Show simple item record

dc.contributor.advisorSarıcaoğlu, Fatma
dc.contributor.authorBüyükakkuş, Berkem
dc.date.accessioned2019-02-18T08:58:47Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-12-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5911
dc.description.abstractPostoperative poor pain control is an important cause of late discharge and rehabilitation after arthroscopy. In treatment, Intraarticular drug injections are preferred methods because of their minimal systemic side effects. For this purpose, showing the cytotoxic effects of local anesthetics used on cartilage tissue has been restricted to the use of these drugs. In recent years, the intra-articular application of non-steroidal anti-inflammatory drugs has been discussed. However, there is no study investigating the histopathological effects of ibuprofen in healthy cartilage tissue. Therefore, we aimed to study the histopathological effects of ibuprofen, which come into question with the use of intraarticular use. The right lower extremities of the 20 rats included in the study were used for treatment group and the left lower extremities for the control group. 0.25mg/0.25 ml of ibuprofen into left knee and 0.25 ml of 0.9% SF were injected intraarticularly. Five randomized groups were sacrificed following 1, 2, 7, 14, and 21 days, both knee joints were dissected. They were stained with hematoxylin-eosin and examined by light microscopy 4 weeks after decalcification. Signs of inflammation in the knee joint, synovium and peripheral areas; congestion, edema, neutrophil infiltration, chronic inflammation, synovial hyperplasia, subintimal fibrosis were evaluated histopathologically. Bonferroni-corrected Mann Whitney U test and Wilcoxon Sign Rank test was used for intergroup and intra-group comparisons, and p<0.010 and p<0,0025 was considered statistically significant respectively. Synovial hyperplasia and subintimal fibrosis scores were 0 (zero) in all samples. Although congestion, edema and neutrophil infiltration were more common in the ibuprofen group on days 1 and 2, no statistically significant difference was found. The groups were similar in terms of chronic inflammation findings. There are studies that examine the histopathological effects of NSAI drugs on joints and exhibit that it reduces inflammation in rat models. Intraarticular tenoxicam injection has also been shown to contribute to analgesia in patients with osteoarthritis. In our study, although intraarticular ibuprofen injection seems safe, more detailed studies are needed to evaluate both histopathological and analgesic effects for more accurate results.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİbuprofentr_TR
dc.subjectİntraartiküler enjeksiyontr_TR
dc.subjectRattr_TR
dc.subjectEklem kıkırdağıtr_TR
dc.subjectSinoviyumtr_TR
dc.titleRatlarda İntraartiküler İbuprofen Enjeksiyonunun Kartilaj ve Sinoviya Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetPostoperatif yetersiz ağrı kontrolü, artroskopi sonrası geç taburculuk ve rehabilitasyonun önemli bir nedenidir. Tedavisinde intraartiküler ilaç enjeksiyonları, minimal sistemik yan etkileri nedeniyle tercih edilen yöntemlerdendir. Bu amaçla sıklıkla kullanılan lokal anesteziklerin kartilaj dokusu üzerine sitotoksik etkilerinin gösterilmesi bu ilaçların kullanımını kısıtlamıştır. Son yıllarda non-steroidal anti-inflamatuar ilaçların da intraartiküler uygulanması tartışılmaktadır. Ancak literatürde ibuprofenin sağlıklı kartilaj dokusundaki histopatolojik etkilerini araştıran bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, intraartiküler kullanımı ile gündeme gelmekte olan ibuprofenin histopatolojik etkilerini araştırmayı amaçladık. Çalışmaya dahil edilen 20 ratın sağ alt ekstremiteleri çalışma, sol alt ekstremiteleri kontrol grubu için kullanıldı. Sağ dize ibuprofen 25 mg 0.25 ml, sol dize 0.25 ml %0.9 SF intraartiküler olarak enjekte edildi. Randomize oluşturulan 5 grup, 1.,2.,7.,14 ve 21. günlerde sakrifiye edildi, her iki diz eklemleri disseke edildi. 4 hafta dekalsifikasyon sonrası hematoksilen-eozin ile boyanarak ışık mikroskopisinde incelendi. Diz eklemi, sinovyum ve periferik alanlardaki inflamasyon bulguları; konjesyon, ödem, nötrofil infiltrasyonu, kronik inflamasyon, sinoviyal hiperplazi, subintimal fibrozis parametleri ile histopatolojik olarak değerlendirildi. Gruplar arası ve grup içi karşılaştırmalarda Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U ve Wilcoxon Sign Rank testleri kullanıldı, sırasıyla p<0.0025 ve p<0.010 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Sinoviya hiperplazisi ve subintimal fibrozis skorları tüm örneklerde 0 bulundu. Konjesyon, ödem ve nötrofil infiltrasyonu 1. ve 2. günlerde ibuprofen grubunda daha fazla görülse de, istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi. Gruplar kronik inflamasyon bulguları açısından da benzerdi. NSAİ ilaçların eklemler üzerine histopatolojik etkilerini inceleyen ve rat modellerinde inflamasyonu azalttığını gösteren çalışmalar mevcuttur. İntraartiküler tenoksikam enjeksiyonunun da osteoartritli hastalarda analjeziye katkı sağladığı gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda da intraartiküler ibuprofen enjeksiyonu güvenli gözükmekle beraber, daha kesin sonuçlar için hem histopatolojik hem de analjezik etkilerini değerlendiren ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır.tr_TR
dc.contributor.departmentAnesteziyoloji ve Reanimasyontr_TR
dc.contributor.authorID202432tr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record