Show simple item record

dc.contributor.advisorKıran, Sibel
dc.contributor.authorHalaç, Ali
dc.date.accessioned2019-06-18T13:34:06Z
dc.date.issued2019-06-18
dc.date.submitted2019-05-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7572
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to investigate the awareness level of employees about occupational health and safety (OHS) board in a hospital and characteristics of their working life. This descriptive type research conducted between 01.01.2016 and 01.04.2018. The study variables consist of 11 awareness questions about the working life characteristics of the employees, duties and responsibilities of OHS boards. Data about the variables were collected via self-reported questionnaires. In the research, 260 out of 333 employees were reached (78%). The mean age of the study group was 39.6 ± 8.5. It was determined that 85.3% of the employees had been trained about OHS Board. However, it was found that, the mean score of 11 questions on awareness level of employees about OHS Board and its duties was only 2.4 ± 2.9. When this score was ranked according to the profession, the order from higher to lower was as follows: Physicists, Biologist, Nurse, Chemist, Technician, Mailman, Physician, Engineer, Secretary and Technician. Awareness level about the OHS Board was found to be associated with in-service trainingand experience of near-miss accidents. Also usage of OHS services was also found to be associated with the awareness level of OHS board. In increasing the awareness level of the employees OHS Board, usage of OHS unit may also play a role in raising awareness. To have awareness about OHS Board and increasing the awareness about OHS procedures would both increase the functionality of the board and also enable employees to contribute to OHS services.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİş Sağlığı ve Güvenliğitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıptr_TR
dc.titleBir Hastane Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Hakkında Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetBu çalışmada, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulu bulunan bir hastanede, çalışanların İSG Kuruluna ait farkındalık düzeyleri ve çalışma yaşamı özelliklerinin incelenmesi amaçlandı. Tanımlayıcı olan bu araştırma, 01.01.2016 ve 01.04.2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma değişkenleri, çalışanların çalışma yaşamı özellikleri, İSG kurullarının görev ve sorumlulukları ile ilgili 11 farkındalık sorusundan oluşmaktadır. Değişkenlere ait veriler, çalışanların bildirimine dayalı anket aracılığıyla elde edildi. Araştırmada 333 çalışandan 260’ına ulaşıldı (% 78). Araştırma grubu yaş ortalaması 39.6 ± 8.5 idi. Çalışanların %85.3’ünün İSG Kurulu ile ilgili eğitim aldığı saptandı. İSG Kuruluna ait farkındalık düzeyinde 11 sorudan alınan puan ortalamasının yalnızca 2.4 ± 2.9 olduğu görüldü. Mesleki kökene göre İSG Kurulu ve görevleri konusunda farkındalık yüksekten düşüğe doğru sıralandığında, Fizikçi, Biyolog, Hemşire, Kimyager, Tekniker, Posta, Hekim, Mühendis, Sekreter, Teknisyen biçimindeydi. İSG Kurulunu hakkında farkındalık düzeyi, hizmet içi eğitim alma durumu ve ramak kala kaza deneyimi ile ilişkili bulundu. Ayrıca İSG biriminden yararlanma da farkındalık düzeyi ile ilişkili bulundu. Çalışanların İSG Kurulu farkındalık düzeylerinin artmasında, İSG biriminden yararlanma farkındalığı artırıcı rol oynayabilir. İSG Kurulu hakkında farkındalık sahibi olma ve İSG süreçleri ile ilgili farkındalık sağlanması hem İSG Kurul işlevselliğini destekleyecek hem de çalışanların İSG hizmetlerine katkı vermelerine olanak sağlayabilecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentHalk Sağlığıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-06-18T13:34:06Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-6964-5945tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record