Show simple item record

dc.contributor.advisorRüzgar Kayıran, Necla
dc.contributor.authorErboğa, Abdulvehap
dc.date.accessioned2019-03-15T11:24:59Z
dc.date.issued2019-01-18
dc.date.submitted2019-01-18
dc.identifier.other10232734
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6190
dc.description.abstractx ABSTRACT ERBOĞA, Abdulvehap. Objectıve Analysıs In Paıntıng Surfaces,Thesıs Of Master’s Degree, Ankara, 2019. The research in the works of art carried out within the scope of this thesis called "Object Analysis on the Painting Surface" analyzes the objects and art elements that an artist uses as materials in the work of art. The fictional forms in the works of emotion thought concepts have been researched by considering the elements of art, color, form etc. and the individual social relations. The development of industrial in the time, science and technology over-production and consumption-relatedb objects has become the focus of the works of art. It is observed that how the individual-society relations evolved with these developments and in what way the artists express their emotions and thoughts in such a situation through which object, color and form and how it transforms into a work of art. The analysis of this change on the picture surfaces is evaluated through personal studies and the relation between object and image is questioned. Keywords Picture, Object, Form, Effect, Imagetr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY iv BİLDİRİM v YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI vi ETİK BEYAN vii TEŞEKKÜR viii ÖZET ix ABSTRACT x GÖRSELLER DİZİNİ xii II. BÖLÜM xii III. BÖLÜM xiii GİRİŞ 1 1.BÖLÜM 3 1.Nesne 3 2. Nesne Anlam İlişkisi 3 2. BÖLÜM 8 1.Nesne ve Anlam İlişkisi Bağlamında Sanatçı ve Yapıtları 8 2.BÖLÜM 20 1.Nesneleri Anlamlandırma 20 SONUÇ 28 KAYNAKÇA 29 EK1. TURNİTİN RAPORU 30 1.ÖZGEÇMİŞ 317tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectResimtr_TR
dc.subjectNesne
dc.subjectForm
dc.subjectEtki
dc.subjectİmge
dc.titleResim Yüzeyinde Nesne Çözümlemeleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetix ÖZET ERBOĞA, Abdulvehap. Resim Yüzeyinde Nesne Çözümlemeleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. “Resim Yüzeyinde Nesne Çözümlemeleri” adlı bu tez kapsamında yapılan sanat çalışmaları, materyal olarak nesneleri ve resimsel öğeleri çözümlemektedir. Sanatçıların, yapıtlarında uyguladıkları; nesne, renk, biçim gibi sanat öğeleri ile birey-toplum ilişkilerini göz önünde bulundurarak, duygu düşünce kavramlarına yönelik kurgular araştırılmıştır. Öte yandan sanat yapıtında sanatçının kullandığı materyallerin ne anlam ifade ettiği, kurguladığı nesne ve biçimler üzerinden araştırılması, sanatın, tarih boyunca ilgilendiği temel konu olmuştur. Zaman içinde gelişen sanayi, bilim ve teknoloji aşırı üretim ve tüketim çağındaki nesnelerin kullanılış biçimleri yine sanat eserlerinin odağındaki bir konu olagelmiştir. Birey-toplum ilişkilerinin bu gelişmeler ile nasıl evirildiğini, sanatçıların böyle bir durum içerisinde duygu ve düşüncelerini hangi nesne, renk, biçim ile ne şekilde ifade edeceği ve nasıl bir sanat yapıtına dönüştürdüğü değişen sanat olguları içerisinde gözlenmektedir. Bu değişimin resim yüzeylerindeki çözümlemeleri, kişisel çalışmalar üzerinden değerlendirilip, nesne-imge arasındaki ilişki sorgulanmaktadır. Anahtar Sözcükler Resim, Nesne, Form, Etki, İmgetr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.contributor.authorID10232734tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-03-15T11:24:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record