Show simple item record

dc.contributor.advisorDÜGER, TÜLİN
dc.contributor.authorAtlı, Ayşegül
dc.date.accessioned2019-07-09T10:45:50Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7792
dc.description.abstractAtlı A. Relationship Between Falling Risk and Quality of Life in Adult Cancer Patients. Hacettepe University Graduate school of Health Sciences Physical Therapy and Rehabilitation Program Master Thesis, Ankara 2019. The aim of this study is to evaluate the risk of falls of adult cancer patients in the post-cancer treatment stage and to investigate the relationship between the risk of falls and the quality of life. A total of 54 adult cancer patients aged between 18-65 years with solid tumor who were diagnosed by oncologist were included in the study. Balance assessment of patients with Berg Balance Scale (BDS), foot base sensation light touch and two point discrimination in two parts, the risk of falling with the Tinetti Fall Activity Scale (TFAS), fatigue intensity with the Fatigue Severity Scale (FSS), Quality of Life European Cancer Treatment Research Organization Quality of Life Questionnaire - The lower extremity muscle strength was evaluated manually with Jamar hand dynamometer. As a result of the evaluations; It was found that cancer patients treated with cancer had a fall risk (24.1%) and the highest number of chemotherapy + radiotherapy + surgery group had a history of fall. In the relationship between quality of life and risk of falling; functional function from the lower ranks of the quality of life (r = -0,386, p = 0,000), functional function (r = -0,386, p = 0,000), cognitive function (r = -0,312, p = 0.026) and functional score (r = -0,496, p = 0,000) and symptom scale associated with fatigue (r = 0.392, p = 0.04), pain (r = 0.283, p = 0.044) and symptom score (r = 0.282, p = 0.45). It was found that the feeling of fatigue, female gender, being 50 years of age and over, loss of balance and decreased light touch in heel increased the risk of falling in patients. As a result of our study, it was determined that there was a risk of falling in cancer patients treated with cancer and that the decrease affected the quality of life negatively. In order to prevent injuries and to improve quality of life, it is necessary to prevent falls in cancer patients.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectkansertr_TR
dc.subjectdüşme riskitr_TR
dc.subjectyaşam kalitesitr_TR
dc.subjectyorgunluktr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Genel konulartr_TR
dc.titleYetişkin Kanser Hastalarında Düşme Riski ile Yaşam Kalitesi İlişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAtlı A. Yetişkin Kanser Hastalarında Düşme Riski ile Yaşam Kalitesi İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019. Bu çalışma, kanser tanısı sonrası tedavi aşamasında olan yetişkin kanser hastalarının düşme riski ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile gerçekleştirildi. Çalışmamıza onkolog tarafından tanısı konulan, solid tümörü olan 18-65 yaş aralığında 54 yetişkin kanser tedavisi gören hasta katıldı. Aldıkları tedaviye göre hastalar 3 gruba ayrıldı. 1. grubu sadece kemoterapi alan 17 hasta, 2. grubu kemoterapi+ cerrahi olan 20 hasta, 3. grubu kemoterapi+radyoterapi+cerrahi olan 17 hasta oluşturdu. Hastaların denge değerlendirmesi Berg Denge Ölçeği (BDÖ) ile ayak tabanı duyusu; hafif dokunma ve iki nokta ayırımı olarak iki kısımda, düşme riski Tinetti Düşme Etkinlik Ölçeği (TDEÖ) ile yorgunluk şiddeti Yorgunluk Şiddet Skalası (YŞS) ile yaşam kalitesi Avrupa Kanser Tedavisi Araştırma Organizasyonu Yaşam Kalitesi Anketi- Çekirdek 30 (AKTAO-YK-Ç 30) ile, üst ekstremite kas kuvveti Jamar el dinamometresi ile alt ekstremiteden M. QF kas kuvveti manuel kas testi ile değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; tedavi gören kanser hastalarının düşme riskinin olduğu (%24,1) ve en fazla kemoterapi+radyoterapi+cerrahi grubunun düşme öyküsüne sahip olduğu bulundu. Yaşam kalitesi ile düşme riski arasındaki ilişkide; yaşam kalitesi alt basamaklarından fonksiyonel ölçekten fiziksel fonksiyon (r=-0,386, p=,005) rol fonksiyonu (r=-0,471, p=0,000), kognitif fonksiyon (r=-0,312, p=0,026) ve fonksiyonel skor (r=-0,496, p=0,000) ile semptom ölçeğinden ise yorgunluk (r=0,392, p=0,04), ağrı (r=0,283, p=0,044) ve semptom skoru (r=0,282, p=0,45) ile ilişkili olduğu bulundu. Yorgunluk hissinin fazla olması, kadın cinsiyetin, 50 yaş ve üzerinde olmanın, denge kaybının olması ve topukta hafif dokunma duyusunun azalması hastaların düşme riskini artırdığı bulundu. Çalışmamızın sonucunda tedavi gören kanser hastalarında düşme riskinin olduğu ve düşmenin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği belirlendi. Hem yaralanmaların önüne geçmek hem de yaşam kalitesini artırmak için kanser hastalarında düşmelerin erken dönemde önlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-01-11T10:45:50Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-4879-1553tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record