Show simple item record

dc.contributor.advisorUzun, Şennurtr_TR
dc.contributor.authorBuz Baydilli, Meltemtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T07:16:00Z
dc.date.available2015-10-14T07:16:00Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/660
dc.description.abstractCatheterization of a central vein allows anesthesiologists to monitor central venous pressure, manage fluid administration when large shifts are expected and aspiration of venous air embolus from the entrance of right atrium. In our operating rooms right subclavian vein is preferential because it is far from surgical field in neurosurgery patients and easy to reach. Positioning the catheter tip accurately is essential for effective use, measuring central venous pressure exactly and avoiding complications. ECG guidance is a well-known and widely used technique for this purpose. In this retrospective study we reported 1017 catheterization procedures to summarize the complications of subclavian vein catheterization and the effectiveness of intracardiac electrocardiographic guidance for positioning the catheter tip acurrately. After gaining Hacettepe University Non-Interventional Researches Ethics Commitee approval, subclavian vein cannulations done in three operating rooms over the period of 9 years (January 2004 to October 2013) were retrospectively evaluated for side of insertion, number of attempts of puncture, arterial puncture as well as the malpositions and mechanical complications on the records of post procedural chest X-ray. The records were also evaluated for the experience of the operator performing cannulation and relationship between experience of operator to complications and malpositions of catheter. Chi-square test was applied to evaluate the statistical significance. P < 0.05 was significant. Over nine years period 1364 subclavian vein catheterizations were performed. 178 of patients under age of 18. 69 of them were not evaluated because of incomplete records. 1017 catheterizations were evaluated. 962 catheterizations were performed with endovascular electrocardiographic guidence. 52 complications in 50 patients were recorded. The overall complication rate is 4,91%. Pneumothorax was recorded in 1 patient (0,09 %) and in 5 (0,5%) patients arterial puncture was v recorded. Malpositions were recorded in 6 patients (0,58%) and in 5 of them intracardiac electrocardiogram was used. In 957 patients catheter tip is located in the entrance of right atrium. In 109 catheterizations arrhythmia was unseen. The percent of males that have no arrhythmias was statistically significant from females (53%, 47% respectively; p=0,037). Arithmetic mean of number of punctures between fellows and residents are 1, 19±0,52 and 1, 20±0,55 respectively. The difference between the numbers is not statistically significant (p=0,674). There is statistical significance between fellows and residents who left catheterization to a more experienced anesthesiologist (p=0,007). In this study endovascular electrocardiogram is found effective for accurate positioning of catheter tip in subclavian vein catheterization. According to this study and data from literature the most procedural complication of subclavian vein catheterization is arterial puncture. Number of puncture attempts and complications are independent from the experience of performer. The more the anesthesiologists’ experience is the need to leave the catheterization to a more experienced one decreases. Difference of arrhythmia between males and females is probably depends on the difference of heights between genders. The complication rate is similar between genders.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectCentral venous catheterizationtr_TR
dc.titleHacettepe Üniversitesi Beyin Cerrahi Ameliyathanelerinde Intrakardiyak Elektrokardiyografi Kılavuzluğu ile Yapılan Subklavian Ven Kateterizasyonu Işlemlerinin Retrospektif Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/1025tr_TR
dc.contributor.departmentoldAnesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetSantral ven kateterizasyonu; santral venöz basıncın izlenmesine, büyük sıvı kayıpları beklenen durumlarda sıvı yönetiminin düzenlenmesine ve venöz hava embolisinin sağ atrium girişinden aspire edilmesine olanak sağlar. Erişim kolaylığı ve cerrahi sahadan uzak olması nedeniyle ameliyathanemizde kranial cerrahi yapılan hastalarda sağ subklavian ven tercih edilmektedir. Kateter ucunun doğru yerleşimi; kateterin efektif kullanımı, santral venöz basıncın doğru ölçülmesi ve komplikasyonlardan kaçınma açısından vazgeçilmezdir. Hacettepe Üniveristesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu onayı alındıktan sonra hasta kayıtlarından üç ameliyathenede dokuz yıllık süre boyunca (Ocak 2004-Ekim 2013) 18 yaş üstü hastalara uygulanan 1017 subklavian ven kateterizasyonu, komplikasyon sıklığı ve kateter ucunun doğru yerleştirilmesinde intrakardiyak elektrokardiyografinin etkinliğinin değerlendirilmesi amacı ile incelenmiştir. Hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı ile kateterizasyon yapan kişinin değişmesi, arter ponksiyonu, kateterizasyon sahasının değişmesi, kateterin takılamaması, kateter ucunun malpozisyonu ve pnömotoraks gelişmesi gibi perioperatif komplikasyonlar değerlendirilmiştir. İşlemi gerçekleştiren kişinin tecrübesinin komplikasyonlar üzerine etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. İstatistiksel değerlendirme ki-kare testi ile yapılmış ve p< 0,05 anlamlı kabul edilmiştir. Ocak 2004-Ekim 2013 arasında toplam 1364 subklavian ven kateterizasyonu uygulanmış 178 hasta 18 yaş altı olması, 69 hasta kayıtlardaki eksiklikler nedeni ile çalışma dışı bırakılmıştır. Endovasküler elektrokardiografi kılavuzluğunda 962 kateterizasyon uygulanmıştır. 50 hastada 52 komplikasyon geliştiği kaydedilmiş ve toplam komplikasyon oranı %4,91 bulunmuştur. 1 hastada pnömotoraks (%0,09), 5 hastada arteriyel ponksiyon (%0,5) kaydedilmiştir. 6 hastada kateter ucu malpozisyonu tespit edilmiştir (%0.58). Bu hastaların beşinde intrakardiak iii elektrokardiyografi kullanılmıştır. 109 hastada kateterizasyon sırasında aritmi gözlenmemiştir. Aritmi gözlenmeyen erkek ve kadın hastaların yüzdeleri farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (erkek: 53%, kadın:47%; p=0,037). Uzman ve asistanların iğne girişi ortalamaları sırasıyla 1,19±0,52 ve 1,20±0,55 olmuştur. İğne girişi ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0,674). Uzmanlar ve asistanlar arasında kateterizasyonun daha tecrübeli birine bırakılma oranları farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,007). Bu çalışmada endovasküler elektrokardiyografi, subklavian ven kateterizasyonunda kateter ucunun yerinin doğru belirlenmesinde etkili bulunmuştur. Bu çalışmaya ve literatürde yayınlanan bilgilere göre subklavian ven kateterizasyonunun en sık komplikasyonu arteriyel ponksiyondur. İğne girişi sayısı ve komplikasyon oranları uygulayıcının tecrübesinden bağımsız bulunmuştur. Uygulayıcının tecrübesi arttıkça kateterizasyonu daha tecrübeli bir anesteziste devretme ihtiyacı azalmaktadır. Aritmi görülme oranları farkı cinsiyetler arası boy ortalamaları farkına bağlı olabilir. Cinsiyetler arasında komplikasyon oranları benzer bulunmuşturtr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record