Show simple item record

dc.contributor.advisorGÜNAYDIN, Gürcan
dc.contributor.authorMALEKGHASEMI, Somaiyeh
dc.date.accessioned2019-05-10T08:08:20Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-04-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7096
dc.description.abstractIt is well known that inflammation is effective in the development of prostate cancer. Macrophages in the tumor microenvironment are either anti-inflammatory M2-type that help tumor growth or pro-inflammatory M1-type that play an important role in the recognition and destruction of cancer cells. Inflammatory cytokines such as IL-10, TGFβ, IL-6 and IL-8 that are produced from TAMs in the tumor microenvironment facilitate the development and metastasis of cancer cells. The higher number of TAMs is commonly obsereved in tumors with poor prognosis. Therefore, control and regulation of TAMs play a key role in the prognosis of tumors. Various Toll Like Receptor (TLR) agonists are used in clinical applications because they can direct the immune response against the tumor. Soluble factors released from the tumor are known to be effective in transformation to TAMs. However, the effects of soluble factors released from prostate cancer cells on macrophage polarization are not well known. Therefore, in our study, the effects of factors released from prostate cancer cells which were treated with TLR 4 and TLR 8 agonists on the differentiation of macrophages were investigated. In addition, phagocytosis functions of macrophages as well as cytokines released from macrophages were evaluated. We found that THP1 cells showed decreased expression of CD206 in the presence of the supernatant from PC3 cells treated with TLR4 and TLR8 agonists. In these cells, the inflammatory cytokines IL-1α, IL-1β, TNFα, IFNγ and GM-CSF were increased. In these conditions, the phagocytosis capacity increased in the THP-1 cells and the cell cycle of these cells showed the G0 / G1 phase.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKİR MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İ.ÇİNDEKİLER ix 1.GİRİŞ 1 2.GENEL BİLGİLER 3 2.1.Monosit ve Makrofaj Gelişimi 3 2.2.Makrofaj Polarizasyonu 4 2.3.Tümör ile ilişkili makrofajlar (TAM'lar) 6 2.3.1.TAM'ların Kaynağı 7 2.3.2.Kanser ve TAM'lar Arasındaki İlişki 9 2.3.3.TAM’ların Metabolizma ve Aktivasyon Yolları 10 2.3.4.TAM’ların Kanser Tanısında Biyobelirteç Olarak Kullanılması 12 2.3.5.TAM’ların İmmünoterapi olarak Kullanılması Yaklaşımları 12 2.3.6.TAM'larin Aktivasyonun Hedeflenmesi 14 2.3.7.TAM'ların Tümöre Karşı Yeniden Programlanması 15 2.4.Toll Like Reseptörler 15 2.4.1.TLR’nin Yapısı ve Fonksiyon 17 2.4.2.TLR’ de Sinyal İletimi 17 2.4.3.TLR ve Kanser 19 2.4.4.TLR Agonistleri 23 x 2.5.Prostate Kanseri 24 2.5.1.Prostat Kanserinde TLR Ekspresyonu 26 2.5.2.Prostat Kanserinde TLR Sinyal İletimi 28 3.GEREÇ VE YÖNTEM 31 3.1.Hücre Kültürü 32 3.2. TLR Agonistleri ile Hücrelerin Aktivasyonu 33 3. 3.THP-1 Hücrelerinin Morfolojik İncelenmesi 33 3.4.THP-1 hücrelerinin Makrofaj Polarizasyonun Akım Sitometri Yöntemiyle Belirlenmesi 33 3.5.Sitokin Salınımın Değerlendirilmesi 33 3.6.Makrofajlarda Fagositoz Aktivitesinin Değerlendirilmesi 34 3.7. Hücre Proliferasyonu ve Hücre Döngüsünün Değerlendirilmesi 34 3.8. Annexin V ile Erken Apoptozisin Değerlendirilmesi 35 3.9. İstatistik Analiz 35 4.BULGULAR 36 4.1. Prostat Kanseri Hücre Kültür Süpernatanlarının THP1 Monositik Hücrelerinin Morfolojisi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi 36 4.2.Prostat Kanser Hücre Kültür Süpernatanlarının THP1 Hücrelerinin Yüzey Belirteçlerine Etkisinin Değerlendirilmesi 40 4.3. Prostat Kanser Hücre Kültür Süpernatanlarının THP1 Monositik Hücrelerinden Sitokin Salınımına Etkisinin Değerlendirilmesi 48 4.4. Prostat Kanser Hücre Kültür Süpernatanlarının THP1 Hücrelerinin Fagositozuna Olan Etkisinin Etkisinin Değerlendirilmesi 50 4.5. Prostat Kanser Hücre Kültür Süpernatanlarının THP1 Hücrelerinde Hücre Siklusuna Etkisinin Değerlendirilmesi 52 4.6. Makrofajların, Prostat Kanser Hücrelerinde Apoptozise olan Etkisinin Değerlendirilmesi 55 xi 5.TARTIŞMA 55 6.SONUÇLAR VE ÖNERİLER 62 7.KAYNAKLAR 64 8. EKLER Ek-1 Tez Çalışması Etik Kurul İzni Ek-2 Tez Çalışması Orjinallik Raporu Ek-3 Dijital Makbuz 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherKanser Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectProstat kanseritr_TR
dc.subjectMakrofajtr_TR
dc.subjectTümör ile ilişkili makrofajlartr_TR
dc.subjectToll like reseptörlertr_TR
dc.titleProstat Kanserinde Tlr Agonistlerinin M1, M2 Makrofaj Polarizasyonunda Rolütr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetProstat kanserinin gelişiminde inflamasyonun etkili olduğu çok iyi bilinmektedir. Tümör mikroçevresinde bulunan makrofajlar pro-inflamatuvar ve tümöre karşı M1 tipi veya tümör gelişimine yardımcı olan M2 tipindeki makrofajlardır. Tümör mikroçevresinde bulunan M2 tipi makrofajlardan gelişen TAM’lardan salınan IL-10 TGFβ, IL-6 ve IL-8 gibi inflamatuvar sitokinler kanser hücrelerinin gelişimini ve metastazını kolaylaştırırlar. TAM’lar, bir çok tümörde yoğun olarak bulunur ve tümörü infiltre eden TAM’ların sayısı ile hastalığın kötü prognozunun ilişkili olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle TAM’ların kontrolü ve regülasyonu tümörlerin prognozunda anahtar rol oynar. Çeşitli Toll Like Reseptör (TLR) agonistleri, tümöre karşı immün yanıtı yönlendirebildiği için klinik uygulamalarda kullanılmaktadır. Tümörden salınan soluble faktörlerin, TAM’lara dönüşümde etkili olduğu bilinmektedir. Fakat prostat kanseri hücrelerinden salınan soluble faktörlerin makrofaj polarizasyonuna olan etkileri çok iyi bilinmemektedir. Bu nedenle çalışmamızda, TLR4 ve TLR 8 agonistleriyle uyarılmış prostat kanser hücrelerinden salınan faktörlerin makrofajların farklılaşmasına olan etkileri araştırılmıştır. Bunun yanı sıra makrofajlardan salınan sitokinler ve makrofajların fagositoz fonksiyonları değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarımız, THP-1 hücrelerinin TLR4 ve TLR8 agonistleri ile uyarılmış PC3 hücre kültür süpernatanları varlığında CD206 yüzey ekspresyonunun azaldığını göstermiştir. Bu hücrelerde inflamatuvar sitokinlerden özellikle IL-1α, IL-1β, TNFα, IFNγ ve GM CSF salınımının arttığı bulunmuştur. Bu koşullardaki THP 1 hücrelerinde fagositoz kapasitesinin arttığı ve hücre siklusunun G0/G1 fazını gösterdiği bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Onkolojitr_TR
dc.contributor.authorID10215054tr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2021-05-11T08:08:20Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess