Show simple item record

dc.contributor.advisorSAMUR, Gülhan
dc.contributor.authorEDE, Gözde
dc.date.accessioned2019-07-12T12:42:55Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-05
dc.identifier.citationEde G. Anne Sütünün ve Yenidoğanın İntestinal Mikrobiyotasının Maternal Beslenme ile İlişkisi [Doktora tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7869
dc.description.abstractEde, G., The Relationship Between Maternal Nutrition and Microbiota of Human Breast Milk and Newborn's Intestine, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics Doctor of Philosophy Thesis, Ankara, 2019. Breast milk is an optimal source of nutrients for newborns as well as a potential source of bacteria for the intestinal microbiota. However, there are limited number of studies evaluating the relationship between maternal nutrition, breast milk and neonatal intestinal microbiota. Therefore, this study was planned to determine the possible relationship between maternal nutrition and breast milk as well as neonatal gut microbiota composition. The study was conducted on a total of 20 healthy mother-infant pairs following at Obstetrics and Gynecology Department of Gülhane Education and Research Hospital in Ankara Health Sciences University. Sociodemographic characteristics, anthropometric measurements, nutritional habits, status, breastfeeding characteristics and anthropometric measurements of infants were evaluated in the third trimester of the women who underwent routine prenatal care. Fecal samples were obtained during pregnancy, whereas breast milk samples and stool samples of newborns were obtained during lactation. The microbiota composition of the biological samples was determined by 16S rRNA (ribosomal ribonucleic acid) gene sequencing analysis. The mean age of women was 24.2±2.94 years, the mean prepregnancy body mass index (BMI) was 23.3±2.08 kg/m2 and was 25.4±2.32 kg/m2 during the lactation. Firmicutes (50.2%) and Bacteroidetes (24.2%) were found in the intestinal microbiota of women during pregnancy and Firmicutes (72.8% and 61.9%, respectively) and Proteobacteria (24.1%, respectively) in breast milk and newborn microbiota and (16.1%). Carbohydrate (r= -0.459), polyunsaturated fatty acids (r= - 0.524), n-3 fatty acid (r= -0.448) and Bacteroidaceae (r = -0.448) family during pregnancy, with protein intake Clostridiaceae (r= -0.475) and Enterobacteriaceae (r= -0.446) negative correlation was determined between the family. A moderately negative correlation was found between the Sutterellaceae family and riboflavin intake (r = -0.632) and vitamin B12 (r = -0.538). There was a good (r= 0.577) and moderate (r = 0.474) positive correlation between daily energy, fiber intake and Streptococcaceae family in breast milk, respectively. There was a good (r= -0.650) negative and moderate (r= 0.517) positive correlation between vitamin B6 intake and Yersiniaceae and iron intake and Streptococcaceae families, respectively. Moderate negative correlation (r= -0.549) was found between Bifidobacteriaceae family and daily fiber intake in neonatal intestinal microbiota. There was a good negative correlation (r = -0.653) between Veillonellaceae family and calcium intake. In this study, a correlation was found between maternal energy and nutrient intake, breast milk and neonatal intestinal microbiota during both pregnancy and lactation. For the validity of these results, studies including controlled nutrition interventions are needed. Key Words: Breast milk, infant, microbiota, maternal nutrition This study was supported by a Scientific Research Support Scholarship by the Society of Clinical Enteral Parenteral Nutrition.tr_TR
dc.description.sponsorshipKlinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneğitr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ETİK BEYAN SAYFASI TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER SİMGELER VE KISALTMALAR ŞEKİLLER TABLOLAR 1. GİRİŞ 1.1. Kuramsal Yaklaşımlar ve Kapsam 1.2. Amaç ve Varsayımlar 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Mikrobiyotanın Yapısı ve Bileşenleri 2.2. Mikrobiyotanın İncelenmesinde Kullanılan Analiz Yöntemleri 2.2.1. Kültür Bağımlı Analiz Yöntemleri 2.2.2. Kültür Bağımsız Analiz Yöntemleri 2.3. Gebelik Öncesi Dönemde Bağırsak Mikrobiyotası 2.4. Gebelik Döneminde Yenidoğan Bağırsak Mikrobiyota Kompozisyonunu Etkileyen Etmenler 2.4.1. Endometriyum (Uterus Mukozası) Mikrobiyotası 2.4.2. Vajinal Mikrobiyota 2.4.3. Plasental Mikrobiyota 2.4.4. Amniyon Sıvısına İlişkin Mikrobiyota 2.4.5. Kordon Kanına İlişkin Mikrobiyota 2.5. Yenidoğan Döneminde Bağırsak Mikrobiyotasının Temel Bileşenleri 2.5.1. Bifidobakteriler ve Yenidoğan Bağırsak Mikrobiyotası Etkileşimi 2.5.2. Clostridia Sınıfında Yer Alan Bakteriler 2.5.3. Bacteroides Sınıfında Yer Alan Bakteriler 2.5.4. Veillonella ve Streptococcus Sınıfında Yer Alan Bakteriler 2.5.5. Collinsella Sınıfında Yer Alan Bakteriler 2.5.6. Lactobacillus Sınıfında Yer Alan Bakteriler 2.5.7. Akkermansia Cinsine Ait Bakteriler 2.6. Yenidoğan Mikrobiyota Oluşumunu Belirleyen Etmenler 2.6.1. Maternal Genotip 2.6.2. Maternal Beden Kütles İndeksi ve Ağırlık Kazanımı 2.6.3. İlaç Kullanımı 2.6.4. Doğum Şekli 2.6.5. Besleme Türü 2.7. Beyin-Bağırsak-Mikrobiyota Aksı 2.7.1. Beyinden Bağırsağa-Yukarıdan Aşağıya Sinyal Yolağı 2.7.2. Bağırsaktan Beyne-Aşağıdan Yukarıya Sinyal Yolağı 2.8. Anne Sütünün Bileşimi ve Önemi 2.9. Anne Sütünün Mikrobiyota Kompozisyonu ve Etkileyen Etmenler 2.9.1. Laktasyon Süreci 2.9.2. Doğum Şekli 2.9.3. Gestasyon Yaşı 2.9.4. Maternal Ağırlık Kazanımı 2.9.5. Maternal Beslenme 2.10. Anne Sütü Mikrobiyotasına İlişkin Analiz Teknikleri 2.10.1. Kültür Bağımlı Teknikler 3. BİREYLER VE YÖNTEM 3.1. Araştırma Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi 3.2. Araştırmanın Genel Planı 3.3. Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 3.3.1. Gebelik ve Laktasyon Dönemindeki Özelliklerin Saptanması 3.3.2. Antropometrik Ölçümlerin Alınması ve Değerlendirilmesi 3.3.3. Besin Alım Durumunun Saptanması 3.3.4. Fiziksel Aktivite Durumunun Saptanması 3.3.5. Biyolojik Materyalin Alınması 3.4. Verilerin Değerlendirilmesi 3.4.1. Beslenme Durumuna İlişkin Verilerin Değerlendirilmesi 3.4.2. Anne sütü ve Gaita Örneklerinin Mikrobiyota Analizi 3.4.3. Gaita Örneklerinin DNA İzolasyonu 3.4.4. Anne Sütü Örneklerinin DNA İzolasyonu 3.4.5. Anne Sütünün ve Gaita Örneklerinin Gen Dizileme Analizi 3.4.6. Örneklerin Kütüphane Miktar Tayini, Normalizasyonu ve Birleştirilmesi 3.4.7. Örneklerin Okuması 3.4.8. Verilerin İstatistiksel Değerlendirilmesi 4. BULGULAR 4.1. Bireylere İlişkin Tanımlayıcı Özelliklerin Değerlendirilmesi 4.2. Bireylerin Gebelikle İlişkili Özelliklerinin Değerlendirilmesi 4.3. Bireylerin Antropometrik Ölçümleri ve Fiziksel Aktivite Durumları 4.4. Bireylerin Beslenme Alışkanlıklarına Göre Dağılımı 4.5. Bireylerin Besin Tüketim Kayıtlarının Değerlendirilmesi 4.6. Yenidoğanların Tanımlayıcı Özelliklerinin Değerlendirilmesi 4.7. Yenidoğanların Doğumdaki Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 4.8. Gebelerin Gaita Örneklerine İlişkin Mikrobiyota Kompozisyonunun Değerlendirilmesi 4.9. Anne Sütü Örneklerine İlişkin Mikrobiyota Kompozisyonunun Değerlendirilmesi 4.10. Yenidoğan Örneklerine İlişkin Mikrobiyota Kompozisyonunun Değerlendirilmesi 4.11. Gebelik Döneminde Gaita, Laktasyon Döneminde Anne Sütü ve Yenidoğana İlişkin Gaita Örnekleri Arasındaki Korelasyonun Değerlendirilmesi 4.12. Gebelik Dönemindeki Bağırsak, Laktasyon Döneminde Anne Sütü ve Yenidoğan Bağırsak Mikrobiyotası Kompozisyonundaki Bakteri Çeşitliliğinin Değerlendirilmesi 4.13. Gebelik Dönemindeki Bağırsak Mikrobiyota Kompozisyonu ile Maternal Beslenme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 4.14. Anne Sütünün Mikrobiyota Kompozisyonuna Laktasyon Döneminde Beslenmenin Etkisinin Değerlendirilmesi 4.15. Laktasyon Döneminde Beslenme Örüntüsü ile Yenidoğan Bağırsak Mikrobiyota Kompozisyonu Arasındaki İlişkinin Bakteri Ailesi Düzeyinde Değerlendirilmesi 5. TARTIŞMA 5.1. Bireylerin Genel Özelliklerinin Değerlendirilmesi 5.2. Bireylerin Antropometrik Ölçümlerinin ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Değerlendirilmesi 5.3. Bireylerin Gebelik ve Laktasyon Döneminde Beslenme Alışkanlıkları ve Durumlarının Değerlendirilmesi 5.4. Gebelik Dönemine İlişkin İntestinal Mikrobiyota Kompozisyonunun Değerlendirilmesi 5.5. Anne Sütü ve Yenidoğan Bağırsak Mikrobiyota Kompozisyonunun Değerlendirilmesi 5.6. Maternal Beslenme ve Gebelik Dönemine İlişkin Mikrobiyota Kompozisyonu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 5.7. Maternal Beslenme ve Anne Sütüne İlişkin Mikrobiyota Kompozisyonu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 5.8. Maternal Beslenme ve Yenidoğan Bağırsak Mikrobiyota Kompozisyonu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 6.1. ÖNERİLER 7. KAYNAKLAR 8. EKLER EK-1: Etik Kurul Onayı EK-2: Araştırma Amaçlı Çalışma İçin Aydınlatılmış Onam Formu EK-3: Anket Formu EK-4: Dijital Makbuz EK-5: Turnitin Ekran Görüntüsü 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectAnne sütütr_TR
dc.subjectyenidoğantr_TR
dc.subjectmikrobiyotatr_TR
dc.subjectmaternal beslenmetr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıptr_TR
dc.titleAnne Sütünün ve Yenidoğanın İntestinal Mikrobiyotasının Maternal Beslenme İle İlişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetEde, G., Anne Sütünün ve Yenidoğanın İntestinal Mikrobiyotasının Maternal Beslenme ile İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Programı Doktora Tezi, Ankara, 2019. Anne sütü yenidoğanlar için en uygun besin kaynağı olmasının yanı sıra bağırsak mikrobiyotası için potansiyel bakteri kaynağıdır. Ancak, anne sütü ve yenidoğan bağırsak mikrobiyotası ile maternal beslenme arasındaki ilişkiyi değerlendiren araştırma sayısı sınırlıdır. Bu nedenle bu çalışma, gebelik (3. trimester) ve laktasyon (16. gün) döneminde maternal beslenme ile anne sütü ve yenidoğan bağırsak mikrobiyota kompozisyonu arasındaki olası ilişkiyi belirlemek amacıyla, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde takip edilen sağlıklı 20 kadın ve bu kadınların bebekleri de dahil olmak üzere toplam 20 anne-bebek çifti ile yapılmıştır. Doktor tarafından rutin gebelik muayeneleri yapılan kadınların üçüncü trimesterde sosyodemografik özellikleri, antropometrik ölçümleri, beslenme alışkanlıkları, beslenme durumları, emzirmeye ilişkin özellikleri ve bebeklerin antropometrik ölçümleri değerlendirilmiştir. Kadınlardan gebelik döneminde gaita, laktasyon döneminde anne sütü ve yenidoğanlardan gaita örneği alınmıştır ve örneklerin mikrobiyota kompozisyonu 16S rRNA (ribozomal Ribo Nükleik Asit) gen dizileme analizi ile belirlenmiştir. Kadınların yaş ortalaması 24,2±2,94 yıl, gebelik öncesi beden kütle indeksi (BKİ) ortalama 23,3±2,08 kg/m2 ve laktasyon döneminde ise 25,4±2,32 kg/m2 olarak belirlenmiştir. Gebelik döneminde kadınların bağırsak mikrobiyotasında Firmicutes (%50,2) ve Bacteroidetes (%24,2), anne sütü ve yenidoğan mikrobiyotasında ise benzer olarak Firmicutes (sırasıyla %72,8 ve %61,9) ve Proteobacteria (sırasıyla %24,1 ve %16,1) filumlarının baskın olduğu saptanmıştır. Gebelik döneminde karbonhidrat (r=-0,459), çoklu doymamış yağ asitleri (r= -0,524) ve n-3 yağ asidi (r= -0,448) ile Bacteroidaceae ailesi arasında, protein alımı ile Clostridiaceae (r= -0,475) ve Enterobacteriaceae (r= -0,446) ailesi arasında negatif korelasyon belirlenmiştir. Sutterellaceae ailesi ile riboflavin alımı arasında iyi derecede negatif (r= -0,632) ve B12 (r= -0,538) vitamini arasında orta derecede negatif korelasyon belirlenmiştir. Günlük enerji ve posa alımı ile anne sütündeki Streptococcaceae ailesi arasında sırasıyla iyi (r= 0,577) ve orta derecede (r= 0,474) pozitif korelasyon saptanmıştır. B6 vitamini alımı ile Yersiniaceae ve demir alımı ile Streptococcaceae aileleri arasında sırasıyla iyi (r= -0,650) derecede negatif ve orta derecede (r= 0,517) pozitif korelasyon belirlenmiştir. Yenidoğan bağırsak mikrobiyotasında Bifidobacteriaceae ailesi ile günlük posa alımı arasında orta derecede negatif korelasyon (r= -0,549) belirlenmiştir. Veillonellaceae ailesi ile kalsiyum alımı arasında iyi derecede negatif korelasyon (r= -0,653) saptanmıştır. Bu çalışmada, hem gebelik hem laktasyon döneminde maternal enerji ve besin ögeleri alımı ile anne sütü ve yenidoğan bağırsak mikrobiyota çeşitliliği arasında anlamlı korelasyon olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçların geçerliliği için kontrollü beslenme müdahalelerini içeren çalışmalara gereksinim vardır. Anahtar Kelimeler: Anne sütü, yenidoğan, mikrobiyota, maternal beslenme Bu çalışma Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği tarafından Bilimsel Araştırma Destek Bursu sağlanarak desteklenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-01-14T12:42:55Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-0702-0878tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record