Show simple item record

dc.contributor.advisorKınıklı, Gizem İrem
dc.contributor.authorAkıncı, İrem
dc.date.accessioned2019-05-27T08:12:13Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7377
dc.description.abstractThe aim of this study was to compare the isokinetic knee muscle strength between patients who had anterior cruciate ligament reconstruction (ACL-R) with autogenous hamstring tendon graft in long-term postoperative phase and healthy individuals of the same age, and to investigate the correlation between isokinetic muscle strength and quality of life, return to sport and daily living activities of patients with ACL-R. Twenty-three male patients aged 18- 40 years with at least postoperative 1 year and as 23 healthy male subjects as control group were included in the study. The muscular strength of the individuals assessed with ISOMED 2000 isokinetic dynamometer, quality of life assessed with Anterior Cruciate Ligament Quality of Life Questionnaire (ACL-QOL), return to sports assessed with Anterior Cruciate Ligament Return to Sport After Injury Questionnaire (ACL-RSI) and daily activities assessed with Forgotten Joint Score-12 (FJS-12). At angular velocities of 60°/s and 180°/s; hamstring muscle strength and endurance in ACL-R group were lower than the control group (p=0.035; p=0.029); at 60°/s angular velocity, there was no difference in the strength of quadriceps femoris muscle between the groups (p=0.173) and at 180°/s angular velocity, quadriceps femoris muscle endurance in ACL-R group was lower than control group (p = 0.036). In ACL-R group, ACL-QOL, ACL-RSI and FJS-12 scores were lower than in the literature. In ACL-R group, at 60°/s and 180°/s angular velocities, there was no correlation between quadriceps femoris and hamstring muscle strength and return to sports (ACL-RSI) scores (r=-0.269, p=0.215; r=-0.277, p=0.201; r=-0.231, p=0.288; r=-0.271, p=0.211). There was also no correlation between muscle strength and quality of life (ACL-QOL) scores (r=-0.034, p=0.879; r=-0.235, p=0.280; r=-0.024, p=0.914; r=-0.259, p=0.233); and daily living activity (FJS-12) scores (r=-0.333, p=0.121; r=-0.244, p=0.263; r=-0.083, p=0.706; r=-0.179, p=0.414). In conclusion, considering the long-term results of individuals after ACL-R; in the rehabilitation process, it is not enough to improve only muscle strength, but it is also necessary to encourage recreational athletes to be psychologically ready to return to sports, to improve their quality of life and to contribute to adaptation to daily life by minimizing joint awareness.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER İX SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiv TABLOLAR xv 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. ÖÇB Anatomisi 3 2.2. ÖÇB Biyomekaniği 4 2.3.ÖÇB Yaralanma İnsidansı 5 2.4. ÖÇB’nin Yaralanma Mekanizmaları 5 2.5. ÖÇB Risk Faktörleri 6 2.5.1. Çevresel Risk Faktörleri 6 2.5.2. Anatomik Risk Faktörleri 7 2.5.3. Hormonal Risk Faktörleri 9 2.5.4. Nöromusküler Risk Faktörleri 9 2.6. ÖÇB Yaralanması Sonrası Tedavi 10 2.6.1. Konservatif Tedavi 11 2.6.2. ÖÇB Rekonstrüksiyonu 12 2.7. İzokinetik Sistem 14 2.8. ÖÇB Rekonstrüksiyonu Sonrası Rehabilitasyon 15 2.9. Kasların ÖÇB İle İlişkisi 15 2.9.1. Hamstring Kaslarının ÖÇB İle İlişkisi 15 2.9.2. Quadriceps Femoris Kasının ÖÇB İle İlişkisi 16 2.10. ÖÇB Rekonstrüksiyonu Sonrası Kasların Kuvvet Gelişimi 16 2.11. ÖÇB Yaralanması ve Spora Dönüş 17 ix 2.12. ÖÇB Yaralanması ve Yaşam Kalitesi 19 2.13. ÖÇB Yaralanması ve Günlük Yaşam Aktiviteleri 20 3. GEREÇ VE YÖNTEM 21 3.1. Katılımcılar 21 3.2. Yöntem 22 3.2.1.Değerlendirme 22 3.2.2.Araştırmanın Modeli 22 4. BULGULAR 28 4.1. Tanımlayıcı Bulgular 29 4.1.1. Fiziksel Özellikler 29 4.1.2. Bireylerin Dominant ve Ameliyatlı Ekstremite Dağılımı 29 4.1.3. Bireylerin Yaralanma Sebebi ve Mekanizması 32 4.1.4. Bireylerin Tegner Aktivite Düzeyleri 33 4.1.5. ÖÇB-R Grubunun Yaşam Kalitesi, Spora Dönüş ve UES-12 Sonuçları 34 4.2. İzokinetik Kas Kuvveti Bulguları 34 4.2.1. ÖÇB-R ve Kontrol Grubunda Quadriceps Femoris ve Hamstring Kas Kuvveti Bulguları 34 4.2.2. ÖÇB-R ve Kontrol Grubunda H/Q Bulguları 35 4.2.3. Gruplar Arası İzokinetik Kas Kuvveti Bulgularının Karşılaştırılması 36 4.2.4. ÖÇB-R Grubunda Ameliyatlı Ekstremite ile Kontrol Grubunun Dominant Ekstremitesinin Karşılaştırılması 36 4.2.5. ÖÇB-R Grubunda Ameliyatlı Ekstremite ile Sağlam Ekstremitenin Karşılaştırılması 38 4.3. İzokinetik Kas Kuvveti ile Spora Dönüş, Yaşam Kalitesi ve Günlük Yaşam Aktivitesi Skorları Arasındaki İlişki 39 4.4. ACL-RSI, ACL-QOL ve UES-12 Ölçekleri Arasındaki İlişki 40 5. TARTIŞMA 42 5.1. Fiziksel Özellikler ve Sosyodemografik Bilgiler 42 5.2. İzokinetik Kas Kuvveti 43 5.2.1. Hamstring Kas Kuvveti Bulguları 43 5.2.2. M. Quadriceps Femoris Kas Kuvveti Bulguları 45 5.2.3. Hamstring/Quadriceps femoris Oranı 47 x 5.3. ÖÇB Yaralanması Sonrası Spora Dönüş, Yaşam Kalitesi ve Günlük Yaşam Aktivitelerine Adaptasyon Ölçeği (ACL-RSI, ACL-QOL ve UES-12) 48 5.3.1. Spora Dönüş (ACL-RSI) 48 5.3.2. Yaşam Kalitesi (ACL-QOL) 51 5.3.3. Günlük Yaşam Aktiviteleri (UES-12) 52 5.3.4. Spora Dönüş, Yaşam Kalitesi ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Arasındaki İlişki 54 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 57 7. KAYNAKLAR 59 8. EKLER EK 1. Etik Kurul Onay Belgesi EK 2. Aydınlatılmış Onam Formu EK 3. Araştırma İzin Belgesi EK 4. Tezden Üretilmiş Poster Sunumu-1 EK 5: Tezden Üretilmiş Poster Sunumu-2 EK 6. Tezden Üretilmiş Poster Sunumu-3 EK 7. Değerlendirme Formu EK 8. Tegner Aktivite Düzeyi Ölçeği EK 9. ACL-QOL Anketi EK 10. ACL-RSI Ölçeği EK 11. UES-12 Ölçeği EK 12. Dijital Makbuz ve Orjinallik Ekran Çıktısı 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectÖn Çapraz Bağ, Kas Kuvveti, Yaşam Kalitesi, Spora Dönüş, Eklem Farkındalığıtr_TR
dc.titleÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONU GEÇİREN REKREASYONEL SPORCULARDA İZOKİNETİK DİZ KAS KUVVETİNİN YAŞAM KALİTESİ, SPORA DÖNÜŞ VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ İLE İLİŞKİSİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, hamstring tendon otogrefti ile ön çapraz bağ cerrahisi (ÖÇB-R) geçirmiş, cerrahi sonrası uzun dönemde rekreasyonel sporcularda izokinetik diz kas kuvvetini aynı yaştaki sağlıklı kişilerle karşılaştırmak ve ÖÇB-R geçiren bireylerin izokinetik kas kuvveti ile yaşam kalitesi, spora dönüş ve günlük yaşam aktiviteleri puanları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya ÖÇB-R grubu olarak; ÖÇB-R sonrası en az 1. yılı dolmuş olan, 18-40 yaşları arasında 23 erkek birey ve kontrol grubu olarak aynı yaştaki 23 sağlıklı erkek birey dahil edildi. Bireylerin kas kuvveti ISOMED 2000 izokinetik dinamometre ile, yaşam kalitesi Ön Çapraz Bağ Yaşam Kalitesi Ölçeği (ACL-QOL) ile, spora dönüşü Ön Çapraz Bağ Yaralanması Sonrası Spora Dönüş Ölçeği (ACL-RSI) ile, günlük yaşam aktiviteleri ise Unutulan Eklem Skoru Anketi (UES-12) ile değerlendirildi. ÖÇB-R grubunda hamstring kas kuvveti ve enduransı 60°/s ve 180°/s açısal hızlarında kontrol grubuna göre daha düşüktü (p=0,035; p=0,029); gruplar arasında 60°/s açısal hızda, quadriceps femoris kas kuvveti açısından fark yoktu (p=0,173); 180°/s açısal hızda ise, ÖÇB-R grubunda quadriceps femoris kas enduransı kontrol grubuna göre daha düşüktü (p=0,036). ÖÇB-R geçiren bireylerin ACL-QOL, ACL-RSI ve UES-12 ölçeklerinden aldıkları puanlar literatürdeki örneklerinden daha düşüktü. ÖÇB-R grubunda 60°/s ve 180°/s açısal hızlarda, quadriceps femoris ve hamstring kas kuvveti ile spora dönüş (ACL-RSI) puanları arasında (r=-0,269, p=0,215; r=-0,277, p=0,201; r=-0,231, p=0,288; r=-0.271, p=0,211); yaşam kalitesi (ACL-QOL) puanları arasında (r=-0,034, p=0,879; r=-0,235, p=0,280; r=-0,024, p=0,914; r=- 0,259, p=0,233) ve günlük yaşam aktiviteleri (UES-12) puanları arasında (r=-0,333, p=0,121; r=-0,244, p=0,263; r=-0,083, p=0,706; r=-0,179, p=0,414) ilişki bulunmadı. Sonuç olarak, ÖÇB-R sonrası bireylerin uzun dönem sonuçları düşünüldüğünde; rehabilitasyon sürecinde, yalnızca kas kuvvetini geliştirmek yeterli değildir, bunun yanı sıra rekreasyonel spor yapan bireyleri spora dönüşe psikolojik olarak hazır olmaları için teşvik etmek, yaşam kalitelerini arttırmak ve eklem farkındalığını en aza indirerek günlük yaşama adaptasyonlarına katkıda bulunmak da gereklidir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-05-27T08:12:13Z
dc.identifier.ORCID0000-0001-5176-0147tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess