Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzmen, Füsun
dc.contributor.authorİbrahimli, Nurlana
dc.date.accessioned2019-03-05T12:43:09Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-02-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6082
dc.description.abstractImmune system cells and released cytokines in tumor microenvironment have a very important role in cancer prognosis. Also, T-helper 17 (Th17) cells have been frequently found in many tumors microenvironment and their effects on the clinical outcomes are not fully understood. The aim of this study was to evaluate serum levels of Th17 related cytokines IL-17A, IL-21, and IL-22 and their correlation with clinicopathologic parameters of colorectal cancer. 40 (19F) patients with colorectal cancer and 40 (18F) healthy controls included in the study. Preoperative blood samples were collected from the patients for measurement of IL-17A, IL-21 and IL-22 serum levels (pg/ml) using ELISA and the results were compared with the levels in healthy controls. Correlation between serum interleukin levels and stage, differentiation, lymph node invasion, perineural and lymphovascular invasions, the presence of metastasis were also evaluated. IL-17A, IL-21 and IL-22 levels as pg/ml were 3,11 (2,99-3,73), 108,3 (11,9-1394) ve 38,8 (38,4-42,9) respectively in patients with colonic cancer. Whereas, they were 1,3 (0,7-6,2), 123,12 (61,8-1157,6) ve 15,44 (0,15-143,9) pg/ml respectively in healthy controls. IL-17A and IL-22 were found to be increased significantly in patients with colorectal cancer (p<0.001).The cut-off value for the significance of IL-17A was found to be 2,755 pg/ml and cut-off value for IL-22 was found to be 35.63 pg/ml. Any values over these were found to be correlated with colonic cancer (p<0.001). We couldn't find any correlation between interleukin expression levels and tumor differentiation, Modified Astler-Coller, the presence of lymph nodes metastasis, lymphovascular invasion, perineural invasion, and di stant metastasis. In conclusion, systemic expression of IL-17A and IL-22 increases in patients with colorectal cancer. Therefore, patients with increased serum levels of IL-17A and IL-22 should be evaluated further for colorectal cancer.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Tümör ve Mikroçevre İlişkisi 3 2.2. Th17 Hücreleri 6 2.3. Kolon Kanseri ile IL-17 İlişkisi 9 2.4. Kolon Kanseri ile IL-21 İlişkisi 12 2.5. Kolon Kanseri ile IL-22 İlişkisi 14 2.6. Kolon Anatomisi Ve Kolon Kanseri 16 2.6.1. Kolon Kanseri 17 2.6.2. Kolon Kanseri ve İmmün Sistem İlişkisi 17 2.6.3. Kolon Kanseri Patolojisi 19 3. BİREYLER ve YÖNTEMLER 23 3.1. Hastalar ve Kontrol Grubu 23 3.2. Kan Örneğinden Serum Ayrılması 23 3.3. ELISA Testi 24 3.3.1. IL-17A ELISA Protokolü 24 3.3.2. IL-21 ELISA Protokolü 25 3.3.3. IL-22 ELISA protokolü 26 3.4. İstatistik Analiz 28 4. BULGULAR 29 4.1. Hasta ve Kontrol Grubunun Dağılımı 29 4.2. IL-17A, IL-21 ve IL-22 Serum Düzeylerinin Gruplara Göre Dağılımı 29 4.3. IL-17A, IL-21 ve IL-22 Serum Düzeylerinin Hasta Klinikopatolojik Bulguları ile İlişkisi 33 4.3.1. Diferansiyasyon ile Sitokinlerin Serum Düzeyleri arasındaki ilişki 35 4.3.2. Tümör Evresi ile Sitokinlerin Serum Düzeyleri arasındaki ilişki 37 4.3.3. Patolojik Lenf Nodu (PLN) ile Sitokinlerin Serum Düzeyleri arasındaki ilişki 39 4.3.4. Perinöral invazyon ile Sitokinlerin Serum Düzeyleri arasındaki ilişki 43 4.3.5. Lenfovasküler İnvazyon ile Sitokinlerin Serum Düzeyleri arasındaki ilişki 45 4.3.6. Metastaz ile Sitokinlerin Serum Düzeyleri arasındaki ilişki 48 5. TARTIŞMA 49 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 53 7. KAYNAKLAR 55 8.EKLER EK-1. Tez Çalışması Etik Kurul İzni EK-2. Tez Çalışması Orijinallik Raporu EK-3. Dijital Makbuz 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTh17, IL-17A, IL-21, IL-22, kolorektal kansertr_TR
dc.titleKolorektal Kanserlerde Th17 İlişkili IL-17, IL-21 ve IL-22 Sitokinlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTümör mikroçevresinde bulunan immün sistem hücreleri ve salgıladıkları sitokinler, tümörün immün fenotipini belirlerler ve kolorektal kanser prognozunda çok önemli bir role sahiptirler. Th17 hücreleri de birçok tümör mikroçevresinde bulunur ve klinik veriler üzerine etkileri tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı Th17 ilişkili IL-17A, IL-21, IL-22 sitokinlerinin serum düzeylerini ve bunların klinikopatolojik parametrelerle olan korelasyonunu incelemektir. 40 (19K) kolorektal kanser hastası ve 40 (18K) sağlıklı kontrol araştırmaya dahil edildi. Hastalarda ameliyat öncesi kan örnekleri alınarak ELISA testi ile IL-17A, IL-21 ve IL-22 serum düzeyleri (pg/ml) ölçüldü ve kontrol grubu ile karılaştırıldı. Serum düzeyleri ile evre, diferansiyasyon, lenf nodu tutulumu, perinöral invazyon, lenfovasküler invazyon ve metastaz arasındaki korelasyon incelendi. Hasta grubunda IL-17A, IL-21 ve IL-22 serum düzeyleri sırasıyla 3,11 (2,99-3,73), 108,3 (11,9-1394) ve 38,8 (38,4-42,9) pg/ml olarak bulundu. Kontrol grubunda ise sitokin düzeyleri IL-17A, IL-21 ve IL-22 için sırasıyla 1,3 (0,7-6,2), 123,12 (61,8-1157,6) ve 15,44 (0,15-143,9) pg/ml olarak saptandı. IL-17A ve IL-22 serum düzeyleri hasta grubunda belirgin artmıştı ve bu sonuç istatistiksel olarak da anlamlıydı (p<0.001). Eşik-değeri olarak ise IL-17A için 2,755 pg/ml ve IL-22 için ise 35,63 pg/ml olarak bulundu. Bu düzeylerin üzerindeki herhangi bir değerin kolorektal kanser ile ilişkili olabileceği düşünüldü (p<0.001). Biz IL-17A, IL-21 ve IL-22 hasta serum düzeyleri ile diferansiyasyon, Modifiye Astler Coller sınıflaması, lenf nodu tutulumu, lenfovasküler invazyon, perinöral invazyon ve uzak metastaz arasında herhangi bir korelasyon saptayamadık. Sonuç olarak IL-17A ve IL-22 sitokinlerinin sistemik ekspresyonu, kolorektal kanser hastalarında artmaktadır. Bu nedenle artmış IL-17A ve IL-22 serum düzeyi saptanan hastalar, kolorektal kanser açısından araştırılmaya aday olabilirler.tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Onkolojitr_TR
dc.contributor.authorID10238887tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record