Show simple item record

dc.contributor.advisorHorata , Osman
dc.contributor.authorKoşar , Burcu
dc.date.accessioned2019-03-04T08:20:15Z
dc.date.issued2019-02-26
dc.date.submitted2019-01-24
dc.identifier.citationKoşar,B.(2019). Mahmȗd Fâ’iz Dîvânı (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım). (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniv. SBE. Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6030
dc.description.abstractDivans which provide the existence and continuity of Turkish poetry are one of the basic works that form the sources of Turkish literature. Mahmud Fa’iz who among the 19th century poets, and his Divan make up the subject of tihs thesis work. It consists of introduction and three chapters. It was given Information about 19th century classical Turkish poetry. In the first chapter, the form, language and concent of the Divan are examined. In the third chapter, the transcribed text of the Divan is given. As a result of the researches, it was determined that the two odes of the Mahmud Fa’iz’s Divan were included in the odes of Kerküklü Fa’iz, who was one of the 19th century poets of the sam epen name. İt could not be clarified at this stage of the study which odes belong to Fa’iz. Which tihs study, Mahmud Fa’iz, one of the nineteenth-century poets, and his Divan are introduced to Turkish literature and contributed the history of literature.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY…………………………………………………………………...i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI…………………..........ii ETİK BEYAN………………………………………………………………………..iii ÖZET………………………………………………………………………………...iv ABSTRACT……………………………………………………………………….....v İÇİNDEKİLER……………………………………………………………………....vi KISALTMALAR DİZİNİ………………………………………………………….....viii ÖN SÖZ……………………………………………………………………………....ix GİRİŞ: XIX. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI………………………………..1 1.BÖLÜM: FÂ’İZ’İN HAYATI VE ESERLERİ……………………………………...6 1.1. HAYATI…………………………………………………………………............6 1.2. ESERLERİ………………………………………………………………..........9 2.BÖLÜM: DÎVÂN’IN İNCELENMESİ…………………………………………....11 2.1. NAZIM TEKNİĞİ………………………………………………………...........11 2.1.1. Nazım Şekilleri …………………………………………………….............11 2.1.1.2. Kasideler……………………………………..………............................12 2.1.1.3. Gazeller………………………………………………...…......................17 2.1.1.4. Tahmisler………………………………………………….......................20 2.1.1.5. Diğer Nazım Şekilleri…………………………………….......................21 2.1.2. Ahenk Unsurları……………..…………………………….………............24 2.1.2.1 Vezin……………………………………………….….............................24 2.1.2.2 Kafiye ve Redif…………………………………..……...........................28 2.1.2.3. Söz ve Ses Tekrarları…………………………….……….....................30 2.2. ÜSLUP…………………………………………...…………………………....35 2.3. MUHTEVA………………………………………………………………….....41 2.3.1. Aşk………………………………………………………………….............41 2.3.1.1. Âşık……………………………………………….………......................46 2.3.1.2. Sevgili…………………………………….………………......................51 2.3.1.3.Rakip……………………………………………....................................59 2.3.2. Dinî ve Tasavvufi Unsurlar……………………………………….............61 2.3.3. Sosyal Hayat …………………………………………….........................68 2.3.4. Tabiat …..………………………………..………………………...............78 2.4. ETKİLENDİĞİ ŞAİRLER……………………………………………............82 SONUÇ……………………………………………………………………………. 84 3. BÖLÜM: MAHMÛD FÂ’İZ DÎVÂNI…………………………………………….86 3.1. METNİN HAZIRLANMASINDA TAKİP EDİLEN METOD…………......... 86 3.2. TRANSKRİPSİYON (ÇEVİRİ YAZI) ALFABESİ…………………..…....... 87 3.3. METİN TESPİTİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR……………………….......... 88 3.4. MAHMÛD FÂ’İZ DȊVÂNI (TRANSKRİPSİYONLU METİN)……….......... 89 KAYNAKÇA……………………………………………………………………......193 EK KAYNAKÇA…………………………………………………………………...197 EKLER……………………………………………………………………………..198 EK 1. MAHMÛD FÂ’İZ DȊVÂNI (TIPKIBASIM METİN)…………………..... ..198 Ek 2. ORİJİNALLİK RAPORU……………………………………………......... 284 Ek 3. ETİK KOMİSYON MUAFİYETİ FORMU…………………………….......286tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDivan Edebiyatı
dc.subjectXIX. Asır
dc.subjectDivan Şiiri
dc.subjectFâ’iz Dîvânı
dc.titleMahmȗd Fâ’iz Dîvânı (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım)tr_TR
dc.title.alternativeThe Divan of Mahmȗd Fâ’iz (Examination-Text-Facsimile)eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKlasik şiirin mevcudiyetini ve sürekliliğini sağlayan divanlar eski Türk edebiyatının kaynaklarını oluşturan temel eserlerden biridir. Bu tez çalışmasının konusunu XIX. yy. şairlerinden Mahmȗd Fâ’iz ve Dîvânı oluşturmaktadır. Tez, giriş ve üç bölümden meydana gelmiştir. Girişte, XIX. yy. Klasik Türk şiiri hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde Mahmȗd Fâ’iz’in hayatı ve eserleri açıklanmıştır. İkinci bölümde Dîvân’ın biçim, dil ve muhteva özellikleri verilmiştir. Üçüncü bölümde ise Dîvân’ın transkripsiyonlu metni verilmiştir. Araştırmalar neticesinde Mahmȗd Fâ’iz Dîvânı’nda yer alan iki kasidenin Fâ’iz ile aynı mahlaslı XIX. yy. şairlerinden Kerküklü Fâ’iz’in kasideleri içerisinde de yer aldığı saptanmıştır. Kasidelerin hangi Fâ’iz’e ait olduğu çalışmanın bu aşamasında netlik kazanamamıştır. Bu çalışma ile XIX. yy. şairlerinden Mahmȗd Fâ’iz ve Dîvân’ı Türk edebiyatı alanına kazandırılmış ve edebiyat tarihine katkı sağlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record