Show simple item record

dc.contributor.advisorAtanur Baskan , Gülsün
dc.contributor.authorBarış , Ali Erkan
dc.date.accessioned2019-06-28T06:50:53Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7684
dc.description.abstractThe purpose of this research is to provide a control model for provincial national education directorates in accordance with contemporary supervision approaches. The level of adoption and applicability of the internal audit system was investigated in order to present this model. In addition to this, it was examined whether it showed any differences according to the demographic variables such as gender, age, seniority, level of education, task (occupation), branch, institution and place of work. The mixed research method was used as the research method. The sample of the study consists of 3576 teachers, 452 administrators and 10 education supervisors working in public schools and institutions in Nevşehir. Data collection tools were developed by the researcher. The quantitative data were collected through the adoption of the Internal Audit System Adoption and Applicability Scale and the qualitative data were collected by a semi-structured interview form. It was understood that Quantitative data did not show normal distribution and the Mann Whitney U Test was used for comparisons of pair clusters, and the Kruskal Wallis H Test was used for comparisons of three or more clusters. In addition, the mean weight was calculated in order for the level of adoption and being applicable of the internal audit to be converted into verbal expression. Descriptive analysis and content analysis were used in qualitative data. According to the research results, the participants adopted the internal audit system to a great extent and found it applicabile in provincial national education directorates. Finally, a supervision model was created for purpose, structure and process dimensions for provincial national education directorates by integrating the opinions of the participants into the internal audit system.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİç denetimtr_TR
dc.subjectMaarif müfettişi
dc.subjectDenetim modeli
dc.subject.lcshEğitimtr_TR
dc.titleİç Denetim Sisteminin Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Örgütü Denetim Sistemine Uyarlanması ve Bir Model Önerisitr_TR
dc.title.alternativeAdaptation Of Internal Audit System To Sub-Provincial Supervisory System In The Ministry Of National Education And A Modal Proposaltr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı il milli eğitim müdürlükleri için çağdaş denetim yaklaşımlarına uygun bir denetim modeli sunmaktır. Bu modeli sunabilmek için iç denetim sisteminin benimsenme ve uygulanabilir bulunma düzeyi araştırılmıştır. Bunun yanında demografik değişkenler ile ilişkisine bakılarak; cinsiyet, yaş, kıdem, eğitim düzeyi, görev (meslek), branş, kurum ve çalıştığı yer değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırma karma araştırma yöntemi ile desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini Nevşehir ilinde MEB’e bağlı resmi kurum ve okullarda görev yapan 3576 öğretmen, 452 yönetici, 10 maarif müfettişi oluşturmaktadır. Veri toplama araçları araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Nicel veriler “İç Denetim Sisteminin Benimsenme ve Uygulanabilme Ölçeği” ile nitel veriler ise yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde nicel verilerin normal dağılım göstermediği anlaşılmış ve ikili küme karşılaştırmaları için “Mann Whitney U Testi”, üç veya daha fazla küme karşılaştırmaları için “Kruskal Wallis H Testi” kullanılmıştır. Ayrıca iç denetimin benimsenme ve uygulanabilme düzeyinin sözel anlatıma dönüştürülmesi için ortalama ağırlığı hesaplanmıştır. Nitel verilerin analiz edilmesinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların iç denetim sistemini büyük ölçüde benimsedikleri ve il milli eğitim müdürlüklerinde uygulanabilir buldukları görülmüştür. Ayrıca katılımcıların görüşleri iç denetim sistemine entegre edilerek, il milli eğitim müdürlükleri için amaç, yapı ve süreç boyutunda bir denetim modeli oluşturulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-0611-0193tr_TR
dc.subject.ericEğitim denetimitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record