKLILAŞTIRILAN YURTTAŞLIĞA.....................50 2.5. YAPISAL ADALETSİZLİKLERE KARŞI BİR SAVUNMA: POLİTİK SORUMLULUK VE SOSYAL İLETİŞİM MODELİ......................................56 3. BÖLÜM : IRIS MARION YOUNG VE ÇAĞDAŞ FEMİNİST TARTIŞMALAR ÜZERİNDEN GÜNÜMÜZ MESELELERİ................................................................64 3.1. ÇAĞDAŞ FEMİNİST TEORİDE ADALET İMKÂNI.............................64 3.2. IRIS MARION YOUNG’IN FEMİNİST TEORİDEKİ ÖNEMİ.............69 3.2.1. Heteroseksüel Normatifliğin Eleştirisi...............................................75 3.2.2. Cinsiyetlendirilmiş Bedensel Uyum Eleştirisi....................................79 3.3. EVRENSELLEŞTİRİLEN KADIN BEDENİ: FARKLILIK POLİTİKASI VE ANNELİK SORUNU.....................................................................................................85 SONUÇ...........................................................................................................................91 KAYNAKÇA..................................................................................................................95 EK 1. ORİJİNALLİK RAPORU...............................................................................105 EK 2. ETİK KOMİSYON MUAFİYET FORMU....................................................107tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectFarklılık politikasıtr_TR
dc.subjectIris Marion Youngtr_TR
dc.subjectAdalettr_TR
dc.subjectHeterojen kamusallıktr_TR
dc.subjectToplumsal cinsiyettr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi:Siyaset bilimitr_TR
dc.titleFarklılık Politikası Bağlamında Iris Marion Young ve Adalet Kavramıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetFarklılık politikası, farklılıklarından ötürü dışlanan sosyal grupların haklarının ya da taleplerinin göz ardı edilerek kamusal ve politik alanda yok sayılmalarına karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Böyle bir anlayışta, egemen ve baskın kültürün yaratmış olduğu aynılık olarak eşitlik algılayışının dışında kalan sosyal grupların cinsiyeti, cinsel yönelimi, ırkı, etnik kökeni ya da engelinden ötürü kategorileştirilerek pasifize edildiği argümanından yola çıkılarak homojen bir birlik içindeki vatandaşlık kavrayışından ziyade heterojen vatandaşlık anlayışının önemi vurgulanmıştır. Dolayısıyla farklılık politikası açısından farkın kavrayışı, olumsal ve farklılıklara dışsal olmayan bir süreci ifade etmektedir. Farklılık politikası ve eleştirel teorinin önemli isimlerinden biri olan Iris Marion Young’ın sosyal adalet ve adaletsizliklere yönelik analizleri, farklılıklarından ötürü dışlanan sosyal grupların haklarını gözeten bir politikanın bizatihi değer olarak görülmesi gerektiği üzerine temellenmiştir. Bu çalışmanın amacı, Young’ın terminolojisinden hareketle, farklılıkları göz ardı etmekten ziyade olumlayan, ikinci sınıf vatandaş olarak görülen sosyal grupların hakları peşinde koşan, yapısal adaletsizlikleri en aza indirebilen bir politikanın olanağını soruşturmaktır. Çalışmanın temel argümanı, evrensel değerlerle bezenmiş kamusallık anlayışının sınırlılıklarının belirlenişi ile evrensel ve özgül olan arasındaki gerilimli ilişkinin agonistik bir yaklaşımla aşılabileceği ve böylelikle yapısal adaletsizliklerden muzdarip olan sosyal grupların hak taleplerinin ve temsillerinin sağlanabileceğidir. Bu minvalde, aynılık olarak eşitlik, homojen kamusallık, tarafsızlık ideali ve adaletin dağıtımsal paradigmalarla açıklandığı evrenselleştirilen yurttaşlık anlayışının eleştirel bir perspektifle ele alınmasının yanında fark kavrayışı temelinde özgüllüğün, göreciliğin ve bağlamsal olanın temellendirdiği heterojen kamusallık idealinin olanaklarının tartışılması, farklı sosyal grupların temsilleri adına açılım sunabilecek nitelikler barındırmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess